سنگ مفت، گنجشک مفت...

١٩ حمل (فروردین) ١٣٨٨

این داستان موقتا برای ویراستاری برداشته شده است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   امان پویامک