مسودۀ اساسنامۀ نهاد فرهنگی – خدماتی بیدل جهت نظرخواهی

٢١ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

قابل توجه فرهنگیان ، بیدل شناسان ، شاعران وارادتمندان افکار عرفانی وفلسفی ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل :

قبلاً گزارش برگزاری جلسات ونتایج مشورتهای موسسان نهاد فرهنگی بیدل در شهر کابل وفیض آباد ازطریق هفته نامه پیام آزادی وسایت های انترنیتی خراسان زمین وسیمای شهروند به نشر رسانیده شد واینک مسوده اساسنامه نهاد قرهنگی بیدل که طبق فیصلۀ جلسۀ موسسان بقلم اینجانب تهیه گردیده است جهت غنامندی به نظرخواهی گذاشته میشود ، امیداست خوانندگان محترم درزمینه عطف توجه فرموده ودیدگاه ها وپیشنهادات سالم خویش را پیرامون اهداف ، فعالیتها  ومواد اساسنامه نهاد بیدل ابراز نموده ممنون سازند .

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه نهاد فرهنگی – خدماتی بیدل (رح)

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول - نهاد فرهنگی – خدماتی بیدل(رح) یک نهادمستقل ،غیرانتفاعی ،غیر سیاسی وغیر دولتی است که درپرتو دساتیر دین مقدس اسلام و قوانین نافذه کشور، بهدف شگوفایی فرهنگی ،رشد اقتصادی ،استقرار صلح وثبات ، تقویت روحیه همگرایی ملی ، ارتقای سطح آگاهی مردم وزدایش عوامل فقر وبیسوادی فعالیت مینماید .

ماده دوم- این اساسنامه برمبنای احکام ماده (  35 ) قانون اساسی وقانون سازمانهای اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تنظیم گردیده است .

ماده سوم- نام مکمل نهاد فرهنگی – خدماتی که این اساسنامه اصول کلی اهداف وخطوط اساسی فعالیت آنرا بیان میکند ، «نهاد فرهنگی – خدماتی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل  » میباشد وبگونه اختصاربنام «نهاد بیدل » یاد میگردد .

ماده چهارم- دفتر مرکزی «نهاد بیدل » درشهر فیض آباد موقیعت داشته وبنا به ضرورت در سایر ولایات ازجمله  درولایت کابل پایتخت کشور تأسیس میگردد .

فصل دوم

اهداف

ماده پنجم- نهاد دبیدل دارای اهداف ذیل میباشد :

1- ایفأ نقش موثر در توسعه فرهنگی وتنویر افکار عامه ، معرفی مبادی حقوق بشر وارزشهای جامعه مدنی ، آگاه سازی مردم از اضرار مواد مخدرومفاسد اداری واخلاقی نظیر قمار ،رشوه ستانی ...وغیره.

2- راه اندازی ورکشاپهای آموزشی وتخصصی برای توانمند سازی وارتقأ طرفیت اعضأ نهادبیدل .

3- نشروپخش رساله،جریده،کتب وتأسیس مطبعه .

4- بازشناسی ابعاد شخصیت های نامدار علمی ومفاخرادبی بدخشان وهمچنان معرفی بیدل شناسان وبرخی شاعران محلی بدخشان که علی الرغم سواد ابتدایی اشعار غامض وپیچیده عرفانی بیدل را معنا واستقبال نموده اند .

5- برگزاری نمایشگاه کتاب وارایه تولیدات فکری اهل قلم وادب ولایت بدخشان وهمچنان انجام پروژه های نظر سنجی وتهیه آمار برای افزایش آگاهی جهانیان نسبت به جاذبه های گردشگری ،میراث فرهنگی و بنا های تاریخی ولایت بدخشان .

6- چاپ وتوزیع جنتری ها وسالنامه های مصور معلوماتی در مورد نتایج کارکرد ها ی نهاد بیدل .

7- ایجاد مراکز عرضهٔ خدمات اطلاع رسانی ، کورسهای آموزش زبان انگلیسی وکمپیوتر ،انترنیت کلپهاوتسهیلات دسترسی به منابع علمی وتحقیقی .

8- چاپ وتوزیع کارت های تبریکی به مناسبت بزرگداشت از روزهای ملی وبین المللی.

9- برگزاری محافل مسابقات درسی کانکور،مشاعره ومقاله نویسی به اشتراک شاگردان مکاتب، استادان ،جوانان وعلاقمندان به مسایل فرهنگی.

10- احیأ سنت های ممدوح و مروج ادبی مردم بدخشان ازقبیل محافل بیدل خوانی،مثنوی خوانی ،شهنامه خوانی ، آموزش موسیقی عرفانی و تدویرمحافل عرس بیدل در میان جوانان واهل فضل وادب.

11- ترمیم وتعمیرمکان دفن عظام بیدل در قریه خواجه رواش کابل وتأمین روابط نیک ومستمر با مراکز فرهنگی بیدل شناسان در داخل وخارج کشور .

