آهنگ زیبای "سنگسار" به آواز دلنشین "دختر خراسان"

١٩ حوت (اسفند) ١٣٩١

الهه سرور نخستین هنرمندی است که تابو شکنی میکند و در این آهنگ که ساختۀ خودش است، خود را آشکارا "دختر خراسان" مینامد. او با این کارش در هنر آوازخوانی تاریخ ساخت و آغازگر راهی شد، که خیلی های دیگر، دیر یا زود، در آن گام بر خواهند داشت... آفرین بر این بانو.
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین