روش های درست نویسی ودرست گویی در زبان - ٩ تا ١٢

٩ اسد (مرداد) ١٣٨٩

خش نهم

کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های عربی

 

بحث پالایش زبان(اما نه سره نویسی مطلق)از وجود واژه های بیگانه، مسأله ی مهمی است که باید در هر زبانی  به آن پرداخته شود؛ اما این نکته درخورتوجه است که این پالایش زبانی، دربرگیرنده ی داشتن امکان ها وفرصت ها،وداشتن فرهنگ واژه گانی بسیاردر زبان است.

 

در صورتی که یک زبان، برابرهای جا افتاده وقشنگ را در فرهنگ واژه گانی خود داشته باشد (واز سوی دیگر بامحدودیت مفاهیم کاربردی روبه رو نباشد)،بهتراست به جای کاربرد واژه های بیگانه ونا آشنا که سبب نشان دادن فقرفرهنگی درزبان می شود-{درحد امکان}نویسنده گان وگوینده گان آن بکوشند ازواژه های مربوط به آن زبان استفاده کنند.

 

نفس توجه به این مسأله، در گام نخست سبب رشد زبان می شود ودرگام بعدی، فرهنگ توجه به اصالت های زبانی را در میان گوینده گان آن (باگذشت زمان ) نهادینه می سازد.

 

درفرایند بحث پالایش زبان، به یک نکته باید توجه کرد که تأکید برضرورت کاربرد واژه های پارسی، به معنای یک سره بریدن ازکاربرد واژه های واردشده (به ویژه واژه های زبان عربی) نیست؛ اما تاجایی که امکان است(وبرابرهایی برای واژه های واردشده در زبان وجود دارد ویاهم این برابرها تازه وبه روش سامانمند ساخته می شوند) به کارگیری آنهابه(ویژه درحوزه ی زبان شکوهمند پارسی )ازنیاز های نخست پنداشته می شود.

 

سره نویسی درزبان:

مسأله ی سره نویسی درزبان- باتوجه به رابطه ی تبادل کالاهای فرهنگی میان جوامع- چندان هنجارمند به نظر نمی آید؛ زیرا زبان ها بربنیاد اصل دادوستد فرهنگی- در فرایند گیرنده گی ودهنده گی -همواره تأثیردوسویه بریکدیگر داشته اند وباتوجه به این مسأله، به درستی می توان  گفت که در واقع "زبان سره"(به مفهوم سره ی سره درروند دادوستد فرهنگی)هیچ گاهی شاید وجود نداشته است.(مگراین که گوینده گان آن درمغاره ها و سرزمین های به دورازدیگران- وبدون ارتباط بافرهنگ دادوستد- به شکل بومی آن زنده گی داشته باشند.)

 

بااستناد براین مسأله وپژوهش ژرف در تأریخ زبان، این مورد به روشنی دست یاب می شود که زبان ها، در کامل سازی وغنامندی خود،تأثیرهای مثبتی برهمدیگر داشته اند وهرکدام به گنجینه های زبانی شان افزوده اند.

 

باتوجه به رابطه ی تأریخی زبان ها، به درستی می توان گفت که تأکید بیش ازهنجار برمسأله ی کاربرد"زبان سره" یا"سره نویسی وسره گویی محض" (که به هیچ روی اصل منطقی رابرنمی تابد) به گونه یی تعصب" است، وتعصب نیز به گفته ی معروف:" فرزند جهل وخامی است."

 

برای پی گیری بحث درباره ی آسیب های سره نویسی در زبان پارسی، دیدگاه دکتر "حسن انوری"را دراین جامی آورم.

انوری می نویسد:

"گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته وجودندارد، سره نویسی است. سره نویسی درواقع یکی از آفت هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند. کسانی که به این کارمی پردازند، اعتقاد به زبان خالص دارند.

زبان خالص مانند: نژاد خالص از تعصب سرچشمه می گیرد. اینان کسانی هستند که می خواهند از راه ترکستان به کعبه برسند. قصد خدمت به زبان دارند؛ اما درواقع به آن زیان می رسانند.

