اعلاميۀ گردهمايي انجمن همبستگي شهروند أن افغانستان در فدراتيف روسيه

۲۹ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵

اگر با واقعيت گرايي و طرد ديد گاه نشنليستي به برگه هاي اصلي تاريخ افغانستان نه تعمق كه نظر اندازيم در ميابيم كه قسمت أعظم آن تحت تأثير هژموني و انحصار طلبي سلاله شاهي و سرداري جز رويداد هاي خون بار و وحشت آفرين ، انسان كشي و جنايت هاي تهي از باور ها و ارزش هاي انساني يعني  پابندي به تعهد ، دينداري  ، مردانگي ، صداقت و زيست مسالمت آميز جمعي نبوده و نگارش تاريخ هاي متداول با دروغ ، افترا ، تهمت ، كتمان حقائق و خود سنايي دربارنشينان حاكم رنگ گرفته است

امروزه كه تحت شعاع تحولات گسترده سياسي و جنگ هاي متداوم ، مردم و به ويژه نسل جوان كشور به گونه وسيعي از شعور و آگاهي سياسي برخوردار گرديده اند با ايجاد تشكل هاي وسيع مردمي مبارزات مدني ،  داد خواهي و حق طلبي را طي برنامه هاي منظم و اشتراك مليوني شهروندان كشور در راستاي تأمين دموكراسي وو احياي حقوق مدني و تاريخي مليت هاي ساكن افغانستان از جايگاه و اهميت به سزايي برخوردار ساخته اند  كه متاسفانه دستگاه حاكمه نه تنها به اين حركت هاي مدني و خواست هاي مردمي پاسخ  شايسته و مثبت نداده كه با خود كامگي و تعلل مسولين ارگان هاي أمنيتي به خشونت كشانيده شده و همچنان بطور المناك و غير معمول با خون مدنيت گرايان و داد خواهان جنبش روشنايي و رستاخيز داد خواهي رنگين گرديده و به خواست انساني و اسلامي كميسيون اعزاز و بخاك سپاري امير حبيب الله خادم دين رسول الله كه از پشتيباني مليوني مردم از كران تا كران هندوكش و. از هرات و كابل تا غور و پامير برخوردار است با تمكين عوامفريبانه و وقت كشي و بهانه تراشي پاسخ مثبت داده نشده است 

بنا گرد همايي انجمن همبستگي از برنامه هاي كميسيون أعزاز و بخاك سپاري مجدد امير شهيد به هر نحو ممكن ، و همچنان از داعيه عدالت خواهي جنبش روشنايي به منطور از بين بردن تبعيض ، ستم و استبداد تاريخي حمايت قاطع خويش را أعلام نموده و از حكومت وحدت ملي خاصه شخص رييس حمهور افغانستان ميطلبد تا :

يكم - به خواست كميسيون أعزاز و بخاك سپاري أعزاز و بخاك سپاري مجدد شهيد امير حبيب الله خادم دين رسول الله پاسخ مثبت داده و با صدور فرمان و مراسم رسمي اين امر ديني و انساني را به انجام رسانند 

دوم. --  پروژه برق توتاپ مطابق ماستر پلان 20 سأله برق افغانستان از مسير تعين شده آن أجرا گردد 

سوم -- مطالبات و خواسته هاي مشروع ، قانوني و انساني توده هاي مليوني افغانستان را احترام گذاشته و در تطبيق آن اقدام نمايند. 

انجمن همبستگي يكبار ديگر بر حمايت و پشتيباني بيدريغ خود از جنبش روشنايي ، رستاخيز داد خواهي و كميسيون اعزاز و بخاك سپاري مجدد امير شهيد تأكيد مينمايد. 

اشتراك كننده گان گرد همايي انجمن همبستگي در روسيه فدراتيف به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رحمت الله روند