غنی به عمره میرود

۱۳ سرطان (تیر) ۱۳۹۵

پا مانده غنی به حج عمره

در پیش عرب گرفته  نمره

احرام به جان خویش کرده

راهِ سفری به پیش کرده

چون مرده ای با کفن نمایان

در بین هزار مرده شویان

تمثیلِ ادای دین نماید

امرست که این چنین نماید

با نام خدا شعار دارد

چشمان پر اشکبار دارد

از حال وطن خبر ندارد

بر اشک یتیم نظر ندارد

از بیوه زن و نوای مسکین

غافل شده این علامۀ دین

ملت به فساد و جنگ در گیر

او عاشق قدرت است و تذویر

با شیخ عرب به خنده باشد

مانند غلام وبنده باشد

تا چیزی مگر شود گدایی

آید به وطن به پاد شاهی

تا بار دگر به انتخابات

پولی بدهد کند خرابات

تا باز به چشم ع ریزد

خاکی و به زور خود ستیزد

این حج نه  برای کردگار است

نی لایق در گه غفار است

حج در وطنست خدا درینجاست

در بین قلوب پر زغوغاست

در قلب شکسته گان گریان

 در اشک یتیم های بی نان

در خون شهید بی کس و کوی

در کلبه سیل برده هر سوی

خواهی تو اگر رضای رحمان

لطـــــــفی به وطن بکن نمایانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Azimi16.04.2017 - 04:03

 به راستی که داشتن یک چنین احساسی به پیشگاهی ایزد منان ارزشمندتر ازعمرۀ آغااشرف است.درست مصداق همین کلام شاعر که می گوید « دل بدست آر که حج اکبراست = از هزاران کعبه یک دل بهتر است » بلی این هم درحالیست که دروطن عزیز مان «افغانستان » شکسته دل ها ازقبیل بیوه زنان،یتیم هاوآنان که شب تابه صبح درانتظار رسیدن قرص ازنان هستند که ازکجا وچگونه به ایشان می رسد واین آغا...خوب دراین هنگام ازکی ها سوال شود حتی ازآنان که زیر فشار فقرهم نباشند و نگویند که آغای اشرف کعبه را گم کرده و راه ترکستان درپیش گرفته واضیح است دریک جمله که این آغا به خاطر حج عمره نه بل جهت اخذ نمره به پیشگاهی «به باور آغای اشرف » حضرت ملِک یا خلفه الله .... الشیخ العربی رفته است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نذیر ظفر