چشم انداز جنگ احتمالی غرب با ایران؛ زمینه ها و پیامدها

١ دلو (بهمن) ١٣٩٠

1-       پیش زمینه های بین المللی جنگ:

تداوم جنگ تبلیغاتی بصورت جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی و امنیتی ناآشکار در واقع جنگ گرم میان ایران و کشورهای غربی بویژه ایالات متحده امریکا و اسرائیل پیش زمینه های جنگ است. تشدید و گسترش جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی که بیشتر از سوی امریکا و اسرائیل در برابر ایران دنبال میشود، میزان احتمال یک جنگ واقعی و به عبارت دقیق تر احتمال یورش نظامی غرب را علیه ایران بالا میبرد. هر چند ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران در بخشی از عرصه های سیاست منطقوی منافع مشترک دارد و حتی در زمینه های معینی(چون افغانستان وعراق در اوایل حمله نظامی امریکا) به تعامل مشترک پرداخته اند، اما کثرت نکات تعارض و تقابل میان آنها در سطح منطقه و جهان به احتمال چرخه جنگ شتاب بیشتر می بخشد. عمده ترین نقطه تعارض برنامه هسته یی ایران است. ایالات متحده، اروپای غربی و اسرائیل ایران مسلح با سلاح اتمی(اتومی) را غیرقابل تحمل می پندارند و آنرا عبور از خط قرمز منافع حیاتی خود تلقی میکنند.

پیش زمینه های جنگ با ایران با تحریم فزاینده ی امریکا و غرب به سرعت فراهم میشود. تحریم بانک مرکزی ایران گام جدی لندن و واشنگتن دراین جهت بود. تحریم خرید نفت ایران گام بسیارجدی و خطرناکتری که غرب در حال برداشتن است. این تحریم ها که در واقع کارد را به استخوان و به شاهرگ های گردن ایران میرساند بدو منظور انجام میشود:

نخست، پذیرش شرایط آنها درمورد برنامه هسته یی و یا قول خودشان تغیر سیاست دولت ایران که این در واقع آغاز کار خواهد بود.

دوم، واکنش انفعالی و خشمگینانه جمهوری اسلامی ایران چون بستن تنگه هرمز. این واکنش میتواند اهداف دشمنان منطقه یی و بین المللی ایران را برآورده کند و تمام دولت های غربی را درعقب یورش نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران بکشاند.

 

2-       پیش زمینه های منطقوی جنگ:

عوامل منطقوی احتمال جنگ و یورش نظامی غرب برایران حتی بیشتر از عامل بین المللی است. زمام داران عرب حوزه خلیج فارس برهبری عربستان سعودی بیشتر از امریکا و اسرائیل مشتاق حمله نظامی غرب بر ایران هستند.  قدرت هسته یی ایران برای آنها مایه ی نگرانی و یک تصویرتاریخی از احیای امپراتوری قدیم پارس است که قبل از اسلام و در زمان ظهور اسلام به قبایلی از اعراب منطقه تسلط داشت. سیاست مذهبی و آیدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران که پیوسته در صدد نفوذ و تأثیر گذاری بر جوامع شیعه در کشورهای عربی است بر نگرانی دولت های عرب می افزاید. مانور های نظامی اخیر ایران در آبهای خلیج فارس و اظهارات تهدید آمیز برخی فرماندهان سپاه، بسیج و ارتش ایران در مورد دولت های عرب متحد امریکا جمهوری اسلامی ایران را برای آنها ترسناکتر میسازد. در حالی که اعراب از منظر دینی و مذهبی نیز دولت ایران را به عنوان دولت شیعه بهتر از امپراتوری زرتشتی ساسانی نمیدانند تا عواطف اخوت اسلامی شان از حمله ی اسرائیل و امریکا به ایران تحریک شود. تفکر مذهبی حاکم بر عربستان و بسیاری از حلقه ها و گروه های سیاسی –اجتماعی جوامع عربی از دیدگاه سلفیت، ایران شیعه را رافضی و رقیب متخاصم خود می پندارند. آنها با این نگاه و دیدگاه به هیچ صورت اقتدار منطقوی ایران را به خصوص به عنوان قدرت اتمی نمی پذیرند.

ترکیه نیز، هم از لحاظ مذهبی به عنوان وارث امپراتوری سنی عثمانی که با دولت شیعه صفوی رقابت و جنگ های خونین را پشت سرگذاشته است و هم از لحاظ قومی و ملی به ضعف و سقوط ایران از جایگاه اقتدار منطقوی اش می اندیشد. نصب سامانه سپر موشکی ناتو در ترکیه که بصورت آشکار در مقابله با ایران است حکایت  از نیات ترکیه در جهت تضعیف ایران دارد.  گذشته از آن، دولت ترکیه در موقعیت دشوار انتخاب میان امریکا و ایران، امریکا را انتخاب می کند. و موضع اسرائیل به عنوان کشور کوچک یهودی اما مقتدر و مسلح با سلاح اتمی در مورد ایران هسته یی روشن است.

 

عوامل بازدارنده جنگ:

درحالی که زمینه های بین المللی و منطقوی جنگ و یورش نظامی بر ایران پیوسته مساعد می شود، مؤلفه های بازدارنده نیز در بستر این زمینه ها می تواند از اشتعال آتش جنگ جلوگیری کند. اما تأثیر گذاری و کارآیی این مؤلفه ها به سه نکته ی مهم برمیگردد:

1-      موجودیت واقعی آن عوامل بازدارنده در روند شکل گیری مخاصمت میان ایران و ایالات متحده امریکا و متحدان جهانی و منطقوی اش.

2-      تأثیرگذاری آن در جلوگیری از جنگ و یورش نظامی بر ایران.

3-      فرصت زمانی در تأثیرگذاری مؤلفه های بازدارنده جنگ. آیا شکل گیری زمینه و فضای جنگ تا مرز نهایی اشتعال آتش جنگ فرصتی را دراختیار مؤلفه های بازدارنده باقی میماند؟ پاسخ این پرسش را در نگاه به عوامل جنگ میتوان بررسی کرد:

 

1-     توازن نظامی:

موجودیت توازن نظامی میان ایران و دشمنان آن به خصوص امریکا و اسرائیل که آغازگر یورش نظامی به ایران خواهند بود یکی از عوامل بازدارنده جنگ شمرده میشود. ناگفته روشن است که چنین توازن نظامی حتا در سلاح متعارف میان طرفین وجود ندارد. البته برخورداری ایران از سلاح هسته یی که میتواند امریکا را از حمله نظامی بر ایران منصرف کند هنوز نامشخص است.  اما توان نظامی متعارف ایران علی رغم پیشرفت در زمینه های تولید موشک و سایر سلاح های سنگین متدوال در یک جنگ احتمالی با توان نظامی دشمنانش قابل مقایسه نیست. آیا ایران میتواند در برابر حملات متعارف و متقارن نظامی غرب و اسرائیل با استفاده از توانایی های نظامی خود در هردو نبرد متعارف و نامتعارف مقاومت کند و آنها را متوقف سازد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست در برابر حملات نظامی غرب و اسرائیل در قلمرو کشورش به مدافعه برخیزد و با حملات متعارف و نا متعارف نظامی تلفات سنگین انسانی و مادی را به امریکایی ها در پایگاه های شان و به اسرائیلی ها در داخل اسرائیل تحمیل کند؟ مثلاً آیا ایران می تواند با شلیک صدها و هزاران موشک ده ها هزار اسرائیلی را در خاک اسرائیل به قتل برساند و حالت مشابه را برسر امریکایی ها در منطقه بیاورد تا آنها اندیشه و طرح حمله به ایران را از سر خود دور کنند؟

مسلم است که نبودِ توازن نظامی میان طرفین توانایی ایران را حتا اگر چنین توانایی تحمیل تلفات انسانی و مادی را بر اسرائیل و امریکایی ها داشته باشد این فرصت را در اختیار ایران نمیگذارد. بالفرض اگر ایران با حملات انبوه موشکی خود ده ها هزار اسرائیلی را در خاک اسرائیل بکشد آیا اسرائیل از حمله با سلاح هستوی بر ایران خود داری خواهد کرد؟

 

2-     بازی های سیاسی و تعاملات پنهانی:

یکی ازنظریاتی که در واقع به عنوان عامل بازدارنده جنگ و یا حمله نظامی امریکا و اسرائیل بر ایران مطرح میشود، به بازی طرفین بر سر منافع شان در منطقه برمیگردد. برخی تحلیلگران از سناریوی ساختگی احتمال حمله نظامی غرب و اسرائیل بر ایران سخن میگویند که هدف گردانندگان آن دسترسی به منافع مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. شماری این سناریو را تفاهم مشترک طرفین می پندارند و بعضی آنرا تنها به امریکا و اسرائیل منسوب میکنند. از نظر اسرائیل و امریکا وجود دولت قدرتمند شیعه در ایران برای مهار اعراب و سلطه بر آنها یک نیاز است. رقابت و مخاصمت میان ایران شیعه و عرب سنی در منطقه، هم امنیت دراز مدت اسرائیل را تأمین میکند و هم فابریکه های اسلحه سازی امریکا و غرب را در میان اعراب پر مشتری میسازد. از جانب دیگر این رقابت و خصومت به افزایش و گسترش وابستگی دولت های عربی نفت خیز خلیج فارس به امریکا می انجامد.

