نتایج مقدماتی انتخابات ۹۳ و دیدگاه های اعضای ستاد های پیشتاز

٨ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹٣

نتایج مقدماتی انتخابات ر.ج  و دید گاه های اعضای ستاد های پیشتاز نسبت به آن و رفتن به دور دوم.

تعداد اشتراک کننده گان بر مبنی آماری که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد عبارت بود از 816،892،6 شش میلیون و هشتصد و نودو دو هزار و هشتصدو شانزده می باشد. و کاندیدان محترم هریک فیصدی های متفاوت بدست آوردند .

1-  داکتر عبدالله عبدالله 44.9 در صد

2- داکتراشرف غنی احمد زی 31.5 در صد

3- داکتر زلمی رسول 11.5 در صد

4- استاد عبدرب رسول سیاف 7.1 در صد

5- انجنیر قطب الدین هلال 2.7 در صد

6- گل آغا شیرزوی 1.6 در صد

7- داوود سلطانزوی 0.5 در صد

8-هدایت امین ارسلا 0.2 در صد  

بنابرین در پیوند به اعلان نتایج مقدماتی ریاست جمهوری تلویزون طلوع و طلوع نیوز بدون معطلی از آقایان ریگستانی، نویان و معنوی ومرادیان و ذکریا بارکزی درین نشست دعوت نموده بود که پیرامون انتخابات و نتایج ابتدایی آن بحث های مشمول این نشست بود و منجمله محتمل بودن  انتخابات به دوردوم  نیز محور گفتگو ها راتشکیل می داد که همه بدون کدام مکثی یا حاشیه روی به رفتن به دوردوم اشاراتی هم داشتن . روی همرفته هریک به نوبه خود حماسه آفرینی و همت گماردن مردم شریف کشور را دریک چنین مقطع زمانی ستودند و ستایش کردند و از آن به عنوان یک روز تاریخی مردم افغانستان به نیکی یاد کردند ولی درواقع یک یا دو تن آنها نسبت به این روند و کارکرد کمیسیون ها شاکی نیز بودند و انتقاداتی نسبت به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم داشتن که به یک و دو تا آن به اختصار اشاره می کنیم.

 

دید ریگستانی بعدازاعلان نتایج ابتدایی (ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله)

1- انتخابات باید در دور اول پایان می یافت و نتیجه همان کامیابی داکتر عبدالله عبدالله بود.

2- کمیسیون مستقل انتخابات بدون شک که در روز 16هم حمل بنابرعدم رساندن برگه های انتخاباتی به مراکز رای دهی بصورت قطع قانون را نقض کرده است.

3- در روز 16 هم حمل کمیسیون مستقل انتخابات برای ناظرین و مشاهدین در واقع اجازه مستند سازی را ندادند که بوسیه کمره یا مبایل نقاط تخطی و تقلب را ثبت می کردند.

4- ریگستانی اعلان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را مبنی بر ارایه شکایات و اعتراضات نسبت به عدم قبول نتایج و داشتن کدام شکایات و اعتراض که دال بر تخطی و دستبرد و تقلب باشد در حدود 24 ساعت به این کمیسیون کاری نهایت دشوارو پیچیده می داند و به نظر ریگستانی 12ساعت آن در شب سپری شد و 12 دیگر آن نهایت وقت اندک است که به آن رسیده گی کرد.

5- ما آماده دور دوم هستیم.

 

 

سخن نویان بعدازاعلان نتایج ابتدایی(ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی )

1- ما دردور اول برنده بودیم.

2- کمیسیون های انتخاباتی تا اکنون کار های خود را خوب پیش برده اند.

3- در صورت که کمیسیون ها بعد از بررسی های خود انتخابات را به دور دو ببرند ما آماده هستیم.

 

بیانات معنوی بعداز اعلان نتایج ابتدایی (رییس کمیسیون پیشین انتخابات)

1- کمیسیون انتخابات با وجود بعضی اشکالاتی و با دو روز تاخیر دراعلان نتایج مقدماتی مسولیت های خود را انجام دادند .

2- مدت 24 ساعت برای کاندیدان به منظور ارایه شکایات نهایت وقت کم و نادرست است یعنی اینکه چطور کاندیدان بتوانند اسناد و مدارک و شواهد را درین مدت نهایت کم جمع آوری کنند و مستند برآن شکایات خود را تقدیم کمیسیون شکایات انتخاباتی کنند کاری بس محال و ناممکن است.

3- کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد جوان است و مسولین آن نیز ار تجربه خوبی برخوردارنیستن ولی روی همرفته این را به فال نیک می گیرم  تا بتوانند کارهای خود را در پرتو قانون پیش ببرند با توجه به منافع ملی کارکنند ولی بسیار بعید می دانم که این کمیسیون کاری را که باید و شاید است انجام دهد ولی امید وارهستم که کارها خوب پیش برود.

4- بعد از این برکمیسیون مستقل انتخابات است که چقدر به مردم و وطن دلسوزانه کار می کنند و رای پاک را از نا پاک جدا می سازند خدا وند کمک شان کند.

 

 حرف مرادیان بعداز اعلان نتایج ابتدایی

1- مرادیان قصه دو تیم مشهور فتبال را یاد می کند که یکی آن تا 85 هم دقیقه نخست پیشتاز می باشد ولی بعد از آن ارجنتاین به بازی مسلط می شود به همین ترتیب 3 گول پی هم می زند که در صدر قرار می گیرد. همینگونه این روند را تشبیه به همان بازی می دهد که ما باید در لحظات اخیر این قهرمانی و شهرت نیک را به زودی از دست ندهیم و در تداوم و حفظ آن سعی جدی کنیم.