اگر در میان شش هزار زبانی که  درکره ی ارض هست ومردمان جهان به آن ها سخن می گویند، زبان خالص یافته شود، باید گفت که آن زبان، ازآن یک قوم بسیارابتدایی است؛ قومی که نتوانسته است در طول تاریخ با اقوام وملل دیگرارتباط برقرار کند وخود را با جهان همگام سازد، چه لازمه ی پیشرفت وتکامل تمدن، ارتباط اقوام بایکدیگر واخذ واقتباس عناصر مدنی از همدیگر ودرنتیجه زبان همدیگر است." (دکتر حسن انوری، نگاهی به ریشه، درباره ی سره نویسی وزبان پاک، نشریه ی فردوسی، شماره های 1 و2 1387 ، ص6)

 

نیازبه کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های خارجی:

با توجه به این که بحث سره نویسی (وبه تعبیراحمد کسروی زبان پاک) در زبان، ناهنجاربه نظر می رسد،کاربرد واژه های پارسی به جای واژه های خارجی، ازنیازهای بنیادی برای پالایش زبان است.

 

درآغازاین نبشتار،به این مسأله اشاره شد که در صورت امکان، تاجایی که واژه های برابردرزبان پارسی (دری) وجود دارد - واز سوی دیگر کاربرد آن ها مفاهیم را در زبان وارونه نشان نمی دهد- بهتر است برای پالایش واصل توجه به ارزش های فرهنگی زبان، از همان واژه های اصل کارگرفته شود تا ازیکسوما به ارزش های بنیادی زبان خود آشنا شویم واز سوی دیگر، به پیرایش وآرایش زبان مادری خود نیزبپردازیم.

 

بااین پیش فرض موضوعی، اکنون می پردازم به نشان دادن برخی از نمونه های کاربردی واژه های پارسی به

به جای واژه های عربی در فرایند گفتار ونوشتار:

 

واژه ی عربی:                                        واژه ی پارسی

 

1- اول                                                  1- نخست

2- اولین                                                 2- نخستین

3- ابتدا                                                  3- نخست

4- شروع                                               4- آغاز

5- لباس                                                 5- جامه

6- فتح یاظفر                                          6- پیروزی

7- مراجعت                                           7- بازگشت

8- شجاع                                               8- دلیر

9- عاقبت                                               9- سرانجام

10- خطیب                                             10- سخنران

11- مشاهده                                           11- دیدن

12- منهدم                                             12- نابود

13- انهدام                                             13- نابودی

14- اطلاع                                            14- آگاهی

15- امداد                                              15- یاری رسانی

16- مدد                                               16 یاری

17- امدادگر                                           17- یاری رسان

18- عازم                                             18- رهسپار

19- مقابل                                             19- روبه رو

20- مساوی                                          20- برابر

21- نصیحت                                        21- پند یا اندرز

22- عقل                                              22- خرد

23- منظره                                          23- چشم انداز

24- حبس                                             24- زندان

25- محبوس                                          25- زندانی

26- موفق                                             26- کامیاب

27- موفقیت                                           27- کامیابی

28- عظیم                                             28- سترگ

29- رفیق                                             29- دوست

30- کلمه                                             30- واژه

31- کلمات                                           31- واژه ها

32- انتخاب                                          32- گزینش

33- عرض                                          33- پهنا

34- طول                                            34- درازا

35- طویل                                           35- دراز

36- ارتفاع                                          36- بلندی

37- عریض                                        37- پهن

38- عمیق                                          38- ژرف

39- مجروح                                       39- زخمی

40- جرح                                          40- زخم

41- صدمه                                        41- آسیب

42- مصدوم                                       42- آسیب دیده

43- اولاد                                          43- فرزندان

44- عدل                                           44- داد

45- عادل                                          45- دادگر (دادگستر)

