اساسگذاران خانه فرهنگي بيدل درشهر کابل تشکيل جلسه نمودند

٢٣ حمل (فروردین) ١٣٩٢

جلسات مشورتي اعضأ امنا خانه فرهنگي بيدل با شرکت برخي نمايندگان منتخب مردم بدخشان در مجلسين شوراي ملي ، شاعران ، نويسندگان وارادتمندان افکار عرفاني وپژوهشگران آثار ادبي بيدل در شهر کابل داير گرديد. درين نشست ها ذوات آتي الذکرآقايان : (داکتر احمد ضيأ يفتلي ، وکيل شاه عبدالاحد افضلي، سناتور مير بهادر واصفي، دگر جنرال ميرزا يارمند ،استاد فیض الله جلال ، عبداللطیف پدرام ، تقوي الله تقوا ، شاه احمد سعيد تحفه، آذرخش حافظي ، استاد پرتونادري ،حاجي احمد ولي وديد، صبغت الله سايق ، استاد شجاع الدين خراساني ، داکتر صاحب نظر مرادي ، داکتر عبدالودود ثابت ، جنرال جلال يفتلي ، سرورالدين عيار ، غلام محمد آتشپور ، سيد جمال الدين ، جنرال قدير دروازي وشمار جوانان ومحصلان دانشگاه هاي مختلف کشور حضور بهم رسانيده ، بعد ازبررسي نتايج فعاليتهاي انجام يافته درراستاي فيصله هاي مجلس قبلي ، کميته اي خاص راازجمع اعضا مجلس بهدف تدقيق اساسنامه وگشايش دفتر کاري خانه فرهنگي بيدل در شهر فيض آباد برگزيدند. قرار است اين کميته تحت رياست محترم شاه عبدالاحد افضلي باعضويت سناتورمير بهادر واصفي ، تقوي الله تقوا و شاه احمد سعيد تحفه   در فرصت ممکن ومساعد به بدخشان سفر نموده ، طي نشستي  مشوره علمأ  واصحاب دانش وادب را اخذ وبعداًپيرامون ايجاد دفتر کاري مرکز فرهنگی بیدل  وتآسيس کتابخانه ای مجهز باوسایل مدرن مطالعه در محل مناسب شهر بحث خواهند کرد .

بدخشان يکي از ولايات پهناور وفرهنگ پرور افغانستان است که طي سده هاي پيشين در غني سازي آفرينشهاي ادبي وبديعي نقش درخشان داشته وطي نيم قرن اخير در بستر سازي تحولات سياسي واجتماعي کشور نيز نقش مهم واثرگذار داشته است . اما مشکلات گوناگون مردم بدخشان در عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي وفرهنگي کمتر از پهناي جغرافيايي آن نيست وپروسه اي منزوي سازي بدخشان ازمتن تحولات سياسي کشور ومعادلات مهم ملي (بدلايل عمدي وبيروني ) وآشفتگيهاي فرهنگي وگسستهاي اجتماعي ( بدلايل غفلت ورزي ودروني ) روز به روز جدي تر وبراي آگاهانش تحمل ناپذير تر گردیده است  . گرچه نمیتوان از پاره ای پیشرفت های اقتصادی  وبازسازی ها وتغیرات سودمند که درسالهاي اخيردرزندگی مردم بدخشان پدید آمده است انکار ورزید  وماحصل تلاشهای عمومی مردم را در پي بهبود زندگي ودسترسي به منابع اقتصادي وعايداتي نادیده گرفت ، اما شرط لازم توسعه سالم در جوامع آگاه وامروزین آنست که فعاليتهاي فرهنگي متناسب به فعالیتهاي اقتصادي رشد نمايد ويکي متمم ومکمل ديگر باشد ، متأسفانه در بدخشان چنين نيست وپله فرهنگي ترازوي توسعه به مراتب سبک تر از پله اقتصادي وسياسي آن است . مشکلات بدخشان در ساحت فرهنگی متعدد وداراي عوامل مختلف است از قبيل ؛ بلا تکليفي جوانان وفارغان مکاتب ودانشگاه ها، تهاجم فرهنگي وآموزه هاي ناسالم رسانه هاي تصويري ،  فراموشي ارزشها ي موروثي وسنتهای ممدوح ادبي ، فقدان مراکز فرهنگي ، نبود کتابخانه ها ، عدم فعاليت نشريه هاي چاپي وبسا مشکلات ديگر . به نظر اشتراک کنندگان مجلس ؛ ضرورت ايجاد یک مرکزفرهنگی مجهز با امکانات مدرن الکترونیکی در بدخشان از بديهييات ومورد توافق وحمایت همه دانشمندان وطیفهای سیاسی اجتماعی است وهيچ کس مخالفت ندارد . البته مرکز فرهنگي که بتواند حداقل به اولویتهای ذیل رسیدگی نماید : اولاً - نقش موثر در توسعه فرهنگي وتنوير افکار عامه ايفأ نمايد. ثانیاً - مراکز عرضهٔ خدمات اطلاع رساني ، کورسهاي آموزش زبان انگليسي وکمپيوتر ،انترنيت کلپهاوتسهيلات دسترسي به منابع علمي وتحقيقي را ایجاد نماید .ثالثاً - نمايشگاه کتاب وارايه توليدات فکري اهل قلم وادب ولايت بدخشان را برگزاروپروژه هاي نظر سنجي وتهيه آمار براي افزايش آگاهي جهانيان نسبت به جاذبه هاي گردشگري ،ميراث فرهنگي و بنا هاي تاريخي ولايت بدخشان را انجام دهد. رابعاً - مقالات پژوهشگران افکار وانديشه هاي بيدل را جمع آوری ودر یک مجموعه واحد چاپ ونشرنماید . خامساً - ظرفيتهاي بالقوه وبالفعل انکشافي ولايت بدخشان را از قبيل بکار اندازي نيروي بشري ، اکتشاف واستخراج معادن ، اتصال کوتاه ترين راه تجارتي وترانزيتي بين افغانستان و چين ازطريق بدخشان ، استفاده از منابع آبهاي انرژي زای بدخشان که حتا  در شگوفایی اقتصاد ملی کشور نقش مهم دارد ،  مطالعه ومعرفی نماید .