 

بارکزی بعداز اعلان نتایج ابتدایی

1- مردم حماسه آفریدن یکبار دیکر به مردم دنیا نشان دادند که ما هم ازمردم با تمدن هستیم.

 

برخورد و دید دو ستاد انتخاباتی پیشتاز نسبت به اعلان نتایج ابتدایی

تکت انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمد زی همواره و بصورت مستمر از کمیسیون های انتخاباتی اظهار امتنان و شکران می کنند و کار های ایشان را به گونه تمجید می کنند و افزون بر آن در همه رسانه های مختلف صوتی و تصویری داخلی و خارجی فقط در بحث های خود صرفآ تاکید براین دارند که کمیسیون ها باید آرای پاک را از نا پاک جدا سازند و به اراده پاک مردم ارج گذارند ولی با وجود پایین بودن فیصدی و درجه نسبت به رقیب آن داکتر عبدالله عبدالله به فیصله های کمیسیون هیچ نوع نقد و یا ملاحظه یی ندارند.

ولی برعکس تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله با وجود که فیصدی آن نسبت به داکتر اشرف غنی احمدزی تا حد زیاد یعنی در حدود 14 فیصد بالاتر، پیش گام و پیشتازاست در واقع در بعضی حالات به فیصله های کمیسیون های انتخاباتی نقد می کنند و اعتراضاتی هم داشته و به نتایچ مقدماتی که اکنون اعلان شده است نیز موافق نیستن و آنرا شفاف وعادلانه نمی دانند و ملاحظات زیادی نسبت به آن دارند.

مسلمآ مردم نسبت به این چنین بازی ها حرکت ها و بگو و مگو ها نیز در یک هاله ابهام بسر می برند و می گویند دیده شود که چه می شود خدا کند زیر کاسه نیم کاسه نباشد وافتخارات ما به یکباره گی ضرب صفر نشود و ما امروزه منتظر تحویلدهی قدرت از یک راه مسالمت آمیز دور از خشونت و خون ریزی می باشیم تا این روند دموکراتیک به عنوان یک میرات در تاریخ کشور ما به نسل های بعدی ما باقی بماند و دنیا نیز به مدنیت ، فرهنگ و تاریخ ما یکبار دیگر باورمند شوند.

در واپسین سخن آنهای که اگر صادق و وفادار به وطن و مردم و باورمند به قرآن اند باید همه چیز را متکی به حق و حقیقت، قانون و حاکمیت قانون دنبال نمایند و در صورت یافته های که دروغین باشد باید به شدت علیه آن مبارزه کنند و به آرای پاک مردم حرمت بگذارند تا آخرین رمق حیات از آن حراست و حمایت کنند تا نسبت به مردم سر افگنده و درپیشگاه خداوند بزرگ احساس حقارت نکنند و در صف منافقین نیز قرار نگیرند. الی در غیر آن تمام عملکرد آنها درج تاریخ می شود و به تاریخ می پیوندد و قضاوت تاریخ نسبت به تک تک آنها نهایت گران تمام می و از کیفر سنگین دنیا و آخرت فرار کرده نمی توانند بنابرین اگر ما چند سخن تند و یا زشت نسبت به هر تیم و به هر کمیسیون بگویم زود گذر خواهد بود و نتیجه آنچنانی هم به دنبال نخواهد داشت ولی در کل این را بدانند که قضاوت تاریخ و قضاوت خداوند (ج) نسبت به همه آنان بدون شک آسان نخواهد بود و برای همیش در میان مردم و پیشگاه خداوند بزرگ شرمسار و سر افگنده خواهند ماند و جزای خداوند نهایت خشم ناک و با غضب است.

حال نوبت کمیسیون شکایات انتخاباتی است که چه چیز را بعد از چند روزی و با فرا رسیدن 24 ثور به مردم به ارمغان میآورد و به خدمت مردم شریف ارایه می کند امری عادلانه شفاف یا غیر عادلانه با عدم شفافیت و یا هم مختلط از هر دو آن ولی در هر حال خداوند شاهد و حاضر است همه می دانند.

در فرجام من به عنوان یک شهروند این کشور به تمام کاندیدان محترم احترام دارم و هریک که به هدف نجات افغانستان ازین بحران کار کند، پدیده پلید تبعیض و برتری جوی را مهار کند، برای تمام مردم حقوق یکسان داده شود و قانون بالای همه بصورت یکسان تطبیق شود، و پروژه های انکشافی بنابر نیازمندی های مردم کشور عملی گردد و برنامه هایش برمبنی اراده مردم باشد و پروگرام های مدون داشته باشد و یک سیاست مدون مردمی در سطح کشور و دنیا داشته باشد و کشور ما را در محراق توجه دنیا قرار دهد و با همه روابط خوب داشته باشد و هیچ گونه وابستگی را نپذیرد من به آن حرمت گذاشته  ودر صورت پذیرش آن تیم از جانب مردم با آن و تیم آن همگام و همدست خواهم بود.

منابع: رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی

 

با حرمت و احترام

دل آ قا صوفی زادهبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   دل آقا صوفی زاده