معرفی کتاب «همدلی»

۱۹ عقرب (آبان) ۱۳۹٣

"همدلی" کتابی است که در دسمبر ۲۰۱۴ در مسکو در نشرات «او نیکتسکیخ واروت»اقبال نشر یافت.این اثر با ارزش شامل اشعار ورباعیات انتخابی  شاعر فرزانه وشخصیت ممتاز فرهنگی افغانستان  جناب داکتر لطیف ناظمی  با ترجمه بزبان روسی واشعار ورباعیات انتخابی  شاعر شهیر ورباعی سرای جمهوری فدراتیف روسیه  جناب ادوارد خندیوکوف  با ترجمه بزبان فارسی  است که بصورت نظم   اززبان فارسی به روسی وبرعکس ترجمه شده است.

گزارنده گان ادووارد خندیوکوف ورحمت الله روند  در ترجمه اشعار ورباعیات استاد ناظمی  از زبان فارسی به روسی مساعی بس شایانی به خرچ دادند وبرخلاف آرای نظریه پردازان ترجمه که معتقد اند،شعر را نمیتوان به شعر ترجمه کرد ،از عهده این امر به خوبی برآمده اند،که زحمات رحمت الله روند در برگردانی متون اشعار ورباعیات از فارسی به روسی وبرعکس و کوشش جناب خندیوکوف که این اشعار ورباعیات را به حله نظم درآورده،  قابل تقدیر است.

«همدلی» نخستین اثری است که ترجمه اشعار فارسی  به روسی واشعار روسی به فارسی در یک مجتمع توسط یک گزارنده  بصورت شعر  بازتاب یافته است. کتاب «همدلی » با قطع  وصحافت زیبا ،دیزاین ومیناتوری قشنگ  بااهتمام ومساعدت مالی جناب خندیوکوف به چاپ رسیده است، که در تقریظ آن اتحادیه  نویسنده گان روسیه فدراتیف چنین می نگارد:

"در این کتاب اشعار وترجمه اشعار انتخابی ادوارد خندیوکوف ،بهترین سروده های کنونی او بازتاب یافته است.ادوارد خندیوکوف در سبک رباعی سرایی خلاقیت شایانی از خود نشان داده است که هر شاعر وحتی شاعران مبتکر وماهر نمیتوانند به چنین مها رت دست یابند.این اثر از برکت سهمگیری شاعر عالی مقام وممتاز افغانستان  داکتر لطیف ناظمی واشتراک رحمت الله روند گزارنده زبردست از نگاه شکل ومضمون بی نظیر است.کتاب«همدلی » دراین روزگار دشوار وجالب ما برای بسیاری از خواننده گان  روسی زبان وفارسی گوبه دوست مهربانی مبدل خواهدشد."

کتاب «همدلی» با این موضوعات تدوین شده است:

از راست به چب:

۱- خلص زنده گینامه داکتر لطیف ناظمی به زبان های فارسی وروسی،

۲-پیشگفتار از جناب غلام محمد جلال رییس مرکز کاری جامعه سراسری افغان های مقیم روسیه فدراتیف به فارسی وروسی،

۳-پیشگفتار از جناب محمد عمر  ننگیار مسوول امور فرهنگی مرکز کاری جامعه سراسری افغان های مقیم فدراتیف روسیه به فارسی وروسی،

۴-پیشگفتار از داکتر شاه محمود استاد دانشگاه دیپلوماس مسکو ومشاور وزارت خارجه روسیه فدراتیف به فارسی وروسی،

۵- اشعار و رباعیات استاد  لطیف ناظمی  به زبان های فارسی و روسی.

از چپ به راست:

۱- خلص زنده گینامه جناب ادوارد خندیوکوف به روسی وفارسی،

۲-زنده گینامه کوتاه رحمت الله روند به روسی وفارسی ،

۳- تقریظ اتحادیه نویسنده گان روسیه فدراتیف  بر کتاب «همدلی»به روسی وفارسی        

۴- اشعار و رباعیات ادوارد خندیوکوف به روسی وفارسی.

چاپ این اثر میان جامعه افغانی مسکو تحرک وانگیزه  نیکی را ایجاد نمودتا  از شاعر محبوب  کشورمان استاد لطیف ناظمی  دعوت بعمل آمده  ومحفل بزرگداشت  باشکوه از آن شاعر فرزانه باحضور ایشان در مسکو برگزار شود.

قابل یاد آوری است که محفل بزرگداشت از استاد ناظمی در مسکو به ابتکار،تشویق ومساعدت مالی مرکز کاری جامعه سر اسری افغان های مقیم فدراتیف روسیه به ویژه رییس آن جناب غلام محمد جلال،مسوول فرهنگی آن جناب محمد عمر ننگیار وپیشنهاد وکوشش جناب داکتر  فاروق فردا که قبلا با استاد ناظمی از نزدیک آشنایی داشتند، بصورت خیلی باشکوه  در فضای دوستانه واتحاد و اتفاق  جامعه افغانی مسکو  برگزار گردید که توجه ایشان در اشاعه و رشد فرهنگ وادب  ونیکوداشت از شخصت های فرهنگی کشورمان  چون استاد ناظمی نهایت قابل قدر و تمجید است.

جامعه فرهنگی افغان های مقیم روسیه فدراتیف  این آغاز پرارزش فرهنگی  جناب ادوارد خندیوکوف و رحمت الله روند را به دیده قدر نگرسته وبرایشان در پخش واشاعه فرهنگ افغانستان وروسیه وگسترش همدلی میان هردو مردم  پیروزی های بیشتر تمنا میکند.

 در آخرفرهنگیان افغانستان درمسکو به گونه ویژه از رحمت الله روند که بصورت خستگی ناپذیر در برگردانی اشعار ورباعیات ناب شاعر آزاده وفرهیخته کشورمان استاد لطیف ناظمی به زبان روسی سعی شایسته انجام داده  وسروده های روح افزای استاد ناظمی را به خواننده گان  روسی گوی ،که شمارشان بیشتر از بیش است،با ترجمه عالی تقدیم کرده،  اظهار سپاس می نمایند.عمر او دراز باد تا کارهای آفرینشی بهتر ،زیباتر وسودمندتر پدید آورده وآثار وترجمه های پژوهشی خودرا فربه تر سازد.

 

جامعه فرهنگی افغان های مقیم  فدراتیف روسیه.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

مرجان19.03.2019 - 12:58

  درود بر شما، بسیار بسیار کار ارزشمندی انجام داده اید. پیروز باشید!
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رحمت الله روند