46- حاضر                                        46- آماده

47- غریب                                        47- ناآشنا

48- غریبی                                       48- ناآشنایی

49- غسل                                         49- شست وشو

50- عهد                                           50- پیمان

51- عید                                           51- جشن

52- اعیاد                                         52- جشن ها

53- سؤال                                        53- پرسش

54- سرقت                                       54- دزدی

55- بی نهایت                                   55- بیکران

56- استقامت                                    56- پایداری

57- تذکر                                        57- یاد آوری

58- قریب                                       58- نزدیک

59- بین                                         59- میان

60- قدرتمند                                    60- نیرومند

61- جواب                                     61- پاسخ

62- رسول                                     62- فرستاده

63- سارق                                      63- دزد

64- قابل قبول                                 64- پذیرفتنی

65- تحرک                                    65- جنبش

66- خلاصی                                  66- رهایی

67- قرارداد                                 67- پیمان نامه

68- قدرت                                     68- نیرو- توان

69- ارسال                                    69- فرستادن

70- فرار                                     70- گریز

71- یوم                                       71- روز

72- یومیه                                    72- روزانه

73- مفید                                     73- سودمند

74- اسم                                     74- نام

75- فاحشه                                 75- روسپی

76- سعی                                  76- کوشش

77- اتحاد                                  77- همبستگی

78- قبرستان                              78- گورستان

79- قبر                                    79- گور

80- مقبره                                  80- آرامگاه

81- استعمال                              81- کاربرد

82- دلیل                                   82- انگیزه

83- دلایل                                 83- انگیزه ها

84- علامت                              84- نشانه

85- فقیر                                 85- تهی دست- نادار

86- فقر                                  86- تهی دستی- ناداری

87- قضاوت                            87- داوری

88- عقاب                               88- شهباز

89- رزق                               89- روزی

90- عذرخواهی                       90- پوزش

91-  تمنا                                91-خواهش

92-استدعا                              92- خواهش

93- الان                                  93- اکنون

94- حالا                                  94- اکنون

95- بدون شک                          95- بی گمان

96- معادل                                96- برابر

97- تمامی                                97- همگی

98- عصبانی                             98- خشمگین

99- شهادت دادن                         99- گواهی دادن

100- اذیت                                 100- آزار

101- بی فایده                              101- بیهوده

102- فایده                                 102- هوده

103- تخمین                               103- برآورد

104- محترم                               104- ارجمند

105- احترام                               105- ارج

106- مشابه                                106- همانند

107- درک کردن                         107- پی بردن

108- اخطار                                108- هشدار

 109- برای مثال                          109- برای نمونه

110- ایمان                                  110- باور

111- بلافاصله                              111- بی درنگ

112- زیاد                                   112- بسیار

113- خرابه                                 113- ویرانه

114- خراب                                 114- ویران

115- جسد                                   115- پیکر

116- حدس                                  116- گمان

117- خاص                                  117- ویژه

118- معکوس                               118- وارونه

119- شوکت                                 119- شکوه

120- ثبت نام                                 120- نام نویسی

 

 

بخش دهم

برابرهای چند واژه ی رایج خارجی در زبان فارسی

 

بربنیاد بی توجهی فزاینده، واژه های خارجی بسیاری مانند: دیپارتمنت، پروگرام، فاکولتی، پلان و... همین اکنون نیزدرزبان پارسی کاربرد دارد که با وجود برابرهای جا افتاده وقشنگ آن درزبان پارسی، برخی از سرنادانی وشماری هم از سرتعصب، کاربرد برابر های فارسی این واژه های خارجی را مجاز نمی شمارند وهر گونه بازگشت به اصالت های فرهنگی- به ویژه در بخش زبان را – بامیزان بینش سیاسی اندازه گیری می کند.

برای نشان دادن واژه های برابر فارسی در برابر واژه های رایج خارجی، من به چند نمونه ی کوتاه اشاره می کنم:

کلتور (فرهنگ):

"کلتور" واژه ی فرانسوی است که امروز در زبان عام بسیار رایج شده است.

واژه ی برابر کلتور در زبان پارسی، همان "فرهنگ" است که صدها سال پیشینه ی تاریخی  دارد.

واژه ی فرهنگ، از دوجز "فر" و"هنگ" شکل یافته که "فر" آن پیشوند و"هنگ" آن از ریشه ی "ثنگ" اوستایی  - که معنای "فرهیختن" را می رساند- گرفته شده است.

