معرفی شاعر جوان احمد محمود امپراطور

١٠ عقرب (آبان) ١٣٩٢

احمد محمود امپراطور در سال 1363 هجری آفتابی در شهر زیبا کابل دیده به دیدار هستی آشنا کرد وی فرزند شیر احمد یاور کنگورچی و نواده ی مرحوم وکیل نظام الدین است که اصلیت اش ریشه در بستر شعر و ادب دارد و پیوند نصب اش را به داملا ارباب محزون یکی از شعرا مشهور ولایت بدخشان می باشد گره خورده است هنوز کودک بیش نبود که سینه اش به زیور کلام خداوند آراسته گردید و تعلیمات دینی و مذهبی آموخت بعد شامل مکتب گردید و تا صنف سوم در لیسه عالی حبیبیه شهر کابل به کسب علم پرداخت و بعد بنابه مشکلات امنیتی در کشور با اعضای خانواده اش راهی دیار آبا و اجداد اش یعنی ولایت بدخشان گردید و در ولسوالی کشم باستان قریه کنگورچی اسکان گزید و به ادامه تحصیلات ابتدایی اش در لیسه عالی کشم   پرداخت و تا صنف دهم در آنجا بود تا دوباره وضعیت کشور بهبود یافت و به کابل برگشت و سند تحصیلات ابتدایی خود را از لیسه عالی عبدالهادی داوی به درجه اعلی بدست آورد .

در سال 1382 هجری آفتابی شامل آزمون کانکور گردید و در رشته طب کامیاب شد اما بنابه مشکلات صحی نتوانست به ادامه تحصیلات عالی اش بپردازد. اما هیچ گاه از تلاش دست بر نداشت و علاقه خاص که شعر و ادب داشت به مطالعات افاقی و کار های پژوهش در رشته های ادب و هنر خود را مصروف ساخت و بعد ها در یکی از موسسات تحصیلی در رشته  انجنیری کامپیوتر سند فراغت کسب کرد..

وی بعد از سال 1388 هجری آفتابی به سرایش شعر آغاز کرد و اولین شعر خود را در قالب مثنوی سرود که آنهم معرفی از بدخشان و شاعران بدخشان بود و ازان به بعد آغاز به سرودن مخمس کرد و مخمسات زیادی دارد که بیشتر اش بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تهیه دیده و همچنان در قالب های غزل ، مسدس، رباعی و مستزاد  نیز تبحر خاص خود را دارد و زیادتر از سبک و مکتب بیدل رح  پیروی می کند و نو آوری ها یا همان مودرنیته سازی خود را درین قالب ها نیز آزموده است.

و سروده های زیبا و نابش تا حال به زیور طبع آراسته نگشته که عنقریب به کمک و یاری خداوند متعال بدست رس دوستان و علاقمندان شعر و ادب فارسی قرار خواهد گرفت اما در محیط های مجازی و صفحات انترنتی کاملاً قابل دسترسی است.

شایان ذکر است که محترم امپراطور در هنر های خطاطی و طراحی کمپیوتر با بهترین شیواه ها کار های ماندگاری انجام داده است که از آن جمله میتوان انتخاب و خطاطی تک بیت های حضرت ابوالمعانی بیدل را یاد آور شد که با مشهورترین نسخه های خط نسخ، نستعلیق، ثلث و شکسته را نامبرد.

با احترام.

گروه فرهنگی جوانان شهرستان کشم

نمونه های کلام:

 