احتمال بازی سیاسی پشت پرده میان ایران و غربی ها میتواند به عنوان عامل بازدارنده جنگ مطرح شود؛ اما هیچگاه شواهد معتبری وجود ندارد که حکایت از این بازی سیاسی داشته باشد. هرچند حلقه های مختلف عربی مخالف با ایران نیز از روابط پنهانی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران سخن میزنند و حتا امریکا را در همسویی با ایران متهم میکنند که با حمله نظامی برعراق و تشکیل حکومت شیعه دربغداد، ایران را به قدرت منطقوی تبدیل کرد. برعکس ایران هرچند نه بصورت رسمی و علنی دولت های عربی مخالف خود را متهم به همدستی با اسرائیل و امریکا می کند.

 

3-     محدودیت های اقتصادی امریکا و غرب:

بحران فزاینده ی اقتصادی امریکا و اروپا به عنوان یکی از عوامل بازدارنده جنگ و حمله بر ایران مورد توجه قرار می گیرد. بر مبنای این تحلیل، امریکا و اروپا که درگیر بحران عمیق اقتصادی هستند از اشتعال آتش جنگ با ایران اجتناب می کنند. چون جنگ این بحران را عمیق تر و گسترده تر میسازد. این در حالی است که برخی از تحلیلگران صورت معکوس این دیدگاه را ارائه میکنند. به باور آنها بحران اقتصادی در امریکا نه تنها مانع جنگ امریکایی ها نمی شود، بلکه بر عکس آنها را در جهت دستیابی به سود بیشتر به این جنگ وسوسه میکند. جنگ های مختلف امریکایی ها در بیرون از امریکا نیز نشان میدهد که بحران اقتصادی و یا مقروضیت دولت امریکا آنها را از جنگ باز نداشته است.

البته نکته ی مهمی که عامل محدودیت اقتصادی جنگ را برای امریکا کم رنگ میسازد به پرداخت هزینه ی جنگ توسط کشورهای عربی ثروتمند نفت خیز بر میگردد. آنها که بیشتر از امریکا و اسرائیل مشتاق حمله بر ایران هستند هزینه ی جنگ را هم با اشتیاق خواهند پرداخت.

 

نقش روسیه و چین در جلوگیری از جنگ:

مخالفت جدی روسیه و چین به حمله نظامی امریکا علیه ایران به عنوان قدرت های اتمی جهان و دو عضو صاحب وتو در شورای امنیت ملل متحد می تواند یکی از عوامل بازدارنده در این حمله باشد. آیا چین و روسیه چنین مخالفتی را درپیش می گیرند که دست امریکا و اسرائیل را از حمله بر ایران بازدارند؟

شواهد موجود حکایت از آن دارد که روسیه و چین در مخاصمت ایران و غرب در پی منافع خود میروند. منافع آنها به ویژه منافع اقتصادی هر دو کشور در داشتن روابط با امریکا بسیار بیشتر از رابطه با ایران است؛ هر چند حمله بر ایران استیلای امریکا را در منطقه تقویت میکند که برای مسکو و پیکنگ خبر خوش آیندی نیست.

سفر اخیر نخست وزیر چین به کشور های عربی نفت دار خلیج فارس پس از ارائه طرح تحریم نفت ایران نشان میدهد که چینی ها حتا قبل از تحریم، هوای موافقت با غرب را در سر دارند.

هرچند روسیه در مورد حمله ی احتمالی امریکا بر ایران هوشدار میدهد و گاهی به اظهارات متناقض می پردازد، اما تاریخ قدیم روابط روس ها در دوران تزار ها و حاکمیت کمونیست ها با ایران نشان میدهد که آنها از هر فرصتی بر ضد ایران استفاده کرده اند. اگر جنگ و یورش نظامی امریکا و غرب بر ایران اجتناب ناپذیر شود، روسیه و چین هیچ گامی را در جهت نارضایتی و خصومت با امریکا بر سر ایران بر نمیدارند.

 

عقب نشینی ایران در دقیقه ی نود:

آیا عقب نشینی ایران در دقیقه ی نود و قبل از آخرین فرصت های اشتعال آتش جنگ می تواند این آتش را خاموش نگهدارد؟ اما چرا ایران در دقیقه نود عقب نشینی کند؟

برخی به این باور هستند که دولت ایران و رهبران آن کشور سروصدای حمله نظامی امریکا و اسرائیل را بر ایران سناریوی ساختگی و تبلیغاتی امریکا و اسرائیل تلقی میکنند. در حالی که دولتمدارن ایران به چنین حمله ای معتقد نیستند اما پیوسته می کوشند تا از تبلیغات حمله بر ایران در داخل بهره برداری کنند. فضای داخل کشور را فضای خصومت و جنگ با امریکا و اسرائیل نگهدارند و سیاست تقابل با دنیای غرب و سیاست اختناق در داخل را در این فضاء موجه نشان دهند. حتا اگر زمام داران ایران حمله نظامی امریکا را جدی فکر کنند، عوامل مختلفی را که به برخی آن اشاره شد مانع تحقق این حمله می پندارند. ولی اگر رهبران جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسند که یورش نظامی امریکا وارد مرحله ی عملی میشود، عقب نشیی از مواضع خود را به عنوان عامل بازدارنده از این یورش بی درنگ مورد توجه قرار میدهند. آیا این عقب نشینی در واپسین دقایق، کارآیی خواهد داشت و مانع هجوم غرب بر ایران خواهد شد؟

اگر امریکا و متحدان اروپایی شان اراده و مطالبه ی متحدان عرب نفت دار خود را در تضعیف ایران مدنظر داشته باشند و آنرا استراتیژِی مشترک خود تلقی کنند و اگر اسرائیل کاهش اقتدار ایران را در سر خط منافع امنیتی خود قرار داده باشد، به سختی میتوان گفت که عقب نشینی ایران در دقیقه نود مانع اشتعال آتش جنگ شود.

 

کیفیت و پیامد جنگ:

اگر هیچکدام از عوامل بازدارنده مانع وقوع جنگ نشود و ایران مورد حمله ی نظامی امریکا و اسرائیل قرار گیرد، کیفیت و پیامد جنگ غیر قابل مقایسه و پیش بینی با تمام جنگ های منطقه در شصت سال اخیر خواهد بود.

غرب برهبری امریکا با تمام ظرفیت هوایی و موشکی بر تمام مراکز نظامی و اقتصادی ایران حمله خواهد کرد تا به سرعت فرصت استفاده ی ایران را از حملات متقابل متعارف و نا متعارف بگیرد و جنگ را در مرکز انرژی و شاهراه انتقال نفت در زمان کوتاه پایان دهد.  

ارمتاژ معاون وزارت خارجه امریکا پس از حمله یازدهم سپتمبر2001 با پیام جورج بوش به اسلام آباد رفت. او به ژنرال مشرف رئیس دولت پاکستان گفت: یا در جنگ با القاعده کنار امریکا قرار می گیرد و یا امریکا با بم و موشک پاکستان را به عصر حجر برمیگرداند.

امریکایی ها پاکستان را به عصر حجر برنگشتاندند، اما اگر ایران در معرض یورش نظامی آنها و متحدان غربی شان قرار گیرد این هجوم بسیار ویرانگر خواهد بود. این هجوم تمدن ایران را که در سده های بسیار متوالی شکل گرفته است بسوی ویرانی میبرد و موجودیت ایران را به حیث یک کشور واحد تهدید میکند.

 

حرفی با زمام داران کشور همسایه ام، ایران !

اگر سناریوی حمله نظامی امریکا و غرب بر ایران تطبیق شود، ایران میدان کربلایی خواهد شد که یزیدیان غربی و عربی آن میدان را به بعد از ظهر عاشورا مبدل خواهند کرد.

توازن قوا میان ایران وغرب همانگونه است که درمیدان کربلا میان امام حسین(رض) و لشکر یزید بود. روسیه در این جنگ همان نقشی را بازی میکند که اهالی کوفه در جنگ کربلا و روز عاشورا بازی کردند.

اگر غرب و عرب استراتیژی سرکوبی ایران را از قبل داشته باشند و ایران را در روند رقابت و خصومت گام به گام به میدان کربلا بکشانند، عقب نشینی ایران در دقایق پایانی و یا سرکشی جام زهر، راه را به بازگشت ایران از این میدان می بندد. همانگونه که قوماندان لشکر یزید به قول منابع معتبر تاریخی این راه را بروی حضرت امام حسین در میدان کربلا بست. او به تمام پیشنهاد های امام که به او اجازه بازگشت به مدینه یا مکه، شرکت در جهاد در واقع خروج از قلمرو سلطنت اموی و مذاکره با یزید دهد نه گفت.

یزیدیانی که در واشنگتن، لندن و پاریس نشسته اند و عموزاده های یزید که در ریاض، عمان و ابوظبی بی صبرانه در انتظار میدان کربلا برای ایران اند بی صبرانه تر از آن منتظر بعد از ظهر عاشورای این میدان هستند. نمایش بعد از ظهر عاشورای کربلا نمایش سرهای بریده ی مظلومان برحق این جنگ نابرابر بود. نمایش بعد از جنگ غربی ها در ایران نیز نمایش سر و تن بریده ی ایران  در اجزای متعدد خواهد بود. آیا رهبران کشور همسایه ام ایران کشور شان را در معرض میدان کربلا شدن و نمایش بعد از ظهر عاشورا قرار خواهند داد؟  یا اینکه:

 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با  دو ستان    مروت با   دشمنان  مدارابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حسن30.06.2020 - 18:50

  این حرفا همش کشکه، پشت صحنه آمریکا اسرائیل وانگلیس دوست ایرانند،آقازاده ها ونمایندگان مجلس های پیشین همه در آمریکا و انگلیس خوش میگذرونند،اما در مورد اسرائیل اینهمه سال میخان همدیگرو بزنند پس چرا نمیزنند؟همش دروغه و سیاستهای کثیف همشونه.