در زبان پارسی، این واژه بارها آمده است به گونه ی نمونه:

 

تودادی مرافروفرهنگ ورای

توباشی به هرنیک وبدرهنمای"

                                  (فردوسی)

 

فاکولتی "(دانشکده):

این واژه راکه فرانسوی است (ودر بخش های دیگر روش های درست نویسی ودرست گویی درزبان به آن اشاره شده ) به اشتباه "فاکولته"ونه"فاکولتی" تلفظ می کنند. برابر درست این واژه درزبان فارسی "دانشکده" است. به گونه ی نمونه:

"عقل بنموده به دانشکده ی خاطر تو

رای های همه را فکر صواب اندازی"

 

پروگرام (برنامه):

"پروگرام" واژه ی فرانسوی است ودرزبان انگلیسی نیز کاربرد دارد. برابر این واژه درزبان فارسی،"برنامه" است.

پیش از این هم، به جای "پروگرام"، واژه ی "برنامه" بارها کاربرد داشته است. به گونه ی نمونه:

"ز نسل هشت ملک زاده تابهشت هزار

زطول عمر تو برنامه ی شمارتوباد"

                                      (سوزنی سمرقندی)

 

پلان (برنامه ریزی):

برابر فارسی این واژه (پلان)  در زبان پارسی، "برنامه ریزی" است. برای توجه به اصل پالایش در زبان ، بهتر است به جای واژه ی "پلان" "برنامه ریزی" به کاررود.

 

یونیورستی (دانشگاه):

برابر واژاه ی" یونیورستی" در زبان فارسی، دانشگاه است.

 

سکشن (بخش):

برابر این واژه در زبان انگلیسی، واژه ی "بخش"درفارسی است.

فریزر (یخچال):

برابر واژه ی "فریزر" در زبا ن فارسی وجود دارد وآن واژه ی "یخچال" است؛ پس بهتر است واژه ی "یخچال" به جای "فریزر" استفاده شود.

 

فیلتر (پالایش):

برابر واژه ی "فیلتر" درزبان فارسی، "پالایش" است.

 

کادر (نخبه):

"کادر" به معنای "کارمند برجسته " است. برابر این واژه در زبان فارسی، "نخبه" است.

 

مانیتور(دیده بان):

درفارسی به واژه ی "مانیتور"، "دیده بان" می گویند وبه همین قیاس برای "مانیتورنگ"، "دیده بانی".

 

ولچک (دست بند):

برابر واژه ی "ولچک" درزبان فارسی"دست بند" است؛ اما با دریغ که به جای برابر درست وجاافتاده ی آن (دست بند)، بیشتر از واژه ی "ولچک" استفاده می کنند.

 

دایرکتر(کارگردان):

برابراین واژه درفارسی"کارگردان"است که خوشبختانه اکنون رایج است.

 

مونتاژ(پیوند):

"مونتاژ"واژه ی فرانسوی است وبرابرآن درزبان فارسی"پیوند"است.{به همین قیاس برای"مونتاژور"درفارسی"پیوندگر"و"پیوند دهنده"نیزگفته شده است.}

 

گروپ (گروه ودسته):

به جای "گروپ" ، بهتر است درزبان فارسی "گروه" ویا"دسته" استفاده شود.

 

رفراندوم(همه پرسی):

به جای این واژه درزبان فارسی، "همه پرسی" به کارمی رود.

 

دیسکورس (گفتمان):

"دیسکورس" به معنای "موضوع" روز" است. برابر این واژه درزبان فارسی،"گفتمان" است که امروز خوشبختانه بسیار جا افتاده است.

 

موزیکال (سازآمیز):

استاد رهنورد زریاب، برابر "موزیکال" را در زبان فارسی "سازآمیز" ساخته است؛ بنابراین کاربرد "سازمیز " به جای "موزیکال"، ازرهگذر ساختاری، هنجارمند به نظر می آید.

 

بخش یازدهم

نمونه ی ویرایش نوشتاری درخبر

 

درست بودن زبان نوشتاری  درخبروگزارش، از اهمیت ویژه یی برخورد دار است؛ زیرا هرپیام اطلاعاتی – به ویژه خبروگزارش – در فرایند پیام رسانی، نیاز به ابزاردرست دارد.

 

ابزارمهم اطلاع رسانی در رسانه های دیداری، شنیداری ونوشتاری برای مخاطب (شنونده وخواننده) زبان است.

