شهردار ما، راسپوتین روزگارما

١٨ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١

راویان اخبار و ناقلان آثار را چنین روایت است که روزگاری شهری بود و آن شهر را شهرداری بود  جدیدالاندیش نام؛ اما جماعت آگاهان او را جدیدالاندیش کهن کردار گفتندی! گویند شبی از شب ها با جمع اصحاب پیشین؛ که سرخ می گفتند و سرخ می خندیدند و سرخ می نوشیدند، در حال بی خویشتنی فیلش یاد هندوستان کرده بود، و نشسته بر بلندای گرم و داغی دل به تماشای کشمیرخوش داشت که ناگهان چنان خروس تازه به بانگ رسیده یی  فریاد زد: ای یاران بدانید و آگاه باشید که زمانه دگرگونه شده است و ما نیز باید دگرگونه شویم! به یاد داشته باشید که من با همین کلاه پیک! ژان شیراک افغانستانم و می رسم به آن جایگاهی که او رسیده بود. کمرها بر بندید که انتخابات ریاست جمهوری پیش روی است و آن آب رفتهء سرخ بازبه جوی می آید! جماعت فریاد بر آوردند که شیراک را چه جایگاهی باشد که با تو همتراز شود، تو هرازگاهی که این کلاه پیک بر سرمی کنی، روح مومیایی شده ای ولادیمیر در برابر ما می ایستد! گویند شهر دار از شادمانی دهن تا بنا گوش پاره کرد و گفت:« اکنون که آفتاب بر روی من نیز تابیده است»  شما درست می گویید؛ اما در روزگاری که باد ها از سمت دیگری می وزد کارها باید دیگرگونه کرد و بادبان در همان سمت بر افراشت.

 او این می گفت و سرخ می نوشید و سرخ می خندید که بخت برگشته یی برایش گفت: الا ای مرد به کام رسیده! اندوخته ها و خورده ها گوارایت باد! بدان و آگاه باش که تا مردم در احوال تو می نگرند تو نه ولادیمیری و نه هم شیراک. مردمان  ترا« راسپوتین » روزگار لقب داده اند و در میان این همه القابی که ازمافیای زمین، شرکت های ویرانگر تاراج  و آن نفرین شده گان تاریخ گرفته ای، این صادقانه ترین لقبی است که تا کنون برای تو داده اند. شهردار را که الاغ  آگاهی  می  لنگید گفت این راسپتوتین که تو می گویی کیست؟ که مرا با او همسنگ می سازی، ای گوهر نا شناس!  مرد گفت این گوهر شناسی مردم است و مردم دیگرآن گوهر آن چنانی ترا شناخته اند. بدان که  راسپوتین گماشته یی بود در دربار تزار، عیاش و زیرکسار وجاه طلب که کارها جز به دستور گمارنده گان خود نمی کرد. چون جنگی برای کشور پیش آمد، تا مشوره می داد لشکر پشت لشکر بود که به خاک می افتاد و دشمن بود که به کام می رسید.  درست به مانند تو که تا سرک می سازی  مردمان به خاک می افتند و گوسفندان فساد« قویاش» دنبه می اندازند، مانند آسیا سنگ. تا تو سرک می سازی مردم را در خندق می اندازی و چنین است که تا از شفافیت می گویی سخنانت بوی گاز خندق می دهد! می گویند این قیرها که بر سرک ها می ریزی قیر یست ساخته شده درکارخانه ی فساد. گفتی آزمایشگاه نداری تا حلال از حرام بشناسی، اما چگونه درتاریکترین شب هم می توانی دالر جعلی را تا دالر اصلی فرق کنی! راسپوتین در جامهء راهبی به دربار آمده بود؛ اما باوری به دین و مذهب نداشت، تو نیز در جامهء انجینر به دربار زده ای ؛ اما انجینر کارهای ویران! این همه شباهت ها که با راسپوتین داری می ترسم که پایان زنده گی ات چون او نشود!  شهر دار دستی بر پیشانی مالید  و با گونه ای تمسخر پرسید، مگر چگونه بود سرانجام زنده گی او؟ مرد گفت: سرانجام اهل دربار از فساد و دروغ راسپوتین به تنگ آمدند وشبی در شرابش سیانور ریختند ؛ اما راسپوتین با چنان اشتها آن همه را سرکشید که چشمان درباریان از حدقه به در آمد تا این که جوانمردی تفنگچه بر کشید، یک، دو،  سه، چهار گلوله بر سینهء او فرد آمد. پنداشتند که تمام شده است و تا خواستند که جسد او را از زمین بردارند که  راسپوتین دست در گریبان آنان کرد وبه مقابله پرداخت و گویی که خاری در پایش نرفته است. تو نیز چنینی، رسانه هر قدر زهرسیانور انتقاد در جام تو می ریزند تو باز پوستین چپه می پوشی!  واین همه سیاه نور انتقاد اثری برتو بر جای نمی گذارد. رسانه ها را این سیانور در جام خودشان باد چون نمی بینند که ترا تنها استعداد در خندق سازی نیست؛ بلکه در دو سال گذشته تو پیوسته بلندمنزل تعارف کرده ای تا انتحاری ها بر آن­ها سنگر گیرند وبرسند تا بیخ ریش ریاست جمهوری. چنین است که مردم را در خندق انداخته ای و انتحاری­ها را بر بلند منزل­ جایگاه داده ای، بعد که خون مردم و سپاهیان کشور در کوچه ها جاری می شود، خود را به کوچهء حسن چپ می زنی و باد بی اعتنایی در غبغب می اندازی که این بلند منزل­ها همه غیر قانونی اند وچهارمغز ملامت برکلهء صاحبی می شکنی!