میلاذ13.06.2019 - 17:04

 خدایا اگه وجود داری یه کاری کن جنگ بشه دیگه خسته شدم...

علی خواجوی19.05.2019 - 05:15

 با سلام به ارائه دهنده تحلیل گفتگوی من ناقص باقی ماند موضوع مهم سلاح هسته ای وflying soucer مطلب پر اهمیتی است اولا چون حساسیت دشمن روی سلاح هسته ای است وایران هم ظاهرا به تمام اصول فن آوری این تکنولوژی تسلط کامل دارد هرچند در ظاهر نباید به این موضوع شکل کم اهمیت نگاه کرد زیرا وجود وعدم کل ایران به آن بستگی دارد پس منطق حکم میکند ایران این سلاح را داشته باشد دلیل ان را باید از پمپئو پرسید چون وقتی سوال شد چرا با کره شمالی چنین شرایط دوازده گانه ای قرار ندادی گفت چون مجهز به سلاح هسته ای است بنابراین واضح است که ایران باید این سلاح را داسته باشد اگر تا کنون باه ایران حمله نشده ترس از وجود این سلاح پنهان است وراز ماندگاری ما تا الان همین است با توجه به اینکه دردنیا معلوم شد که قانونی حاکم نیست هر کشوری بتواند وقادر باشد حقوق سایرین را پایمال میکند حالا چه علنی و چه با ترفند های سیاسی وتبلیغ اتی پس قانون جنگل از قدیم بوده وحالا هم هست منتهی با پوشش حقوق بشر از طرفی هنوز روسیه وچین نتوانسته پرنده های جاسوسی امریکا را بدام اندازند ولی ایران چند نمونه از انها را شکار کرده وبازیابی وتکثیر نموده تنها دلیل که کشوری چنین کاری را بتواند انجام دهد دسترسی به پرنده دیگری است که باید سرعت بالاتری از RQ170 داشته باشد واین پرنده چیزی مشابه Flying soucer یا بشقاب پرنده خواهد بود که نمونه اولیه ان بنام زحل در ایران رونمایی شده به نظر من حساسیت دشمن به سلاح اتمی در درجه اهمیت کمتری است اما بشقاب پرنده پرنده ای است نو ظهور وناشناخته ودارای سرعت بالاتر از پیشرفته ترین جنگنده ای مثل F35 که گویا سرعتی حدود دوازده ماخ دارد و در حال حاضر در بین جنگنده های موجود دنیا حرف اول را می زند امریکا دنبال این فن اوری است خود امریکا هم چنین سلاحی دارد وشاید شصت هفتاد سال روی آن کار کرده منتهی گویا این پرنده ایرانی توانایی بیشتر داشته وعملا اثباط شده بشقاب پرنده پرنده ای است که با حدث وگمان میتوان گفت بیش از صد ماخ سرعت دارد پس هر کشوری به آن دسترسی داشته باشد سرعت عمل بیشتری داشته ونیروی برتر صحنه نبرد نظامی است حالا باید دید این پرنده Flying soucer توانایی بکار گیری نیروی الکترو مگنتیک قوی هم دارد که اگر داشته باشد براحتی میتواند تمام سیستم های الکترونیکی ناو های امریکا را از کاربیاندازد

علی خواجوی18.05.2019 - 11:45

 تمام تحلیل های انجام شده منطقی وبا درایت مطح شده اما دونکته حداقل وجود دارد که هنوز پاسخی ندارد اول اگر ایران سلاح اتمی مخفی نداشته باشد بهتر که نباشد دوم خبرها وشواهدی از سال 89 شمسی زمزمه میشود که ایران flying soucerدستیابی داشته اگر درست باشد سلاحی ت

محمد12.05.2019 - 20:36

 همین الانم ایران در حال جنگه جنگ از خیلی وقت پیش شروع شده تاثیرات جنگ رو میتونی توی خیابونها ببینی یا نه خیلی ساده بگم از خونه ها با حرف زدن مردم ولباس پوشیدن بی غیرتی بی کاری بی پولی بی رحمی بی دینی و... خدایا خودت رحم کن

دادالله آزاد آور09.04.2019 - 17:09

 تا وقتی فزند حیدر کرار علیه سلام ، فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیه ، فرزند حجت الله حضرت امام خامنه ای در ایران داریم شبها با آرامش بخواهید و روزها با آرامش سپری کنید که هیچ ابلیسی هیچ غلطی نخواهد کرد لبیک یا خامنه ای

اریامهر09.04.2019 - 22:21

 دولت اسلامی داره تاوان پس میده تاوان تاریخ اریایی و داره به دنیا پس میده دولت اسلامی =غارتگر

غریبه05.01.2019 - 19:39

 هم دروغه کافیه جنگی بشه همه آیت الله هاو آقازاده هاو ....درمیرن مردم میمونن و بدبختی

میلاد09.06.2018 - 15:34

  اگر آمریکا و متحدانش به ایران حمله کنند ما در آخرین قطره خون در برابر آنها ایستادگی میکنیم.(راه ما راه علی تحت فرمان ولی )

حکمت02.05.2018 - 13:04

  باسلام.من یک ایرانیم وافتخار میکنم.شیعی ۱۲معصوم هستم وافتخار میکنم.ایران ،اسلام پاینده باد.لعنت بر دشمنان پیغمبر(ص)وایران اسلامی.همان طور اعراب جاهلیت توان تحمل وسعت اسلام وحق نبودن،الان هم اعراب جاهل خلیج فارس وجاهلان وکفار غرب تحمل وسعت وقدرت تشیع وجمهوری اسلامی را ندارن.بزرگترین نعمت سلامتی وامنیت است.نه چیز دیگه.امنیتی که در کشورمون هست باوجود اینقدر دشمن باید شکر کرد .میگه نمیبینید اون مردمان خواستار وجود امریکا درعراق وسوریه و...بودن چی بلای سرشون اومد،قتل تجاوز انفجار...امریکا یک مردمان بی دین ومذهبن چطور میشه بهشون اعتماد کرد...همون اونا هستن کشور تحریم کردن واین بلاهارو سرمون اوردن.مگه ما نوکر وغلام اوناییم هر چی بخوان انجام بدیم.خودشون اتم دارن اسراییل کثیف اتم دارد حالا ماحتی از موشک میخوان محرومون کنن.عقلتون کجا رفته اونا دنبال تچاپل ثروتهای ایرانن،که در تحریمن.کلام اخر خدا همیشه باحقه وهر ظالمی نهایتش مرگ وعذابه...الموت الامریکا الموت الاسراییل الموت ال سعود.ظمنآ من بیکار هستم وبدون خانه ولی وطنم کشورم پرچمم دینم قرآن واهل بیت(ع)را به متاع ذلت دنیا دربرابر غربیها واعراب خلیج فارس ویهودیان بی جا ومکان ومذهب که اصلیتشون از کجا نمیفروشم.اللهم عجل لحجت ابن الحسن(عج)الفرج.پاینده ایران اسلامی

میثم15.04.2018 - 11:12

 خنده دار ترین حمله آمریکا به سوریه : بن سلمان ۴ میلیارد به آمریکا و ۲ میلیارد به انگلیس و ۲ میلیار به فرانسه داد تا چند پایگاه خالی را موشکباران کند . اگر این پول به دولت سوریه هم میداد با لدر این کار انجام میداد و نیازی به حضور آمریکا نبود . اینجور عرب را ترامپ میدوشد.

سوسن21.02.2018 - 10:15

 قرن ها گذشت تا معلوم شد سید جمال الدین اسدآبادی فراماسون بود ، یک روز هم معلوم میشود سران جمهوری اسلامی فراماسون هستن . فرزندان آنها در انگلیس مشغول تحصیل هستند . خودشان مرگ بر انگلیس می گویند . ۳۱۳ نفر اعضای اصلی فراماسون هستند . امام زمان(امام مهدی) ما هم ۳۱۳ نفر یار اصلی دارد چرا ؟ آیا میدانی ملکه انگلیس عضو اصلی فراماسونری هست ؟ آیا میدانی چرا آقازاده های ایرانی در انگلیس تحصیل می کنند؟ آیا میدانی فراماسونری چگونه جهان را کنترل میکند؟ آیا میدانی نظم نوین جهانی چگونه توسط فراماسونری کنترل می شود ؟ پس برو بمیر . ۱۴۰۰ سال نفهمیدی و هرگز هم نخواهی فهمید

غلام21.02.2018 - 06:45

 آنقدر خوندن توی گوش ملت ایران که توهم بسری پیدا کردن . قدیما هم بعضی ها میخواستن کربلا فتح کنند برن قدس را هم بگیرن ! زهی خیال باطل . هنوز درس عبرت نگرفتی؟ مردم توی سطل زباله دنبال غذا میگردن اونوقت یک عده میخوان کاخ سفید را به حسینیه تبدیل کنند ! این حرف های مفت فقط بدرد پای منبر و قل قلی میخوره . سرمایه ایران داره توسط یک عده به غارت میره و شما فکر تبدیل کاخ سفید به حسینیه هستید . راه پیشرفت ما راه کوروش کبیر هست نه بقولی اسلام ناب انگلیسی . زندگی نکبت بار دیگه بس هست . به خودتان بیایید . ۱۴۰۰ سال اسلام سر ما را کلاه گذاشته . دین واقعا افیون تودهاست. امیدوارم روزی بیاد که اثری از اسلام در کشور کوروش نباشد . و این ننگ عربی از چهره ایران پاک شود . من عاشق ایران بدون اسلام هستم .