درصورتی که زبان متن های نوشتاری درخبر، گزارش، تحلیل، تفسیر، گفتگو(به گونه ی چاپی) و... ساده، فشرده، یکدست ودرست نباشد، روند انتقال پیام وداده های اطلاعاتی، به صورت هنجارمند شکل نمی گیرد وفرایند رسانگی (رابطه)پیام میان ارائه دهنده وگیرنده به وجود نمی آید.

 

برای دریافت روش های بهتر ویرایش جمله های خبری وگزارشی، نمونه هایی از این موارد را باتوجه به مراحل چند گانه ی ویرایش (ویرایش دستوری، ویرایش واژه گانی، ویرایش محتوایی وروش نشانه گذاری ) در این بخش نشان می دهم، وافزون برنشان دادن کاستی ها، تاجایی جمله های ویرایش شده رانیزدراختیارخواننده گان می گذارم :

به کارگیری واژه ی نادرست "داشتن":

"مروری داریم برچندخبرپخش شده"

که درست آن این است:"چند خبر پخش شده را مرور می کنیم، ویا: خبرهای پخش شده را مرور می کنیم".

 

 کاربرد نا به جای به "وسیله " (تعبیر نامناسب وحشو):

-"زمان بهره برداری از معادن به وسیله ی بخش خصوصی از 5 سال به 25 سال افزایش یافت."

که درست آن این گونه است: "بهره برداری بخش خصوصی از معادن کشور، از5 سال به 25 سال افزایش یافت."

 

حرف اضافه ی نامناسب:

-"نهاد مبارزه باحوادث درافغانستان، خطر ها را به موقع تشخیص ونسبت به آن ها هشدار می دهد."

که درستش چنین است:"نهاد مبارزه با حوادث در افغانستان، خطرها رابه موقع تشخیص ودر باره ی آن ها هشدار

می دهد."

 

دشوارنویسی، تعبیر نامناسب ومتکلفانه وآوردن حشو:

-"مسؤولان کمیسون مستقل انتخابات در کشور می گویند استقبال رأی دهنده گان در انتخابات پارلمانی بالا بوده است."

که درست آن این است: "مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در کشور می گویند:  رأی دهنده گان، از انتخابات پارلمانی استقبال بسیاری نموده اند."

 

مسأله ی تقدم وتأخیر:

-"قاضی نباید به هیچ وجه از عوامل بیرونی تحت تأثیر قرار گیرد."

که درست آن چنین است:"قاضی نباید به هیچ وجه زیرتأثیرعوامل بیرونی قرار گیرد."

 

تعبیر نادرست:

-"چند سال پیش 11 کشور اروپایی به یوروپول واحد اروپایی پیوستند."

که روش درست نگارش آن این است: "چند سال پیش، 11 کشور اروپایی، یورو-واحد پول اروپایی- را انتخاب کردند.

 

حشو؛ تعبیر نامناسب:

-"قراراست به تعداد 300 هزار پاکت شیر"نیدو"که احتمال خرابی آن می رود، از بازار جمع آوری گردد."

که درست آن چنین است: "قرار است 300 هزار پاکت شیر"نیدو" که احتمال می رود فاسد باشد، جمع آوری شود."

 

تعبیر نادرست:

-"شرایط اجتماعی در کشور های مسلمان، روبه وخامت است."

درست آن: "اوضاع اجتماعی در کشور های مسلمان، روبه وخامت نهاده است."

 

کاربرد نادرست جمع به جای مفرد:

-"اکنون زمینه ی همکاری ها میان افغانستان وپاکستان فراهم شده است."

درست آن: "اکنون زمینه ی همکاری میان افغانستان وپاکستان فراهم شده است."

 

به کارگیری واژه ی "انجام" در غیر معنای خود:

-"جوانان کشور از انجام خدمت دوره ی سربازی معاف می شوند.

درست آن: "جوانان کشور از خدمت دوره ی سربازی معاف می شوند."

 

تعبیر نامناسب، تکرار، حذف فعل بدون قرینه، آوردن صیغه ی نامناسب فعل ودرازنویسی:

-"یک نماینده ی پارلمانی به 3سال حبس محکوم وباتحمل 2 سال حبس مابقی محکومیت اومورد عفوقرار گرفته است."

درست آن:" یک نماینده ی مجلس نماینده گان به 3 سال حبس محکوم شد وباتحمل 2 سال آن، بقیه ی محکومیتش بخشوده شد."