این روزها همه جا سخن از نام نامی تست، همه از معمار ویرانکار کابل، سخن به نامهربانی می گویند، حتا پارلمان افغانستان نیز سخن بر بی انصافی می راند. شنیدم؛ اما باور نکردم که پارلمان گفته است که تو باید به سبب این همه قیر فساد که بر سرک ها ریخته ای و روی شهر و شهرداری را سیاه کرده ای و با این همه سنگرهای که برای دشمنان ساخته ای باید ازکار برکنار شوی و به سارنوالی معرفی گردی! شاید هم با خود گفته ای که راسپوتین سده بیست ویکم،  بیدی نیست که از چنین باد های بلرزد! گویند که راسپوتین حادثهء مرگ خود را پیش بینی کرده بود و تو نیز در دوراندیشی کمتر از او نیستی؛ شنیده ام که پیش از پیش چاره ای خود  در لوی سارنوالی کرده ای! چون هنوز زمین های فراخ در اختیار داری و چوب گز و متر هم درخورجین.  اگر هزار بار هم که به جرم فساد به سارنوالی از این در معرفی شوی از آن در دیگر با تقدیرنامه یی بیرون خواهی شد! وقتی ترا با ارباب آن چنان تاری است دیگر سرو صدای اهل دهکده به جایی نمی رسد. از قدیم گفته اند که با ارباب ده بساز و بر ده بتاز!

راستی از پایان عبرت ناک راسپوتین می گفتم ، یادم آمد که آن جوانمرد درباری تا بر سینهء او بیشتر گلوله می زد، راسپوتین  بیشتر به مقابله می پرداخت تا این که او را به دریای افگندند و آن قدر در آب غوطه اش دادند که بمرد. گاهی  فکر نمی کنی، حالا که تشت هیاهوی تو از بام فرو افتاده و صدایش همه جا پیچیده است، دیگر ازپوست شیراک به در آیی و به اصل خود بر گردی که دریای کابل با شهرداری تنها چند قدم فاصله دارد.

 

هفت ثور 1391

کشکک نوین، کابلبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   پ. گلمراد