شمس20.02.2018 - 09:39

  اصلا هیچ جنگی در کار نیست . سران حکومت ایران توسط انگلیس انتخاب شده . اکثر بچه های سران در انگلیس زندگی میکنند . سران نظام عوامل انگلیس هستند تا نفت و سرمایه مردم بفرستند انور آب ، این شعارها برای اینکه مردم خر کنند . آیا میشه بعد ۴۰ سال از حکومت جمهوری اسلامی روز به روز شرایط زندگی بدتر بشه . این ملت ما شعور ندارن . انگلیس ایران را به سران نظام اجاره داده و تا زمانی که اجاره بهای خوبی بدهند این حکومت خواهد بود . وقتی بنیانگذار حوزه علمیه انگلیس هست دیگه همه چیز تمام هست . اون که تا حالا نفهمیده اینها چه کسی هستن باید برن بمیرند . خمینی چطور از فرانسه بدون هیچ مشکلی وارد ایران شد ؟ برادر همه چیز از قبل برنامه ریزی شده هست . زندگی نکبتبار مردم ببینید این نتیجه همین اسلام ناب انگلیسی هست . ما دو نوع اسلام داریم : یکی اسلام ناب آمریکایی و دیگری اسلام ناب انگلیسی . ملت ما پیرو اسلام ناب انگلیسی هستند . عرب ها پیرو اسلام ناب آمریکایی هستند . آمریکا و انگلیس خر نیستند که وارد جنگ با ما بشوند . اونا ما را درگیر مذهب کرده اند و خود مشغول غارت ثروت خاور میانه هستند . اگر هم نیاز به جنگ باشه اصلا خودشون درگیر نخواهند شد .

ساسان20.02.2018 - 09:40

  شما توان جنگ با ابر قدرت جهان ندارید . حرف مفت فایده نداره . اون وقتی که ناصر الدین شاه فکر ساخت سر سره برای دیدن داخل پای زنان حرمسرا بود اونا رفتند و سلاح اتمی و هیدروژنی را ساختن . این حرف ها که تو رسانه ها بیان میشه برای سرکار گذاشتن من و شما هست . اونا داعش درست کردن تا برای خود جای پایی در منطقه درست کنند . اونا مرض ندارند که علیه ایران وارد جنگ بشن . اگر جمهوری اسلامی نبود بهانه ای برای فروش سلاح و حضور در منطقه نداشتن . جمهوری اسلامی ولی نعمت آمریکا و انگلیس هست . اصلا سران نظام از مریدان انگلیس و آمریکا هستند . ابوبکر بقدادی ، ملاعمر.بن لادن و سران نظام ایران همه دو سر یک طیف هستند و قبلا با هم همکلاس بودن .

محمد 05.11.2017 - 17:02

 خاورمیانه شده انبار باروت ، لبنان هم با استعفای سعد حریری نا امن می شود ، عراق ، سوریه ، یمن ، لبنان همه به نوعی نامن شده اند ، چنگ و دندان نشان دادن ایران و عربستان شدت گرفته است ، فروش سلاح به عراب افزایش پیدا کرده است ، خبر های بدی از احتمال جنگ در آینده نزدیک شنیده می شود . فقط یک جرقه لازم است تا جنگ وحشیانه ای در منطقه ایجاد شود . ایجاد هرج مرج زمینه را برای تروریسم افزایش می دهد . خدا داند چه خواهد شد .

سفیر01.08.2017 - 04:40

 دویست سال دیگه زمان نیاز هست تا حکومت بر پایه دین سالاری آزمایش خودش پس بده . بعد این مدت همه نظریه های اسلامی شکست خواهد خورد . بعد حکومتی بر پایه عقلانیت و علم شکل خواهد گرفت . میگن کسی که خواب هست را میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش به خواب زده را نمیشه بیدار کرد . مردم ایران خودشون را به خواب زدن پس نمیشه بیدارشان کرد .

فاطمه04.08.2017 - 04:38

  سلام . یکی به آقای روحانی بگه نمی خواد قسم بخوری که به قانون اساسی پایبند باشی . قسم بخور اختلاس نکنی .

سعید 07.08.2017 - 08:53

 جانباز شده بقالی : اگه برای خدا رفتی به جنگ تا کی خون ملت باید بخورید

صفر07.08.2017 - 19:00

  این ملت نفهم ما چرا میرن حج . مگه غرب ها زنده زنده مثل اشقال تو منا نریخن شون تو کامیون . خدا ریشه احمق دراره . ایشاالله که امسال هم تو منا لگد مال بشن . چرا باید پول کشور برد تو عربستان خرج کرد ؟ امسال ۸۰ هزار احمق به حج رفتن ، اگر هر نفر ۱۵ میلیون خرج کنه میدانی چقدر پول خرج میشه ؟ 1,200,000,000,000 میلیون . خاک بر سر حجاج ایرانی .

علی26.07.2017 - 15:07

 تحریم های نابود کننده آمریکا شروع شد . بعد از اینکه کشور نابود شد حمله نظامی تیر خلاص را خواهد زد . فعلا آرامش قبل طوفان را تجربه می کنید . چه زمان از خواب غفلت اسلام گریان بیدار خواهند شد ؟ دوره تفکر پوسیده اسلام تمام شده . امیدوارم متخصصین ریش و پشم از خواب غفلت بیدار شوند . امیدوام متعصبین اسلام از عقاید خود کوتا بیایند .فرهنگ قرآنی بدرد حکومت نخواهد خورد . ۱۴۰۰ سال تجربه کافی هست .

علی23.07.2017 - 05:14

 آیا میدانید عقب مانده ترین پیروان ادیان الهی از چه دینی هست ؟ آیا میدانید بیشترین خون ریزی در کدام ادیان الهی رخ میدهد ؟ آیا میدانید ذبح انسان در کدام دین اتفاق افتاد ؟ زدن گردن با اره برقی در کدام دین اتفاق افتاده است ؟ تره انسان در کدام دین اتفاق افتاده است ؟ جهاد نکاه مخصوص کدام دین است؟ آیا میدانید ریشه تکفیر در اسلام از چه زمانی آغاز شد ؟ آیا ترور در زمان ظهور دین اسلام وجود داشت ؟

محمد 19.07.2017 - 07:43

 پسر جانباز ۷% هستم . دولت جانبازان را به بخش خصوصی واگذار کرده . متاسف هستم برای اونهایی که در راه وطن همه چیز خود را از دست دادن ، حالا شما میگویید ما جانمان را برای وطن خود میدهیم . شما از درد و رنج خانواده ما خبر ندارید . جانبازان را به شرکت متد واگذار کردن که اونها هم به فکر جیب خودشان هستند نه به فکر مشکلات جانبازان .

علی30.06.2017 - 08:38

 دولتی که نمی تواند شکم مردمش پر کند حالا فکر موشک زدن به داعش افتاده . الهی یک روز از خواب بیدار شوم ببینم اثری از این دین و حکومت نیست .

زهرا22.05.2017 - 05:02

  به نام حق برادر افغان من یک زن ایرانیم وایرانی کسی است که در جنگ شمارا در ایران پناه داد در عراقی که دلاورانش را شهید کرد به خاطر دینش مردانه جنگید وجوانمردی در مقابل همان هایی که به نام اسلام مسلمانی رابه خاک وخون کشیدند به نهایت رسانید ایرانی که الان می گوید من در جنگ شرکت نمی کنم وقت دیدن اشغال خاکش از پای نمی نشیند ایراران دلاور تنهاست اما تا آخرین نفس می ایستد آیا همان افراطیون نبودمند که به نام اسلام کشورت وکشورهای دیگر را به دلیل پول وقدرت نابود نکردند والان جای تعجب نیست که باز هم سنگ دروغین آنان را به سینه می زنید ایرانی اگر هم از دولتش دلگیر باشد وطنش را وآزادگیش را نمی فروشد حتی بداند که محکوم به شکست است واقع بین باشیم ایرانی زنانی ظریف اما شیر دل دارد که در کهن سالی نیز حماسه آفرین خواهند بود ایران کنام شیران است ایرانی را دست کم نگیرید

یک ع07.04.2017 - 05:12

 سلام . کسانی که شوق شهادت دارن ، در باغ شهادت در سوریه باز است ، قدرت ایمان امتحان کنید ،

فرهاد 04.04.2017 - 16:19

 خدا کنه جنگ شروع بشه تا از دست این حکومت راحت بشویم

یک ع01.04.2017 - 06:31

 شبکه خبر تماشا میگردم ، یک آخوند روی ناوچه ایران در خلیج عدن نشان داد ، یکی بگوید کار این آخوند تو خلیج عدن چیست ؟ غیر از اینکه رفته ۲۰ میلیون حق ماموریت بگیرم ، مردم ما گرسنه هستن ، چه لزومی داره ما تو خلیج عدن نماز جماعت برقرار کنیم ؟

دهقان01.04.2017 - 07:49

  طبق گزارش صدا و سیما سالانه ۲/۱ میلیارد واردات لوازم آرایش داریم ، پنج سامانه اس ۳۰۰ خریدیم ۸۰۰ میلیون دلار ، ملت ما جان شو نمی خواد فدا کنه ، فقط لوازم آرایشی تحریم کنه ، تا ما ارتش قدرتمند داشته باشیم! قاچاق میوه مثل هلو هم با کوله پشتی وارد کشور می شود ؟ ایران برات متاسف هستم که این ملت درک سیاسی نداره .