 

تعبیر نامناسب، تقدم وتأخیر، فعل وصیغه ی نامناسب:

-"تازمانی که افغانستان نظام منظمی رابرای معاملات تجارتی اش تدارک ندیده است، ..."

درست آن: "تاهنگامی که افغانستان برای معاملات بازرگانی نظام منسجمی را برقرارنکند،..."

 

"را"ی زاید، تقدم وتأخیر وتعبیر نادرست:

- کشور های عضو گروه "سارک" درنشست هفته ی آینده ی شان در هندوستان، گزارشی را در باره ی بحران پاکستان ارائه خواهند داد."

درست آن: "کشور های عضو "سارک" در نشست هفته ی آینده درهند، درباره ی بحران پاکستان گزارش خواهند داد."

 

کاربرد واژه ی انگلیسی که برابر فارسی دارد:

-"تأکید شورای امنیت سازمان ملل برحل بحران هسته یی ایران از راه دیپلماتیک..."

 که درست آن این است: "تأکید شورای امنیت سازمان ملل برحل سیاسی بحران هسته یی ایران..."

 

"باهدف" بررسی وبه منظوربررسی":

- بسیاری از خبرنگاران ودبیران خبر"باهدف بررسی" را به شکل نادرست به کارمی برند؛ درحالی که به جای آن بهتر است"به منظور بررسی" را به کارببرند تا مفهوم به گونه ی درست ارائه شود.

 

دور بودن اجزای فعل (شکستن لزوم جمله):

-"بارش برف شدید در امریکا، مردم را ناگزیر به استفاده از لباس های گرم کرد."

درست آن :"بارش برف در امریکا، مردم را ناگزیرکرد که جامه های گرم بپوشند."

 

تعبیر نادرست:

-"برای مهارحمله های طالبان در جنوب کشور"

درست آن : "برای مهار کردن حمله ی طالبان در..."

 

حشو، مشکل منطقی، فعل نامناسب:

"درسال جاری میزان تنخواه معلمین مکاتب در مقاطع مختلف دوبرابر افزایش خواهد یافت."

درست آن : "امسال تنخواه استادان دوبرابر خواهد شد."

 

دوری اجزای فعل (ضرورت شکستن جمله):

"سخنگوی وزارت امور خارجه روزگذشته خبراز برگزاری جلسه ی سران کشور های همسایه درروز سه شنبه در کابل داد."

درست آن: "سخنگوی وزارت خارجه ی کشور، روز گذشته خبرداد که جلسه ی سران کشور های همسایه، روز سه شنبه در کابل برگزار می شود."

 

بخش دوازدهم

درستی ها ونادرستی ها در هنگام نگارش خبروگزارش

 

 

نادرستی های نگارشی - وبیشتر هم کاربرد واژه ها، اصطلاحات وجمله های نادرست؛ اما رایج (غلط های رایج)- سبب می شود که پیام خبر، گزارش ، گفتگو، تحلیل، تفسیرو... به گونه ی درست برای گیرنده انتقال نیابد.

 

برای پرهیزازاین "نباید"های نگارشی، اکنون (افزون برنشان دادن نباید ها) "باید" ها را نیز در این بخش یادآوری می کنم تامرز مشخصی میان درستی ها ونادرستی های نگارشی روشن شود:

 

      ننویسیم:                                                       بنویسیم:    

                                                 

شرایط  اجتماعی کشور                            اوضاع اجتماعی کشور

 

همکاری میان کشورها                             همکاری کشورها

 

امکانات موجود میان کشورها                   امکان های موجود میان کشور ها

 

در رابطه باحل مناقشه                             به منظور/ برای حل مناقشه

 

در رابطه با این مسأله                              در باره ی این مسأله

 

زیان های ناشی از انجام این آزمایش          زیان های این آزمایش

 

مورد شناسایی قرار گرفت                      شناسایی شد

 

نشانگر این واقعیت است                        نشانه/ نمایانگر این واقعیت است

 

برای مهارآتش                                    برای مهار کردن آتش

 

با هدف بررسی                                   برای / به منظوربررسی

 

گزارش را ارائه خواهند داد                   گزارش خواهند داد

 

درفرایند تصمیم گیری مؤثراست                  درتصمیم گیری مؤثراست

 

