پس از سی دقیقه درست میشودWe will be back in 30 minutes