نبرد افغانی استالین - متن کامل کتاب

١٣ سرطان (تیر) ١٣٨٩

 

برای خوانش این کتاب به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

بایقرا فرخار20.08.2013 - 01:11

  عالی
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   عزیز آریانفر