راه حل دیپلماتیک                              راه حل سیاسی

 

از راه های دیپلماتیک                         از راه های سیاسی

 

گفتگوهای دیپلماتیک                         گفتگوی های سیاسی

 

به رغم مشکلات                             باوجود مشکلات

 

شورشیان طلبان                              شورشیان طالب

 

نوآوری در زمینه ی تجارت             نوآوری درتجارت

 

برای توقف تجاوز                          برای متوقف کردن تجاوز

 

تداوم مبارزه                                 ادامه ی مبارزه

 

براساس بررسی های انجام شده          براساس (بنیاد) بررسی ها

 

حملات علیه غیرنظامیان                 حمله ها بر غیر نظامیان

 

از طریق مراجعه                           بامراجعه

 

به دنبال این تهاجم                         در پی این تهاجم

 

در جهت ارتقای ظرفیت                برای / به منظورارتقای ظرفیت

 

مشکلات روند صدور کالا              مشکلات صدور کالا

 

در خلال چند هفته ی آینده              در چند هفته ی آینده

 

بادیکته کردن شرایط                    باتحمیل شرایط

 

غیرقابل درمان                           درمان ناپذیر

 

غیرقابل خدشه                           خدشه ناپذیر

 

موج خشونت وناآرامی ها             موج خشونت ونا آرامی

 

تحولات را دنبال می کند               تحولات را پی می گیرد

 

ادامه داردبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

زهره14.04.2019 - 07:07

 ممنون از معلومات و خدمت تان در برنامه بعدی لطف نموده در مورد مکتوب نویسی درست در ادارات کاربرد دارد معلومات دهید.موفق باشید

اسدالله سیال04.09.2018 - 12:17

  یک تعداد این واژه ها را ما بطور مترداف همدیگر بکار میبریم. مانند: اذیت و آزار / موفق و کامیاب / رزق و روزی/ دوست و رفیق / حاضر و آماده/ ایمان و باور ....

شایق21.07.2018 - 00:54

  خیلی عالی و مفید درود بر شما

محمد اخلاقی نژاد31.01.2018 - 22:21

  طاووس درست است یا تاووس جای مطالعه کردم گفتند تاووس درست است

نادره اختیاری01.02.2018 - 06:01

  با درود و سلام فراوان خدمت نویسنده عزیز.برایم مفید است.

shadab shirzad10.12.2017 - 04:55

  دورود بر شما، بسیار یک معلومات آموزنده بود وکار بردش در زبان فارسی دری بسیار زیاد است در گام های بعدی موفق باشید.

اجمل 01.01.2017 - 07:34

  دوست عزیز سلام مقا له شما را مطالعه نمودم اگر کلمات عربی را از مقاله شما دور نماییم فکر کنم چیزی بغیر از کلمات ربط باقی نخواهد ماند

مجتبی17.12.2016 - 17:40

 ممنون، مناسب بود

علی آقا محمدی28.09.2016 - 19:58

  معلومات بسیار آموزنده و پرکاربرد بود برای من تشکر از زحمات تان همیشه سربلند و پیروز باشید.

احسان05.08.2016 - 02:55

  بسیار خوب است. پیروزباشید

مزمل کریم30.06.2016 - 08:19

 موفقیت های بیش از پیش تان را درین راستا خواهانم.

محمدحسین کاظمی قازان چائی15.02.2016 - 17:58

 با سلام و خسته نباشید راجب فرق خانواده گی با خانوادگی و هئیت و هیات و انشاالله و ان شاءالله هم توضیح بفرمایید

masood06.05.2015 - 10:45

  من کا ملا موا فق هستم به آنچه که دو ستان در مورد پا لا یش زبان اشا ره کردند

مجیب14.01.2015 - 06:49

  بیسار مفید بود برای کسایکه میخواهند زبان را به طور مسلکی یاد بیگرند

صیام نایاب01.06.2014 - 09:41

 یک پیشنهاد در نمونه های درست نویسی که شما اشاره نمودید اگر پالایش زبان نیز در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

صیام نایاب01.06.2014 - 09:37

 درود بر شما, جای بسا خرسندیست که جوانان امروزی ما برای پالایش زبان می پردازند... پیروز باشید...
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   جاوید فرهاد