عــــروس عشق خفتــــه در گلستان

به کشم و جرم و درواز و به خواهان

نوا آمـد سحـــــــــر از سوی بستــان

ز آن مرغ سحـر خـیز و خوش الحان

ز منقــــــارش صـــدای صـــد نیستان

همی گفت این سخن با سـوز و افغان

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

ز ققره ی کبک مستش دره درجوش

دمن تا قله ی پامیــــــــــــــر گلپوش

شــراب و انگبین از چشمه ها نوش

کجا عقل ات به سر ماند کجـا هوش

همین آواز از کوه اش کنــــی گوش

که دریا نعـــره بر دارد که بخروش

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

بود این ســـــــــــرزمین ملک معانی

محــــــــل و زاده ی قبـــــــــــادیانی

به مــــــــــــــــد علــم دارد پاسبانی

شکوه و منـــــــزلت را خوش بدانی

جهان منــــــــزل گه و این دار فانی

فقط با معنـــــــــــــــویت زنده مانی

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

سر افـــــــراز است از امروز و دینه

که دارد خــــــــــرقه ی شــــاه مدینه

بود خلق اش همــــــــه نیک و امینه

شده پاک از غــــــــرور وکذب سینه

بمیــــــــــرد دشمنش از سوز و کینه

ندارد این شــــــکوه و ســــــر زمینه

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

بدخشان ســـــــــــــــر زمیــن آریایی

گل و خاکش به عالــــــــــــم کیمیایی

خراســـــــــــــان را دوام و هم بقایی

فتـــــــاده را بدست همچون عصایی

که دارد این مفـــــــــــاد و این کمایی

همه فریــــــــــاد کش بر یک صدایی

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

قوانیــــــن ادب ساغــــــــــر کش ناز

همــــای فـــــــــکرت عالی فلک تاز

عروســــــان خرد ســـروی سرافراز

به سیمـــــرغ معانــــــی آشیان ساز

همه عشـــــاق عالم گشتــه دمساز

جهان خفتــــــــــــه بیدار است از راز

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

فــــــروغ علم روشن همچـــو فانوس

طراوت در دمـــــاغ و چشم محسوس

بود دشت و دمن همــــــگون طاووس

ز آزادی سخـن با طبــــــل و با کوس

صدای صلح نباشد بنـــــــد و محبوس

کجـا جـــای به خائیــن و به جاسوس

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

به زاده دامنـــش بس شیـــــــر مردان

جهـــــان سازد به دشمن همچـو زندان

هجومی قــــــدرت و قــــــوت ز ایمان

که دارد طاقت شمشیــــــر و پیــــکان

فلک از عیبت اش با چشـــــــم حیران

بود این فخـــــــــــری آزاد از بدخشان

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

بیا شاهــــراه علمست بر تـــوهموار

بیا که پل شویم نــه ســــد و دیـــــوار

بیـــا تاکه شنـــــاسیم حــــد و مقدار

زبـــان آریـــــــایـی کن تـــــو گفتــار

بدخشان بچــــــه ی آگـــــــاه و بیـدار

پری رو دختر خوشـــــــرو و سرشار

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————

به نظــم آورد نـــــکات چنـد محمود

کمین جهل دائـــــــــــم زار ومحدود

رقیب و دشمنــــــان گــــــــردد نابود

بیـــابد حالتـــــــی این خطـــــه بهبود

جبین ها بـــــاز و دلها جمله خوشنود

ز دیــــــدار بدخشان با، بریـــــم سود

بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست

بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

------------------------------

 

غزل:

طرح و اندیشـــــه ی نو را ز سر ایجاد کنید

یوسف خویش از این چــــــاه غم آزاد کنید

نگذاریـــد شود حادثـــــه هــــــا دامنـــــگیر

بلمقابل بر ِ ظالـــــــــم شده بیـــــداد کنید

ز عمارتـــکده ی واهمـــــــــه آیید بیـــــرون

قصــــــــر آزاده گی را با فخــــــــر آبـاد کنید

عَلَم فخــــــــــر زنیــــــــد بر ســــر بام دنیا

ز جمــــــــــع نامـوران خویش قلمداد کنید

عشق وحب الوطنی را بدهید در دل جای

روح و ارواح ِ شهیــــــــدان وطن شاد کنید

ز رهی لطف و کـــــــــرم بر ضعفای میهن

به توانایی خود رفتـــــــــــــه و امداد کنید

به گدایـی نکنیـــد ملت خود را تحقیــــــر

به ره و رســــــم نکو دعوت و ارشاد کنید

کوه خشکیده به همت بنماید همه سبز

همه را سرو صنوبر، همـه شمشاد کنید

آتش جنگ و ستـــــــم دور کنید از کشور

همگی تحفه به اولاده ی شــــــداد کنید

ببرید قـــــــاف غــــــرور تا به ستیغ پامیر

بر آینــــــــــده چنین زنده گی بنیاد کنید

لذت آب و هوا را ببرید هــــــر شب و روز

هـــر یکی شکر به این لطف خداداد کنید

باشد این آرزو ها در دل محمود همیش

پاس این آرزو هـــا کـــــــرده ورا یاد کنید

-----------------------------------------

 