12- ایجاد کتابخانه های مجهز باوسایل مدرن مطالعه وامکانات الکترونیکی درشهرکابل،شهر فیض آباد وسایر ولایات کشوربنام کتابخانه بیدل.

13-  جمع آوری مقالات پژوهشگران افکار واندیشه های بیدل وچاپ ونشر آنها دریک مجموعه واحد .

 

14-ارایه یشنهاد ات آ تی باذکردلایل موجه ، معتبر وقناعت بخش به مراجع ذیربط وذیصلاح قانونی : پیشنهاد جایزه ادبی بنام بیدل ، پیشنهاد تهیه فیلمی اززندگی وآثارابوالمعانی بیدل ، پیشنهاد تغیر نام محل دفن عظام بیدل ازقریه خواجه رواش کابل بنام بیدل آباد و پیشنهاد نامگزاری یکی از دانشگاه های افغانستان ویا دانشگاه بدخشان بنام ابوالمعانی بیدل .

15-بررسی مشکلات عدیده اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی وجغرافیایی مردم بدخشان ، اولویت بندی نیازها وارایه آن به مراجع ذیربط دولتی ونهادهای بین المللی .

16-معرفی ومطالعه ظرفیتهای بالقوه وبالفعل انکشافی ولایت بدخشان از قبیل بکار اندازی نیروی بشری ، اکتشاف واستخراج معادن ، اتصال کوتاه ترین راه تجارتی وترانزیتی بین افغانستان و چین ازطریق بدخشان ، استفاده از منابع آبهای انرژی زای بدخشان.. . وغیره .

17- تشویق مردم بدخشان درجهت مبارزه  با تولید وقاچاق مواد مخدر ، مهارسازی انواع فساد در ادارات عامه ، حفاظت جنگلات ونباتات طبی، تقویت مالداری وباغداری ، حفظ محیط زیست ، حفظ آثار باستانی وآبدات تاریخی ،جلوگیری از حفریات غیر قانونی وغیر فنی معادن ،جلوگیری از فروش وقاچاق آثار تاریخی وباستانی ، زمینه سازی جلب سرمایه گذاری درراستای اکتشاف واستخراج معادن ومنابع تحت الارضی بدخشان و فراهم سازی زمینه های شغلی برای جوانان ...وغیره.

 

فصل سوم

تشکیلات

ماده ششم– ساختار تشکیلاتی نهاد فرهنگی وخدماتی بیدل به ترتیب ذیل میباشد :

1-مجمع عمومی

2-هیأت مدیره

3-بورد علمی وپژوهشی

ماده هفتم– مجمع عمومی عالیترین ارگان تصمیم گیری نهاد بیدل بوده وسال یکبار تشکیل جلسه میدهد

ماده هشتم : هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی مهمترین مرجع تصمیم گیری در سطح بنیاد بیدل میباشد ودر فاصله دواجلاس مجمع عمومی امور نهاد بیدل را رهبری مینماید .اعضای هیأت مدیره متشکل ازرییس عمومی، یک نفرمعاوین ، یک نفرمنشی ورییس بورد علمی وپژوهشی نهاد میباشد . رییس واعضای هیأت مدیره ، طبق اصول وروشهای دموکراسی برای مدت سه سال انتخاب میگردند .

فصل چهارم

منابع مالی

ماده نهم– وجوه مالی از منابع ذیل تهیه میگردد :

1-جمع آوری حق الشمول وحق العضویت ماهانه اعضأ نهاد بیدل .

2-جمع آوری اعانه داوطلبانه ومساعدت های مالی دوستداران بیدل وموسسات دولتی وغیر دولتی .

3-حصول عوایید از فروش نشرات وتولیدات فرهنگی نهاد بیدل

4- ایجاد پروژه های تولیدی وتجارتی بهدف اکمال نیازهای مالی نهاد بیدل .

فصل پنجم

احکام متفرقه

ماده دهم : نهاد بیدل دارای سمبول ومهر خاص میباشد واسم نهاد بیدل در آن درج میباشد .

ماده یازدهم : مصارف مالی نهاد طبق طرزالعمل جداگانه وبا تأیید وامضأ رییس نهاد قابل محاسبه واجرا میباشد .

ماده دوازدهم : نهاد بیدل تلاش مینماید تارسانه چاپی ،الکترونیکی ، صوتی وتصویری تأسیس نماید .

ماده سیزدهم :این اساسنامه به پیشنهاد یک ثلث اعضا هیأت رهبری وتأ یید دوثلث اعضأ مجمع عمومی قابل تعدیل وتغیر است .

ماده چهاردهم : این اساسنامه دارای پنج فصل و14 ماده میباشد .

 

فوقاًمسوده اساسنامه  نهاد بیدل ترتیب وجهت غورودقت نظر اعضأ امنا نهاد  وبزرگان اندیشه وادب احتراماً تقدیم است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

منوچهر فرزاد12.06.2013 - 23:35

  بیدل یک شاعر وادیب است باید نهاد که بنام او تاسیس میگردد مصروف فعالیتهای فرهنگی باشد نه فعالیتهای اقتصادی وبازسازی وانتفاعی
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   تقوی الله تقوا