دوشیزه گان چشم نقره یی - شعربانوان بدخشان

۲۶ اسد (مرداد) ۱۳۹٣

برای خوانش متن کامل این کتاب به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

احسان الله13.01.2015 - 08:56

  میخواهم بدانم که چشم نقره یی کجاشد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   صدیقی لعلزاد