یک ع27.03.2017 - 09:51

 نیوتن چقدر احمق بود! اصلا متوجه نیروی ایمان نشد ، اگر ایمان و بهشتی هست پس چرا پسر آیت الله ها به جبهه نرفتن ؟

یک ع27.03.2017 - 08:48

 ما نه ایمان داریم و نه وطن پرست هستیم ، ما یه عده دزد هستیم ، دزد بیت المال ذخیر انقلاب مینامیم ، شما از چی خبر دارید ؟ این تعداد اختلاس هم که معلوم شده مشتی از خروار هست . بزرگ ترین دشمن ایران و ایرانی همین عده هستن که سرمایه ملت بالا میکشند ، نه آمریکا و غیره .....

حسن 26.03.2017 - 12:15

  ما در طول تاریخ نشان دادهایم که هیچگاه متجاوز نبوده ایم اما در مقابل متجاوزان هم تا پای جان ایستاده ایم . من خیلی دلم میخواد که آمریکا به ایران حمله کند تا دنیا ببیند ابهت پوشالی آمریکا را با اون سربازان ترسو و همجنس بازش را . نیروی ایمان و وطن پرستی که در رگهای ما ایرانیان میجوشد خود بزرگترین قدرت نظامی در برابر هر متجاوزی است

یک ع18.03.2017 - 12:43

 این واقعیت را هم قبول کنید :پسر و دختری که از فقر نمی تواند ازدواج کند . مادر که برای پر کردن شکم فرزندانش مجبور به تن فروشی شده و کشوری که مسئولینش ولع سیری ناپذیر به اختلاس و ثروت اندوزی دارد در مقابل آمریکا که هیچ در مقابل جیبوتی هم بازنده خواهد بود . اگه دشمن خارجی هم نداشتنه باشه خود بخود نابود خواهد شد .

یک ع17.03.2017 - 15:25

  مطمئن باشید کربلا دو باره تکرار میشه ، خبری از ظهور نخوابد بود ، بعد هم سران کشور آنقدر اختلاس کردن ، چمدان ها آماده فرار هست ، مطمئن باشید بازار برده داری از جوانان ایرانی به راه خواهد افتاد ، شما قدرت مقابله با سلاح های مرگبار را ندارید

یک ع17.03.2017 - 15:58

  ۸۰ میلیون دزد ! یارو با یک کلید مردم فریب داد شد رئیس جمهور ، ملت ما درک و فهم سیاسی نداره ، زمان جنگ با حالا فرق داره ، اون زمان خبری از اختلاس نبود ، من غواص جنگ بودم ، اگه جنگ شروع بشه دوست دارم بیخیال باشم ، ابله کسی هست که خودش برای ارزش های بیهوده نابود کنه ، نوبتی هم باشه جنگ مال رجال حکومت هست نه مال من و تو ، دیگی که مال من نیست سر سگ توش بجوشد!

یک ع17.03.2017 - 16:09

  قسم نخور ، جنگ ندیدی ، من اثرات ۳۰ سال هست تحمل کردم ، آخرش به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کردیم از این حکومت دفاع کردیم

یک ع17.03.2017 - 16:27

  خداوند شهدا جنگ ۸ ساله را بیامرزدش ، اونا از جان خودشان گذشتن تا بعضی ها به آرزوی اختلاس میلیاردی برسن :شبی در خواب دیدم محرمانه عروس تازه آوردن به خانه چنین میگفت رقاص زمانه شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

شهید28.06.2016 - 16:15

  سلام . مطمئن باشید تمام نیروگاههای اتمی آمریکا و متهدان آن و نیز زاغه مهمات آن ها در همان وهله اول مانند چرنوبیل خواهد شد تمام ناو هواپیمابر مورد اصابت دقیق ترین سلاحهای لیزری موشکی قرار گرفته و از طریق هلی برد تمام غنایم آن و اسرای دشمن به ایران انتقال می یابد تنگه هرمز بسته قیمت سوخت افزایش و سیستم سرمایه سالاری مانند شوروی فرو می پاشد دولتهایی مانند روسیه و چین که دایه شورای امکنیت و وتو را دارند خواه یا ناخواه بخاطر وسعت جنگ و اختلافات ارضی با کشورهای همسایه جنگی تمام عیار مانند کامیکازه خواهند داشت دولت ایران که در حکم یک دولت پر قدرتمند ظهور می کند مانند قدرت های فعلی با مردم نگون بخت و ساده که بر ای استقلالیت و آزادی و اقتصاد اسلامی دفاع می کنند خود را در یوغ استبدادی مانند حکومت بنی امیه یا بنی عباس می یابند و تنها در آن روز سکوت نجات بخش انسان می باشد تا مرد شماره یک شیعه مهدی برسد و چه خیال باطلی مرگ فرا می رسد و روز و شب می گذرد ولی چیزی جز خودت و تکرار یک نواخت امور نمی ماند پس این را بدانید و خواهید هم دید : خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد * بگذر ز سخن های سخت و سست خویش * تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف * باید اسباب بزر گی همه آماده کنی

علی17.03.2016 - 20:21

 انا الله مع المحبین الفاطمه

حسین 03.03.2016 - 07:36

  باسلام ما جوانان ایران اسلامی در خدمت سربازی قسم خوردیم و العان هم به عنوان کارمند یا یک شهروند عادی هستیم فقط وفقط منتظر دستور رهبر هستیم اگر خدا شاهد فقط خدا شاهد ایشان ناراحت شوند و دستور جهاد بدهند به خدا وندی خدا بلای سر امریکا کثافت و اسراعیل پشت پده میاوریم که خودشان در حیرت این جوانان ایران بمانند شما خودتتون روزی خواهید دید که ما جوانان ایران چه بلای سر امریکا واسراییل خواهیم اورد انتقام خون شهدا و خانوادی محترم شهدا و شهدای عزیز مدافع حرم رو میگیریم التماس دعا

احسان11.02.2016 - 11:23

 یه کی از فامیل های نزدیک ما متخصص ساخت موشک های برد نزدیک است به نقل ایشون تو شمالی ترین نقطه ی ایران یعنی شهرستان ماکو چند سایت موشکی هستش که درست تلاویو رو میزنه

علی06.12.2015 - 08:31

  ایشون نظر شخصی شو گفته اینطوری هاام نیست اگه امریکا واسراییل میتونستن تا الان همچین غلطی رو میکردن.

یا لثارات الحسین16.11.2015 - 15:18

  کسی اگه در قدرت ایران شک داره میتونه بره از کارشناس نظامی و کسی که خودش در جنگ حضور داشته بپرسه فک کنم 8سال جنگ در شرایط بحرانی کشور با بیشتر از 50کشور دنیا نمونه ی خوبی برای اثبات قدرت ایران باشه الان نه کشور یر شرایط بحرانیه... نه ایران دستش خالیه... نه امریکا قدرت قبل و داره همچنین متحداش هم(اتحادیه اروپا)در حال فوپاشی هست لطفا ضعف امریکا رو ببینید کافیه برید تو سایتusdebtclock.org تابدهی های تلیلیاردی امریکا رو ببینید سایت های موشکی ایران رو یادتون نره پهباد های مارو یادتون نره(که از تمام جزییات ناو جنگی امریکا تو خلیج فارس عکس برداری کرد) حرف برای گفتن خیلی زیاد دارم برگ برنده دست ماست ...اسراییل... موشک های ما فقط7 دقیقه تا رسیدن به تل اویو فاصله دارند... حرف اخر... ایران قدرت امریکا را در جهان تضعیف میکند

ﺷﺎﻫﻴﻦ11.11.2015 - 17:11

 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺭاﺣﺘﻴﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺟﻨﮓ ﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩاﺭﻩ

عرفان06.11.2015 - 07:01

 تو طرف ایرانی یا غرب؟؟؟؟ اگه آمریکا واسراییل به ایران حمله کنن چیزی که از طرف ایران ومتحدانش تو خاورمیانه از جمله روسیه چین حزب انصارلله وحزب الله دریافت میکنن اونا رو به عصر حجر میبره نه ما رو...اصلاح کنم..با دوستان مروت با دشمنان پیکار

محسن 27.09.2015 - 09:14

 باسلام خدمت شما.. من در سال 1383 که در مقطع راهنمایی تحصیل میکردم استادی داشتیم که میگفت هیچ کشوری در دنیا حریف ایران نخواهد بود واگر تمامی دنیا با ایران جنگ کنند ایران دنیا را به زانو در می آورد درسال 83 استادم ازجنگ سایبری میگفت که ایشان میگفت ایران در جنگ سایبری می تواند تمامی منطقه وغرب را به دوران عصر حجر باز گرداند یعنی هیچ کدام نه برق داشته باشند نه گاز نه آب......درسال 89 یکی از فامیل های من که متخصص جنگ موشکی است میگفت ایران در ثانیه می تواند 100 موشک فقط شهاب سه وبقيه بماند همزمان شلیک کند من حساب کردم هر دقیقه شیش هزار موشک میشه با این اوصاف ایران ظرف چند سالت اول دولت های عربی را نابود میکند وبلاگ به سر کشورهای اروپایی می آورد که وارد جنگ نتواند بشود یعنی نتواند علیه ایران حتی یک تیر شلیک کند...یکی از فرماندهان پایگاه ما میگفت ما درآرایکا .......ملیون نفر نیروی آماده باش داریم که خارجی تبارن وحاضر هستند تاسر مرگ مبارزه کنند درثانی ایران باقی های تندرو سپاه تمام ناوهای دشمن را باخاک یکسان میکند وپایگاهای دشمن زیر آتش موشکی ایران باخاک یکسان خواهد شد...درمورد ترکیه وچین وروسیه اگه خواستید نظرمیدم باتشکر

پارسا14.08.2015 - 10:21

 ‏‎‎ما تا آخرین نفس وایسادیم،نمیذازیم یک وجب از خاکمون کم بشه،

عباس06.08.2015 - 12:19

 تشکر که دل دشمنارو با این حرفا خوشحال میکنید!اصلی ترین عامل در یک جنگ نیروی انسانی که شما هیچ حرفی ازش نزدید.

کوروش31.07.2015 - 10:57

  به نظر میاد تنها راه مقابله با غرب هسته ای شدن ایرانه خدا رو چه دیدی شاید هم تا الان ایران بمب اتم داشته باشه!خدا اگاهتر است

احمد24.06.2015 - 19:12

 حضرت مهدی گفته اگر شیعیان ما (نه دیگران)شرایط رو محیا کنن من ظهور میکنم حالا کدوم کشور باید این شرایتو محیا کنه آمریکا یا مصر یا چین نه خیر ایران و باقی شیعیانی که در عراق و عربستان هستن باید محیا کنن حالا فرض کنید ایران شکست بخوره و چیزی ازش نمونه پس مهدی هم نمیتونه ظهور کنه و این در صورتیه که همواره در قران گفته شده حق پیروزه و منجی حتما میاد پس اولا با کتاب خدا دوما با عقل جور در نمیاد که ایران بخواد شکست بخوره اقای نویسنده ای که بااین مطالب فقط ایرانو کوبوندی 100در100 مدرکت دیپلم بوده که اینارو کفتی چون اگه دکتر بودی بر عکس اینارو میگفتی

رضا03.07.2015 - 18:55

  به ناموس زهراقسم،الان که این مطلب وخوندم اشک توچشام جمع شده.ایرانی جون ناقابلش وفدای شرفش میکنه مردک.فدای وطن وخاک وناموسش میکنه.ایران وایرانی اونقدرپیشرفت کرده واونقدرقدرت داره که کسی نتونه باهاش دربیفته. ایرانی همه تجهیزاتش وخودش میسازه،مملکت غنی وثروتمندی داره. ایناروخدابه ماداده،اگه خودش نخوادکسی نمیتونه ازمون بگیره.هشت سال همه دنیاکوبیدنمون،ولی آخرش پیشنهادصلح دادین.امریکااگه بخوادبه ایران حمله کنه،بایدزحماتی روکه کشیده تابتونه خاورمیانه رومال خودش بکنه،دوربریزه.چون همه پایگاهاش وباون اسراییل غاصب میکوبیم.به شرفم قسم منتظراونروزم که حمله کنین

انتی ماسون11.06.2015 - 17:56

  حاظرم باهات بحث کنم واخرش قانعت کنم که هیچ کشوری تونا تعرض به ایران رو نداره حتی اگه کل دنیا هم متحد باشند امریکا خودش اجازه حمله رو نمیده مرد باش ایمیل بزن gmail@gmail.com

آرش علیپور09.06.2015 - 15:48

  سلام...ممنون بابت تحلیل یک جانبتون...باید خدمت شما سرور گرامی عارض شوم که ایران و ایرنی امتحان خودشو توجنگ هشت ساله پس داده...ما تو جنگ 8ساله با عراق نمیجنگیدیم با کل دنیا طرف بودیم..جنگده ها موشک هاسلاح ها همه مال آمریکا فرانسه اسراءیل وغرب نبود مگه؟؟؟ بعنوان فرزند یک سردار ایرانی که موقعیت ژئوپولوتیک کشورم را بخوبی میشناسم باید بگویم سردمداران غربی و در راس آنها آمریکا اگر درصدی شانس پیروزی برای خود قائل بودن شک نکنید همین الان حمله میکردن..در مورد توان نظامی ایران اطلاعات کمی دارین حیف که نمیتونم همه چیزو اینجا بگم که سوئ استفاده میشه فقط بدونید که اونجایی که فک میکنید ایران سلاح ندارد پر از موشک های زمین به زمین وزمین به هواس...اسرائیلم گندش نکن جنگ33روزه لبنان یادتونه احتمالا؟؟؟فقط یه دست کوچولو گذاشته بود ایران دیدین چی شد؟؟؟ یاحق...

علی17.05.2015 - 10:43

  آمریکا ! اینجا ایران است سرزمین پارسی زادگاه دلاوران سلحشور . . . ما سلحشوران پارسی فکر کشور گشایی نیستیم اما اگه تمام کشورها هم پیمان شوند با یهودیان بد خیم باز در مقابل یک پارچگی ۷۵ ملیون سلهشور ایرانی ناچیز به شمار می آیند . . . از دنیا برایشان گلوله میسازیم بنام مقاومت شیعه اوست که با ماست اهورای یکتا..فارس

محمد06.05.2015 - 20:45

 مادرسهایمان را از روز عاشورا یاد گرفته ایم.واز هیچ کسی نمی ترسیم.یا به پیروزی میرسیم و یا تمامی 75میلیون نفرمان یکی شده به شهادت میرسیم.

محسن05.04.2015 - 10:47

 آمریکا دقــیــقاً طبلِ تُوخـالی است پشیزی نیست مقابل شیعیان ایران به زودی نابود میشه

بصیر28.03.2015 - 04:36

  انصافا با این افکارتان افغانستان و پاکستان را جولانگاه خباثتهای دشمنان کردید.اینجا ایران است سرزمین شیران.

امید15.03.2015 - 12:23

 ببین عزیزه دل خلاصه واست بگم ما ایرانیا تا تهش هستیم پس یا حقمونو میگیریم یا خودمون همراه کشورمون نابود میشیم ما واسه ما ننگه اگ باشیم و کشورمون نباشه!

میثم 12.03.2015 - 06:58

  با سلام خدمت برادر عزیزم ایران عراق یا افغانستان نیست .شاید یه جنگ نا برابری باشه ولی اخر هر جنگ روی زمین تموم میشه . ما ایرانی هستیم ما از جگ هراسی به دل نداری چرا که مادرانمان شیر پاکی به ماداده اند.تابه مانند وحب سر را برای اسلام حسینی ودر برابر دشمنانش نثار کنیم .

مجتبی26.02.2015 - 08:19

 اگر سر ب سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود

یاس30.01.2015 - 09:24

 هر ایرانی یه بمب در راه کشورش ما میمیریم حتی اگه کربلا باشه ولی زیر بار زور نمیریم حالا چه برسه قضیه به دینمونم ربط داشته باشه ما اماده ایم کافیه دستور بدن من ی فرد جوون ن نظامیم ن تو دولت موقع جنگ یک بسیجیم ما انتظار اون روزو میکشیم که با کفر غربی ها بجنگیم اعرابم ک اونایی که شیعه نیستن دشمنای امام حسین مونن یه نگا به محرمامون بنداز چقد حسرت مردن موندن کنار امام مون و میخوریم بعدش ب هشت سال دفاع مقدسمون نگا کن چقد مردن بخاطر کشورمون ما بچه های هموناییم مطمعن باش این ارامش و که ب ما دادن ب نسل بعدم ما میدیم یا برگرد به دوره های قدیم کورش یا الباقی ایرانیا یچی به نام غیرت دارن ک جهان نداره و نمیفهمه ما قبل از اسلام زرتشت بودیم اونموقعم یکتا پرت بودیم الانم که مسلمونیم شیعه ایم خدا پرستیم به نظر منم ما حتی اماده ایم واسه مسلمونای همسایه ام بجنگیم اگه اجازه زدن اسراییل و رهبرمون یا مقامات بدن بهترین پاداشو دادن ب من . به رهبرمون نگاه کن خودش تو میدون جنگ بوده ن مثل اون ابوما یا نتانیاهو نشسته تو خونه صبح پاشه هی فک بزنه ما مسلمونیم اجازه حمله تصرف خاک دیگران و نداریم ب خاطر دینمون ن از ترس مامیتونیم بجنگیم در راه دینمون اسلام برای امامامون ب نظر من کشورهای اسلامی هم جزو خاک ایرانن مسلمونای شیعه هم برادرای ما از خود ما هستن دینمون ایمانمون خدامون امامامون همه یکین اینو بدون من ارزوی جنگ با داعش و اعراب قیر مسلمونو و دارم اماممون و سر بریدن بچه هارو کشتن زنارو اسیر کردن خیلی شبیه کاریه که داعش با بردرامون کرد تو عراق یا حمله ب فلسطین لبنان یا سوریه اون از مان یا مسلمونای یمن که سربلند وایسادن اینم ینوع جنگ من خودم بشخصه منتظر جنگ با داعشو اسراییل وداشتم هرچی تو سایتا گشتم ثبت نام نداشت حالا هم منتظریم اینجارو کربلا کنیم اما کربلا بر عکس ایندفه ب نفع اسلام و شیعه تموم میشه تا وقتی حتی ی ایرانی زنده باشه برو دنبال کلمه غیرت بگرد میفهمی هر ایرانی یعنی چی تو اگه با بمب اتمم بیای ما با سنگم شده جلوت در میایم چه برسه ک الان با قدرت نظاممون میچرخه جنگ شه من جلوتر از هر نظامی ایرانی میجنگم من ی جونم شاید نماز نخونم یا هر کاری که نباید انجام بدم ولی دینمو خدامو پیغمبر و امام و خاکمو خانوادمو هم کشوریمو همایمو دوس دارم ضعیف کشی ما اماده ایم بیاین شب ابگوشت داریم با پیاز

