اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند با کنفرانس شیکاگو

٣١ ثور (اردیبهشت) ١٣٩١

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   گروه هماهنگی عدالت انتقالی