غزل:

کوه های سبـــز ملک بدخشــانم آرزوست

دیـــــــدار روی ســــــــــرو خرامانم آرزوست

یک کهکشان ستاره ی از عشق و همدلی

تا صبحـــــگاهی وصـل درخشانم آرزوست

در دفتـــــــــــر کتـــــابت ِ گلبــــرگ نامه ها

تنهـــــــــــــا ز نام پاک تو عنوانم آرزوست

در واژه هــــــــا ملاحت دیــــــگر فکنده ای

از فـــــــــکر تو تــــراوش ِ دیـوانم آرزوست

تدبیــــــــر ِعشق گرچه ز قانون فـراتر است

از چشم نمی بـــــــــاز تو فرمـانم آرزوست

در کشور سماحت صدق و، وفــــــــا و مهر

آیینـــــــــه دار چون تو جهان بانم آرزوست

از رود نیـــــــل و عشق زلیخـا شدم عذاب

آن کودکی ء یوسف و کنعـــــــانم آرزوست

تنهــــــــــا ایـم جنــــــــون و هوای ترا کند

از شهـــــــــــر رو بسـوی بیــــابانم آرزوست

بیــــــــــــــــزارم از مکابره و شیخ یاوه گو

کوس بلنــــــــد مجلسی رنــــدانم آرزوست

وصف رخ تــــــــرا کنــــــد آهنگ قلب من

یک نی لبــک نه، بلکه نیستانم آرزوست

محمودم و هــــوای دگــــر نیست در سرم

آزاد و سر بلنــــــــــــدی و ایمانم آرزوست

-------------------------------------------

 

مخمس بر غزل: حضرت بیدل رح

مــــــه من از پس این ابــــر گــــردون دیدنت نازم

حجاب نـــــــــــاز در شام خـــــزان پوشیدنت نازم

به ســــان غنچـــــه در ابیــــات خود روئیدنت نازم

چو ســــــرو از نـــــــــاز در جوی حیا بالیدنت نازم

چو شمع از ســـر کشی در بزم دل نازیدنت نازم

—————-

طلوع پرتـــــو خورشیــــــــــــد شد از نور ایمانی

شکسته مرزو سرحد را بخود این عشق طوفانی

حریم حیـــــــرت دل باز شد از چشـــــم حیرانی

همــــــه موج شگفتن می چکد از چین پیشانی

گلستان حیــــــــــــا در غنچه گی پیچیدنت نازم

—————-

به انفاس مسیح شمشیر بازی هاست کاکل را

ز روی نـکهت تو رنــــــگ و بو است خرمن گل را

نوا و صوت و الحــــان تو استــــــاد است بلبل را

گهی از خنــــــــده گاهی از تغافل میبری دل را

دقــــــــائق های نـــاز دلبــــــری فهمیدنت نازم

—————

چه شد یوسف که بیند این بـــرادر های قاتل را

پدر شد کور و درمـــانی نشد این خیل جاهل را

گهــــــر می باید و قــدر گهــــــر پرداز ِ عاقل را

به بــــــازار تمنا گوهــــــــــــــــــر بحر تغافل را

به میــــــــزان عیاری هر زمان سنجیدنت نازم

—————

کند مدهوش عالم چهـــــــره و روی پریسایت

قـــــدم هر جا نهی گل رویــد از خاک کف پایت

شود غــــــرق محبت هر که بیند نیــم ایمایت

زبـــان شانــــــــه می گوید بزلف فتنه پیــرایت

که با این سر کشیها گرد ســــر گردیدنت نازم

—————-

به جلوه تا در آید قامت ســــــرو سمن سایت

دل کبک دری خون گـــــــــــردد از رفتار زیبایت

شقایق داغ دل دارد ز رنگ ســـــرخ لب هایت

ز شبنـــم اشک میریزد صبا ای غنچه بر پایت

به حال گریــــــهء آشفتــــــگان خندیدنت نازم

—————

دل "محمود" سرشار است از هر چار سو بیدل

زمین و آسمـــــان را یافت تا شد رو برو بیدل

بیــــابد عالـــــم ِ دل تا نمــــــاید گفتـگو بیدل

بدست مردمــان دیده صبــــــح وصل او بیدل

گل حسرت ز گلــــــــــزار تماشا چیدنت نازمبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

جاوید جبهه12.09.2022 - 08:51

 افتخار همه ی ما هستی امپراطور صاحب گرامی در پناه حضرت حق باشید و تشکر از زحمات شبانه روزی شما به امید یک آرامش دایمی در کشور جاوید جبهه هستم از بدخشان

ویس13.12.2020 - 15:57

 سلام و درود بی پایان به تمامی دست اندر کاران شبکه خراسان زمین، وقتی شروع به خوانش متن این صفحه وزین نمودم لحظه ای فکر کردم که غلطی های املایی و انشایی در متن وجود دارد ولی زود متوجه گردیدم که نه خیر، از بس این چشم بیچاره غلطی های حقیقی املایی و انشایی زیادی را تحمل نموده است. اینک وقتی برای بار اول با متن تمیز و عاری از غلطی روبرو گردیده سلامتی عقل من است که به چالش کشیده شده است، نه کار سترگ شما. قلم تان رسا باد و دل تان مملو از علم و دانش بی پایان کوهستانی مقیم ایالات متحده اگر مطالب و داشته های تان را با بنده حقیر شریک سازید خوشحال خواهم شد Mkohistani@live.com

عبدالرفیع 10.03.2018 - 11:07

  سلام بر شما عزیزان از معرفی این شاعر جوان خیلی ها خورسند شدم. کامیابی همۀ تان را از خداوند کامیابی های تان را خواهانم. امید است به زودی مجموعۀ اشعار بنده (جادۀ خاکستر) به چاب رسیده خدمت تان برسد. کابلی

م ن 01.01.2014 - 08:20

  سلام و درود بر تو شهزادهء پاميرم !!! خوانش نظم هاي شما دل را روشن ميكند و عمر را ميفزايد ، واقعاًً عاليست يكي از ديگري زيبا و مخمس كه اصلاً قيامت بر پاه ميكند ، اميدوارم باز هم بخوانم اگر عمر مهلت داد دنيا به اميد است شهزاده ام شاد و مسرور سبز كلام باشيد ..................... تدبیــــــــر ِعشق گرچه ز قانون فـراتر است از چشم نمی بـــــــــاز تو فرمـانم آرزوست در کشور سماحت صدق و، وفــــــــا و مهر آیینـــــــــه دار چون تو جهان بانم آرزوست امپراطور......

تانيا نوري 24.11.2013 - 10:51

  أحمد محمودجان با عرض سلام وأدب بايد گفت از همه سروده هاي تان چه ميهني چه عشقي كه من خواندن خيلي خوشم امد نام خدا بسيار شاعر موفق استينً و به اميد بيروزي هاي هرچه بهتر تان

ضیا حافظی گرداننده برنامه «نگین هویت» تلویزیون صدای افغانستان24.11.2013 - 10:11

 من با این جوان نازنین شاعر شرین سخن از مدتی شناسایی دارم استعداد خداداد دارد سختکوش مودب و کم گو میباشد. در سفر اخیر به دیدار او و حضرت قبله امجد شان در شهر کابل شتافتم، با جناب شیر جان کنگورچی ساعتی گفت و شنود خودمانی داشتیم، جناب کنگورچی خود نیز شاعر عزیز و گرامی اند که حوادث و واقعات دوران حیات شان را به رشته تحریر در آورده اند. امید بتوانیم روزی از آن گنجینه ها استفاده ببریم. اما در حال حاضر حضرت کنگورچی حاضر به مصاحبه نشدند و استدلال های داشتند که بیشتر ناشی از بزرگواری شان بود.جناب امپراتور مرا خواهند بخشید که نتوانستم بعد سفر تاجیکستان ایشان را ببینم یار زنده و صحبت باقی

داکتر عبید فضلپور20.11.2013 - 09:56

  جوان با استعداد وشاعر توانا احمد محمود امپراطور اشعار تانرا مطالعه نمودم واقعا استعدادتان قابل ستایش وتشویق است ماشاءالله آینده خوب ومستعد به تکامل دارید.موفقیت یشتر وبیشتر تانرا از در گاه ایزد متعال خواهانم .بااحترام داکترعبید.

صفیه احمد17.11.2013 - 21:42

  احمد محمودجان امپراطور ګرانقدر سلام و عرض ادب خدمت شماامیدوارهستم لباس عافیت به تن داشته باشید سرودههای ناب تان را بخوانش ګرفتیم پرازاحساس و عشق است هر ګهر واژه أن به دلها چنګ می زندواحساس واقعی را برای هر انسان می بخشدواقعن قابل افتخار هستید استدعا می نمایم همیشه بهترینهای زندګی نصیب تان باد . بهروزی و سعادت همیشګی را بهره مند باشید.

وژمه08.11.2013 - 15:24

  از سايت خراسان زمين مشكورم كه با لطف معنوي شان توانستن ما را با محترم احمد محمود امپراطور شاعر جوان ومستعد أفغان زيادتر إشنا بسازند . محمود جان براي شما طول عمر وموفقيت أرزو ميكنم پيروز باشيد❤️

مصطفی سروش08.11.2013 - 06:27

  ---نگذاریـــد شود حادثـــــه هــــــا دامنـــــگیر--- ---بلمقابل بر ِ ظالـــــــــم شده بیـــــداد کنید--- امپراطور بسیار عالی

ali07.11.2013 - 09:25

  زیبا بود دوست گرانقدر و شاعرم کامگار و کامران باشید. پدرود

پلوشه06.11.2013 - 17:53

  درود فراوان به سايت خراسان زمين !!! محمود امپراطور واقعاً كه شاعر جوان با احساس كه با سروده هاي زيبايش دل همه علاقمندان خود را بدست گرفته وباعث سر بلندي مردم أفغانستان ميباشند . محمود جان هميشه شاد وخرم باشيد

حميد 06.11.2013 - 20:25

  با امتنان فراون از سايت خراسان زمين :: از اينكه ما را با شاعر خوش صدا خوش بر خورد خوش أخلاق خوش خط وشاعر زيبا جوان كشور أخمد محمود امپراطور زباد تر معرفي ساختين إبراز سپاس ميكنم به اميد موفقعيت هاي بي پايان خراسان زمين

حاجی منور شاه 06.11.2013 - 10:43

  السلام علیکم و رحمة الله و برکاته....! اشعار و جذابیت این جوان یوسف نما را می ستایم. عزت حق نور افگن حال و احوالت... و آرزو هایت قرین واقعیت.......... انشاالله

وحيده06.11.2013 - 10:33

  با إبراز تشكر فراون از سايت خراسان زمين !! كه با نشر معلومات پر ازرش راجع به احمد محمود امپراطور شاعر جوان وبا استعداد كشور ما كه بأشعر ها وغزل هاي زيبا، طراحي هاي قشنگ ًودكلمه ًشعر هاي دل نشين شان هميشه چنگ بدل ها ميزند ما را زياد تر معرفي كردند . هر قدر راجع اشعار ناب وارزشمند محمود جان بنويسم كم است.از خداوند متعال براي اين شاعر جوان وموفق أفغانستان طول عمر صحتمندي وموفقيت هاي مزيد خواهانم، تا هميشه به سرودن شعر ها وغزل هاي بينظير شان دوستداران خود را شاد بگردانند :) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

بدخش06.11.2013 - 10:08

 درود تقدیم رهبری و کاربران سایت خراسان زمین..! از سایت استعداد پرور و زیبای شما ممنونیم که همیشه با بهترین ها و زیباترین در خدمت اهل فرهنگ و ادب هستید. خداوند شاعر جوان و مستعد سرزمین ما را ( احمد محمود امپراطور ) سلامت داشته باشد تا از نگاشته ها و سرایش تازه ایشان بهره مند شودیم. با کمال احترام. " بدخش "
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گروه فرهنگی جوانان کِشم