نورالدین07.12.2014 - 09:34

  باسلام تحلیلگرم هیچ فکر کردی زمانی که چنین جنگی به راه بیفتد خاورمیانه مثل بشکه باروت منفجر میشود و همه کشورهای منطقه هم ناخواسته وارد این جنگ میشوند ان موقع دیگر بهانه استفاده از سلاحهای سری یمان شاید هم اتمی را ضبهداریم و جای خوشحالی است در صورت مردن هم با عزت مرده ایم چون در ان موقع به حریفی ضربه زده ایم که در دنیا حرف اول را می زده واقعا متاسفم برای افراد کوتاه فکر من ایرانیم

فرزندی از دیار اذربایجان20.11.2014 - 08:04

  هیبت وعظمت تو خالی نظامهای سلطه از جمله نظام پوشالی غرب توسط ملت ایران در جهان تحقیر شده است واین همه جار وجنجال انها به همین دلیل است واین ننگ برای همیشه بر پیشانی انها حک گردیده است واین ننگ تحقیر با جنگ نیز پاک نخواهد شد . ی /ث /

بنده ناچیز الهی19.11.2014 - 14:07

  در هر درگیری ومخاصمه ای در نهایت عقلانیت و منطق بر جهالت وتوحش غالب حتی اگر این توحش از نوع توحش مدرن غرب باشد

ثابت19.11.2014 - 13:11

  ترس انها از اندیشه ی ماست نه قدرت نظای واقتصادی ما قدرت منطق واندیشه را با جنگ و اسارت و ...... و با قدرت نظامی و اقتصادی نمی توان در هم شکست این را تاریخ وتمدن ایرانی واسلامی اثبات نموده است

یعقوب19.11.2014 - 12:11

  نویسنده گرامی در دشمنی غرب با ایران هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد انها به کمک مراکز اطلاعاتی وتحقیقاتی خود به طور مرتب توانمندیهای دفاعی و امنیتی ایران را تحت نظر دارند وبر اساس ارزیابی های نهایی خود جرات حمله و تجاوز به ایران را نداشته اند واین دلیل به تنهایی صحت تحلیل شما در مورد موقعیت و قدرت نظامی ایران را زیر سوال می برد ضمنا ایران کشوری با فرهنگ وتمدن چند هزار ساله است وقابل مقایسه با بربرهای وحشی تازه به دوران رسیده نیست هر قوم وحش افسار گسیخته در طول تاریخ بعد ورود به ایران در تمدن عظیم ایران هضم ودر نهایت تربیت و اهلی شدهاند ملت باهوش ومتمدن ایران مشتاق رام واهلی کردن بربرهای افسار گسیخته در هر زمان ودر هر مکانی است شروع سناریوی اهلی شدن ممکن است در دست بربر های تازه به دوران رسیده در غرب باشد اما زمان اتمام اهلی شدن انها به دست ملت تهیین خواهدشدواین اخر داستان ترسناک و هراس انگیز برای هر متجاوزی است که قصد رویارویی با ملتی را داشته باشد که وارث تمدن هزاران ساله بشری64 است

فرزاد18.11.2014 - 18:43

  شما جنگ حران رو در نظر بگیرین کراسوس که قبل از حمله به ایران پیروزی های خیلی بزرگی رو بدست اورده بود با چهلو چهار هزار نفر به ایران حمله کرد ولی سورنا سردار دلیر ایرانی با ده هزار نفر جلوی اون کراسوسو گرفت و سرشو از تنش جدا کرد تا عبرت سایرین بشه تا از این غلط ها نکنن در ضمن ایران در منطقه تنها نیست حزب الله لبنان (قدرت هشتم موشکی دنیا به گفته وزیر دفاع اسراعیل)و سوریه و عراق پشت ما نا اخرین لحظه هستن ما در جنگ تحمیلی با نیرو ی ایمانمان مقابل دنیا واییستادیم

هومن13.10.2014 - 21:23

 با سلام و عرض ادب،میدونم جنگ پدیده ی مخربی هست که انسان ها با دست خودشون اونو بوجود می اورند،ولی ،هر وقت جنگی تحمیل شود،حق دفاع و اقدام تلافی جویانه برای کشور مورد تعرض محفوذ است.خدا نکند که پای امیکایی یا بیگانه به قصد جنگ روی خاک ایران نهاده شود،و گرنه باید اجساد سربازانشون رو توی قوطی های کنسرو غذای سگ بخونشون برگردونن....

مهدی11.10.2014 - 02:13

 سلام خدمت دوست تحلیلگر عزیزمون شما توجه کنید که توان نظامی ایران در مقابل غرب و آنریکا قابل مقایسه نیست و نتیجه جنگ به احتمال خیلی زیاد شکست سنگین ایران هستش ولی ایران درسته که تو جنگ شکست میخوره ولی بعد از جنگ دیگه آمریکا و اروپا شاید اون فدرت سابق رو در جهان نداشته باشند و کشورهای دیگری مثل روسیه و چین جایگاه آمریکا رو بگیرن .درسته که توان نظامی ایران به اندازه دشمنانش نیست ، اما اینو در نظر بگیرین که در هر جنگی هر کشوری که اطلاعات قوی تری داره پیروزی 70 درصدی تو جنگ رو دارهو ایران تواین طمینه اگه از آمریکا و غرب سر نباشه کمتر نیست. واز طرفی اگه جنگی در بگیره مطمئن باشید روسیه و چین و حتی فرانسه به صورت غیر مستقیم ایران رو تجهیز میکنن که به آمریکای ابر قدرت ضزبه بزنه (هر چند برای روس و چین و ...ایران مهم نیست فقط نقشی که ایران میتونه ایفا کنه توان نظامی آمریکا رو کمتر کنه براشون مهمه)مطمئنا سیاست مداران آمریکایی خیلی عاقلتر از اینها هستن که به جنگی برن که احتمال تضعیفشون در سطح بین الملل وجود داره اونها تو دههه های اخیر فقط آغازگر جنگهایی بودن که احتمال پیروزی صد در صد بدون کوچکترین هزینه هایی براشون بوده بودن .لازمه بدونیم ایران افغانستان ،عراق،پاکستان و کشورهای عرب منطقه ای نیست (تفرقه ای که این کشورها دارن بین خودشون کمرشونو شکسته)ایران در صورت جنگ یکپارچه خواهد بود و حتی آمریکا رو تو خاک خودش ضربه های سنگینی خواهد زد . در هر حال آمریکاییها بهتر این مسائلو میدونن و هر گز به این سادگیها خودشون مستقیما با ایران وارد جنگ نمیشن که از لحاظ توازن قدرتی در جهان دچار کاستیهایی در مقابل رقبای شرقی و غربیشان بشن . ایران چشمه هایی از قدرتشو هر از گاهی به این کشورهای جبار نشون میده و اونا در خیلی از موارد هنوز جوابی به این قدرتنمایی ایران ندارن.و مطمئنا اگر جنگی در بگیره ایران مسائلی لاینحل بسیاری داره که در مقابل متجاوزین رو خواهد کرد .باور مردم ایرانو اونا پذیرفتن .چرا شما برادرامون این باور رو نمی پذیرین.و یک نکته مهم برای برادرهای همسایمون :1- متحد و یکپارچه باشین2-ایمان وباورهاتونو مستحکمتر وباور داشته باشین3-تاریخ شما مطمئنا سیمای روشن و قدرتمندی داشته بررسی کنید کدام عوامل باعث این روشنایی در تاریختون بوده است.انسانهای با ایمان پیروزند

میثم08.10.2014 - 15:00

  بزار سامانه های دفاه ضد موشکی از روسیه کثیف تحویل بگبریم ،اونموقع میبینی که براحتی نمیتونن وارد خاک ایران بشن جه برسه ب بمباران هسته ای

فرزند ایران02.10.2014 - 23:59

 خدمت جنابعالی عرض کنم که اولا ایران افغانستان و عراق نیست اینجا سرزمین دلیران است دوما هر انسانی یه روزی میمیرد بگذار مرگ ما با شهادت مرگ ارزشمندی باشد سوما ما مثل شما افغانها نیستیم ما سر به دار میدهیم اما تن به ذلت نمیدهیم شما تسلیم امریکا شدین باهاش مدارا کردین کشورتان اباد شد؟ 2000سال از اروپا عقبید ما تسلیم عراق که کل دنیا پشت اش بودند نشدیم ببین الان ما کجاییم شما کجایی کوتاه فکر

افغان28.09.2014 - 20:51

 چرا نظر یه مقاله نویس رو به یک ملت ربط میدین عالی قدرها ملت افغان همیشه غیور بودن و هستن همون طور که در طول تاریخ تسلیم هیچ ابرقدرتی نشدیم شکست روس وسه بار انگلیس و شکست امریکا روکسی نباید فراموش کند ما جمعیت زیادی وتجهیزات هم نداشتیم و نداریم اما خدایی قضاوت کنید من در مورد مقاله نظری ندارم چون مبنای علمی قوی نداره ملت افغان در طول تاریخ به هیچ کشور وملتی خیانت نکرده حتی به کشورهایی که بهش خیانت کردن ما اریایی هستیم ایران اگه یه برادر داشته باشه افغانستانه با ارزوی موفقیت برای تمام ملت های مسلمان به ویژه افغانستان و ایران

