پیام تبریکیۀ ففتا به مناسبت روز زن

١٧ حوت (اسفند) ١٣٩٠

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان هشتم مارچ یا روزهمبستگی بازنان جهان را به همۀ مادران وخواهران داغدیده واسیردرقفس اوهامات ومناسبات مرد سالارانۀ قبیلوی درافغانستان وسایرزنان عالم تهنیت باد گفته از بارگاه ایزد یکتا گشایش راه تآمین عدالت وبر قراری مناسبات عادلانه درکلیه عرصه های زندگی را، برای زن ومرد این سرزمین استدعا مینماید. 

 در سرزمینی که انسان در مجموع اسیراست چگونه میتوان از آزادی زن سخن گفت ودرجاییکه زن را متاعی برای شهوت رانی های حیوانی برگزیده واز مقام الوهیت مادری اش ساقط میسازند با کدام منطقی باید است از مقام والا وشایسته اش در جامعه بدفاع بر خاست، تامفهوم تداوم وبقای حیات انسانی را دروجود زن یعنی مادر بتوان از مدفن گاه زمانی مقولۀحقیقت وعینییت برون کشید وانسان را درین سرزمین از اسارت نجات داد. 

 رهایی زن اززندان پندارهای زن ستیزانۀ قرون اوسطایی اساسی ترین گام درراه رهایی انسان وتبیین منطقی تداوم مبارزۀ بقا برای انسانها درین کرۀ خاکی است که تآمین آزادی وبرابری برای همه بدور از تبعیض وتعصب های جنسیتی، نژادی وطبقاتی اصلی ترین کلید گشایش این زندان ورهایی مادر بمثابۀ بارآورنده، پرورش دهنده ومربی بی بدیل انسان درپهنۀ تاریخ است. 

زن را باید است ستود ومادررا سجده بردامانش نمود تا اصل انسان بودن خودرا بمعنی واقعی آن دریافت وتعریف نمود.  

آنانیکه زن را اسیر چهاردیواری های شهوت و شئومت های مردسالارانه میسازند، درندگان انسان خواری اند که مادر اولین قربانی ایشان است ومادررا زن میشمارند وموجودی جدا از خود ونه هر زنی را یک مادر ، یک خواهر ویایک دختر! 

 پس پندار وکردارهوسبازان حیوان صفتی راکه با استفاده از نام دین هستی بخش ورهایی بخش اسلام خواهان اسیر سازی انسان یعنی زن اند، جزنفرین ابدی ومبارزۀ قاطع وبی انتها نمیتواند جوابگو باشد پس بیایید بر علیه طالبان وحامیان قبیله پرست وزن ستیز آنها در افغانستان با تمامی وجود خویش مبارزه نماییم تا راه بر گشت ایشان وتسلط دوبارۀ آن ابلیسهای پوشیده در نقاب دین رابرای همیش مسدود سازیم ویک بار دیگر شاهد شلاق زدن وتیر باران زنان بجرم زن بودن در کشور خود نباشیم. 

مادران وخواهران روز هشتم مارچ را بشما تهنیت باد میگوییم وشکست قفل زندان نابرا بری هارا برای همه باشندگان این سرزمین از خداوند پاک استدعا مینماییم.  

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان( ففتا)  

هشتم مارچ 2012 میلادیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فـفـتـا