گزارش بزرگداشت جشن نو روزی در لندن

٧ حمل (فروردین) ١٣٩٢

بنام خداوند جان و خــــرد

بتاریخ 20 بر21 مارچ 2013 ترسایی  جشن با شکوه نو روز جمشیدی وسال نو 1392 خورشیدی از سوی مدرسه فردوسی و انجمن اسیای میانه با همکاری فرهنگیان وهمزبانان ونوروز دوستان افغانستانی ، ایرانی وتاجیکستانی وابتکار قابل وصف شخص اقای داکتر نورالحق نسیمی خراسانی، در دانشگاه گالدسمیت یعنی قلب لندن بر گزار وتجلیل به عمل آمد.

در این گرد همآیی مهر آگین محفل نو روزی را دو نفر دوشیزه گان بنام های نیلوفر شکر خدایف از کشور تاجیکستان و  یاسمن سرابی از کشور ایران گردانندگی کردند وخوب درخشیدند ونیک مدیریت نمودند که قابل تحسین وسزاوار آفرین هستند !

محفل نو روزی بنام خداوند بزرگ  و با خوانش ترانه نو روزی توسط  شاگردان مدرسه فردوسی آغاز گردید  و با سخن رانی محترم داکتر نسیمی خراسانی پیرا مون اهمیت تاریخی وفرهنگی نو روز وریشه های این آیین نیک  وپیوندش از گذشته های دور تا امروز روشنایی قابل در خوری ارایه گردید وسخن ران دوم ، دانشمند وفرزند دیگر خراسان زمین اقای داد خدا معروف به دهگیف از کشور تاجیکستان در باره رسوم نو روزی در تاجیکستان وروستاهای دور دست آن مطالب  با ارزش بیان گردید که حاضرین با کیف بردن از این مطالب ایشان را بدرقه نمودند وپر فیض شدند ، ارجمندی ها هریک داریوش نسیمی ودوشیزه  نگین وفادار در باره نو روز از دیدگاه شاهنامه فردوسی و اهمیت تاریخی آن وسفره نو روزی ومزایای گیاهانیکه سفره را مزین میکنند چیزهای ارزشمندی را بیان کردند وبه رنگینی نو روز عالم افروز افزودند. بعد از این یک سرود نو روزی توسط اقای میرزایی زمزمه گردید واین سرزود هم از بن وریشه واهمیت نو روز وروشنایی وتابشگری آن سخن میگفت که چند بیت آن را نمونه خدمت شما نو روز دوستان پیشکش میداریم : ای بال وپری ازاد نو روز مبارک باد... ای صبح گل اباد نو روز مبارک باد...و بیت آخری ، این مهر فزونتر باد ، تا باد چنین تر باد ... ازاده شو و ازاد ، نو روز مبارک باد. وهم جوانان ودانش آموزانیکه دراین محفل حضور بهم رسانیده بودند باهم تبادل نظر نمودند ودر باره نو روز واهمیت فرهنگی وانسانی این ایین دیرین گفت وگو کردند ولذت بردند . دراین جشن ملی وبین المللی نو روز برای اطفال تحفه های که در نظر گرفته شده بود توزیع وسرگرمی اطفال نازنین به شکل خیلی خوشآیند تهیه شده بود که زمینه سرور کودکان ونوجوانان را فراهم ساخته بود . وجشن نو روزی با موسیقی رنگا رنگ توسط آواز خوان جوان جلال عزیزی از افغانستان و آقای بهمن از کشور ایران ودر آخر  با همکاری محترم یما سخی هنرمند شناخته شده ی سرزمین خورشید ادامه وبا قرصک گرم وصمیمی فرزندان خراسان زمین پایان یافت . میگوییم که نو روز یکی از فروزه های ورجاوند پایه ملی وفرهنگی مردم کهن تاریخ خراسان به ویژه بوده ودر کل فروزه نیکو فرهنگی وتاریخی منطقه ودر کل گیتی امروزیست ؛ بر ماست که نگهشداریم ودست اهرمن زادگان ضد نیکی وزیبای را نگذاریم که بسوی این پدیده سازنده وزنده کننده جان بخش دراز شود وگلوی نیکی را با جهالت بدی بفشارند وسایه ظلم را بر قلمرو نیکیها بگسترانند ، رسالت واصالت هر باشنده این حوزه بزرگ تمدنی است که از ریشه ها وایین های سازنده خویش پاسداری نمایند.

نو روز گیتی افروز برای همه نو روز دوستان گرامی خجسته باد !به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بیگ جان مـیـرزایـی