محمدجواد21.09.2014 - 12:22

  جناب اندیشمند نمی دونم شیعه هستی یا هر چیز دیگه ای.ولی ما ایرانی ها شیعه ی علی بن ابی طالب هستیم.همه ی ما سرباز شخص بزرگواری به نان مهدی عج هستیم.اگه شیعه بودی میفهمیدی حمایت مهدی که وجود همه ی کائنات به وجود او بستگی داره یعنی چی.اگه به فرض محال سلاحی هم نداشته باشیم قدرتی پشت ما خوابیده که در یک چشم به هم زدن عالم هستی رو نابود و ویران میکنه.ختم کلامم این آیه ی شریفه هدیه به شما افغان ها: » وعلموا ان الله مع المومنین «

محسن10.09.2014 - 16:53

 برادر همسایه من نظرم به کلی در مورد افغان ها تغییر کرد اینو بدون که اون جوونی که آهنگ شاهین نجفی گوش میده و جاستین بیبر الگوشه اینو بدون که همون جوونها موقع جنگ همگی بمب میشن مگه ایران عراق و افغانستانه که بزاریم به ناموسمون تجاوز کنن ما حسین(ع) رو داریم اینو بدون که با این مقاله مردم فکر می کنن که مزدور اسراییلی تازه خود آمریکاییا نمی دونن که اینجا چه خبره برو خدا روزیت رو جای دیگه بده

جمال18.07.2014 - 14:44

 ایران تنها کاری که از دستش بیاد اسراییل رو نابود میکنه.و با موشکهای دور بردش تو خاک سوریه و لبنان میتونه امریکارو هم بزنه.از کجا معلوم این موشکها ب کلاهک هسته ای مجهز نباشه!

فرهاد07.07.2014 - 04:46

  سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگه هم بزنه به هدف نمیخوره، بلکه به پای خودش میخوره! دوست مأمور برو سفره را جای دیگه پهن کن اینجاخریدار نداره! یک توصیه: مرد باشین تا آدم خودتون باشین! دین داشته باشین تا مأمور دیگران نشین!!!

حسام 22.06.2014 - 23:09

  آقاهمه ایناکه میگیددرست ولی خدایی هم اون بالا سر هست اگر سرنوشت ما رو اینطور خواسته باشه پس راضییم به رضای خودش بازگشت همه ی یه ما به آن دنیاست فراموش نکن دنیابرای ماانسان ها تمام شدنیست

علی17.06.2014 - 21:00

 به این حرف ها توجه نکنید اینا اگه میتونستند حمله کنند تا جالا حمله کرده بودند واین وبدونید رهبران ایران نمیان برای همه جار بزنن چه تجهیزاتی دارند

مهدی05.06.2014 - 20:06

 استاد گرامی مشکل در انجاست که این دشمنان مدارا سرشان نمی شود آنرا نشانه ناتوانی می شمرند بهترین مثال نیز کشور خودتان است که چند دهه در اشغال دشمنان مشترکمان می باشد

معین ابراهیمی۰کرمان۰23.05.2014 - 07:45

 امریکا و متحدانش دستیابی ایران به تجهیزات هسته ای را بهانه ی برای اغاز یک جنگ نظامی قرار دادند ازطرفی امریکا و تمام کسانی که دم از جنگ با ایران میزنند هیچ گاه از توانمندی های ایران در عرصه ساخت و تولید تجهیزات نظامی فوق پیشرفته ای ایران که حتی از کل تجهیزات ابر قدرت ها قوی تر بود خبر نداشتند که سناریو جنگ و حمله به تأسیسات هسته ای ایران را پیش کشیده اند از طرفی فکر روحیه شهادت طلبی مردم ایران را نکرده است۰ازلحاظی وقتی سناریواسرائیل و امریکا به تثبیت برسد امریکا به طور مستقیم وارد جنگ میشود ودر این جنگ نه امریکا که خودش را ابر قدرت جهانی میداند عقب میکشد و نه ایران اسلامی که تنها کشور اسلامی منظقه است۰از طرفی با شروع جنگ پای کشور های متحد طرفین به این جنگ کشیده میشود و بیش از جنگ جهانی دوم طول میکشد۰ پس اخطار و هشدار جدی به تمامی کسانیکه خواهان جنگ ایران و امریکا هستند جنگ ایران با امریکا ازطرفی باعث جنگ جهانی سوم میشود وبه سال های زیادی این جنگ به طول می انجامد۰و از طرفی این جنگ نتنها باعث ازادی برای ازادی خواهان نمی شود بلکه باعث خصارات جانی مالی میشود۰ ‏

میلاد02.03.2014 - 21:34

  نظرتو دادی حالا برو قرص فشارتو ب خور .خدای سرزمین ما خدای زنایه که غیرت مردونه دارن .خدای سرزمین ما خدای مردایه که رومین می خوابیدن تا یه بی گانه وارد خاکش نشن همون خدا مارو ول نمیکنه مثل شما که دائم در اشغالید

خسرو23.02.2014 - 10:57

  بهترین راه همین بود وگرنه اینها کشور رو به باد میدادند چون اصلا دلشون به حال این خاک نمی سوزه اینها از زمان صفویه یک حکومت از این خاک طلب داشتند و حالا بهش رسیدند و به هر قیمتی حفظش می کنند.

فرزاد28.10.2013 - 07:28

  فرق ايرانو امريكا مثل فرق يك كيلو پنپه با يك كيلو اهنه=

خسرو انوشیروان05.09.2013 - 19:14

 بسیار تحلیل زیبا و هول‌برانگیزی بود؛ ای ساکن کشور همسایه اما به‌نظرت اگه آمریکا می‌تونست جنگ کنه، اول نمیومد که ایران رو بگیره، بعد سوریه و لبنان رو؟ آمریکا به چه کشورهایی یورش برده؟ عراق - که حتی یه فشنگ هم در مقابل آمریکایی‌ها نزد! افغانستان - که اصلاً مقاومتی نداره و ... مگه قرار نبود آمریکا، کره‌ی شمالی رو بزنه؟ پس چی‌شد؟ بله، اگر جنگ بشه، ایران نابود می‌شه؛ جنگ، هر کشوری رو نابود می‌کنه! چون اسمش رو خودشه! «جنگ»، «کشتار» ولی اگه یه سگ بخواد به آدم یورش ببره، فرار، چاره نیست برعکس، سگ رو تبدیل به شیری پردل و جرأت می‌کنه؛ یورش رودروه که سگ رو از حریفش می‌رونه! ما دوست نداریم جنگ بشه، ولی بدون شک اگه آمریکا بخواد با ایران بجنگه، این جنگ، سیل خون توی همه‌جای جهان به‌راه میندازه جنگ ایران و عراق هم «جنگی نابرابر» بود شما که از ایران و تمدنش آگاهی داری، از رشادت‌هایی که در طول تاریخ این کشور انجام شده هم، آگاهی داری؟ امیدواریم که جنگ نشه ولی اگه بشه، آمریکا خودش رو هم نابود کرده.

امین09.08.2013 - 20:26

 تحلیل ساده لوحانه ای بود .متاسفم مردم کشور همسایه ام افرادی مثل جناب عالیند.البته آدمهای بزرگی هم تو کشورت هستند که کسی نمیشناسدشون

اریانا28.05.2013 - 20:19

  دیگی که برای من نجوشد بزار سر سگ توش بجوشه پس برام فرقی نداره از طرف یک مهندس برق بیکار

پورحسین11.05.2013 - 21:10

  سلام استاد گرامی شمااز تجهیزات ایران چه خبر دارید امریکابا انهمه ادعااز تجهیزات ایران خبرندارد چراکه با نشاندن اخرین مدل هواپیمای بدون سرنشین حقارت نمی کشید امکان ندارداگه می توانستندتاحالا خاک ایران راغربال می کردند شمااز دید خودتان که از یک کشورنابود شده اشغال شده نظر میدیدمتاسفانه نظر شما مثل نظراجیر شده ها می باشد شما نه ایران را می شناسید نه ایرانی اریایی مسلمان باغیرت را

سورنا09.10.2012 - 19:58

 من تا قبل از این فکر می کردم که افغان ها ملتی مقاومند و با اعراب فرق دارند ولی به نظر میاد در اشتباه بودم . اگر آمریکا و متحدانش توانایی حمله به ایران رو بدون از دست دادن منافع و متحدانشون داشتن نمیذاشتند که سال از عمر این انقلاب بگذره و هر روز قدرتمند تر بشه . اونا جواب خودشونو تو جنگ 8 ساله و حمله به طبس گرفتن و خوب میدونن که ایران عراق و افغانستان نیست که راه برن تو خیابون و مردم رو بکشن و به زنان و دختران تجاوز کنن. به امید روزی که مدارا معنی ذلت رو نداشته باشه چون با بنیان تشیع در تضاده .

دهاتی11.04.2012 - 21:09

  با سلام خدمت برادر عزیزم عرض کنم من تا چندی پیش مایل با این حکومت نبودم اما از این روستای دور افتاده به شما نصیحت میکنم پولهایی که احیانا گرفتی خرج خواهند شد.و بگر هم پولی نگرفتی ترس در جان شما ریشه دوانده امید داریم فرزندت را با این ترس یا پول گیری تربیت نکتی.تاامسال شما هست اسلام را خوار و خفیف خواهید کرد اگر این طور باشید کشورتان هم سالها در عقب ماندگی و ترس تا ابد خواهد ماند.ایران هیچ زمان بی منطقی نکرده. اما بدنمان تکه تکه شودیم بهتر است با خواری و ذلت کاه و علف تازه جلویمان بریزند والله خیر الماکرین
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند