کرزی به زرداری (طنز)

٢٧ میزان (مهر) ١٣٩١

گر ندانی غیر ت "اوغانیم"
چون به کابل آمدی می دانیم
با محبت آورم من تشت دال
تا بدانی عزت و مهمانیم
هر چه امرت بود اجرا کرده ام
پس چرا از دامنت میرانیم
ملتم را خاک بر سر کرده ام
چون که من بی غیرت اما جانیم
در به رویت باز "ولکم" هر زمان

طالبم، فرمانبر حقانیم
دشمنانت را یکایک می کشم
من دلیل این همه قربانیم
صبر، تا ناتو براید از وطن
تا ببینی عزم زود و آنیم
این وطن را زنده تسلیمت کنم
تا همه دانند، پا کستانیمبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اسماعیل خراسان پور