سادساً -  تشويق مردم بدخشان درجهت مبارزه  با توليد وقاچاق مواد مخدر ، مهارسازي انواع فساد در ادارات عامه ، حفاظت جنگلات ونباتات طبي، تقويت مالداري وباغداري ، حفظ محيط زيست ، حفظ آثار باستاني وآبدات تاريخي ،جلوگيري از حفريات غير قانوني وغير فني معادن ،جلوگيري از فروش وقاچاق آثار تاريخي وباستاني ، زمينه سازي جلب سرمايه گذاري درراستاي اکتشاف واستخراج معادن ومنابع تحت الارضي ، فراهم سازي زمينه هاي شغلي براي جوانان ...وغيره.

 

اعضاي مجلس ضمن يادآوري از گوشه ها وگونه هاي مختلف مشکلات مردم بدخشان ، عمدتاً برمسايل فرهنگي تمرکز نموده وراهکارهای بهتر سازی امور فرهنگی وبازیابی موقعیت دیرین وبرین بدخشان را در عرصه شعر وادب مورد مطالعه قرار دادند .به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

دهقانپور15.04.2013 - 00:12

  ازینکه بدخشان به فضل الهی شعرای سرشناس درسطح ملی وبین المللی زیاد دارد که مایه ی افتخاربرای هربدخشانی اند ولی ازآنجایکه اقتصاد بدخشان خیلی زیاد ضعف است وما نمی توانیم برای هرشخصیت علمی وفرهنگی مرکزتحقیقاتی بسازیم بهتربود که بنام « مرکزتحقیقات علمی وفرهنگی بدخشان» نام گزاری می شد تا از یک طرف از اندیشه وآثاراین بزرگان تحقیق بعمل می آمد وازسوی دیگر درمورد مسایل علمی واقتصادی بدخشان که به آینده ها ارتباط مستقیم داشته باشند نیز تحقیق وبرسی می شد و ودرضمن برای انجام این کار می توانستیم که یک گروپ بزرگ ازمحققین ودانشمندان بدخشانی عرصه های مختلف علوم را درزیر یک سقف جمع کنیم . بهرصورت ، ازهیچ کرده صاحب این مرکز هم که بشویم جای خوشی ، افتخار وامیدواری برای هربدخشانی ، بیدل شناس واهل شعروادب است . مؤفقیت های مزیدی برای این فرهنگیان وشخصیت های علمی وسیاسی بدخشان که دراین نشت حضوریافتند ازبارگاه الهی برای شان آرزو می نمایم .

میرزایی13.04.2013 - 13:48

  به نظر من می بایست که این مرکز تنها بنام بیدل محدود نمیکردند وجایش بود که ناصر خسرو ، رودکی ومولانا جلال الدین را هم شامل این مر کز میکردند تا گسترده تر دراین زمینه کار صورت میگرفت وپیرامون این شخصیتهای بی نظیر وسایر شخصیتهای ادبی که از بدخشان بوده اند ودر سطح مولوی طغرا هستند نیز از این مرکز دور نمی ماند؛ بهر صورت فال نیک است وامیداریم که بازهم تحت نام مرکز بیدل شناسی ، دیگر شخصیتهای ناب این میدان را فراموش نسازند ودر این مرکز غرض شناخت بیشتر افکار وبعد شخصیت آنها کارهای خوب ودرخور صورت گیرد واین مرکز بتواند حد اقل درعرصه فرهنگی بدخشانیهای فرهیخته را باهم سازد واز این طریق بتوانیم متحدانه در جهت رشد فرهنگ وبقای هویت تاریخی وقوت بخشیدن زبان پارسی وارتباطات بدخشان با نقاط دیگر این خوزه فرهنگی گسترش دهند. کامیاب وسر فراز باشید.

سیدعمر باهر13.04.2013 - 03:06

  شوربختانه از جمله ی اعضای کمیته ی یادشده که بخاطر برگذاری کنفرانسی به این منظور تشکیل شده بودبرخلاف فیصله ی آن صرف شاه عبدالاحد افضلی درکنفرانس اشتراک نمود که بعد از صحبت های تحقیقی در مورد ابعاد شخصیت بیدل رح در انتخاباتی که صورت گرفت هیآت رهبری و اداری نهاد با رای اشتراک کننده گان دریک انتخابات شفاف وآزادانتخاب شدندونام نهاد را (مرکزتحقیقاتی بیدل شناسی)گذاشتند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   تقوی الله تقوا