پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان به مناسبت شهادت اسدالله کهزاد فعال سیاسی و مدنی

۲۰ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

به نام خداوند جان و خرد

 

  

 

پیام تسلیت حزب آزادگان افغانستان

به مناسبت شهادت اسدالله کهزاد

فعال سیاسی و مدنی

 

در تداوم ترور سازمان یافته و خشونت ساختاری این جغرافیای آغشته به خون، قامت رزمنده خستگی ناپذیر مسیر پر فراز و نشیب؛ مبارزه عدالت گستر، توسط دشمنان امنیت و آسایش این جغرافیا، بر زمین افتاد. سال‎ها است که در این جغرافیا، آزادگان و سر افرازانی همسان کهزاد‎ها بنابر تفاوت دیدگاه‎ها، منش‎ها و آرمان‎های شان، حذف فزیکی می‎شوند. برای تبارز این زشتی عمل و ذلت عظیم، از متولیان و حامیان ذهنیت سنگ‎واره‎ای و تقدس پنداری، جواز عملکرد و پاداش کارکرد دریافت می‎دارند. عقبگرد وحشتناک ذهنی و سلطه‎ی تفکر توجیه‎گر خشونت ساختاری، گسترۀ عملکرد خشونت‎زا، ابعاد ویرانگر و تخریبی گسترده یافته و دامنۀ آن هر روز پهنا و ژرفای بیشتری کسب کرده، امنیت و مصونیت فردی دیگر اندیشان و پاسداران ذهنیت مردم سالاری، تنگنا‎ها و محدودیت‎های غیر قابل تحمل را شاهد است.


تسامح و تساهل اجتماعی- فرهنگی در جامعۀ ما رو به افول گذاشته، تحمل ناپذیری، مدارا و رواداری در پی گسترش اندیشه‎های تبار گرایی افراطی، تند‎روی مذهبی و وابستگی به آمال و منویات بیگانه، چالش‎ها و نارسایی‎هایی را تجربه می‎نماید.

تداوم خشونت ساختاری و گسترش جغرافیای جنگ به تشدید ذهنیت انقطاب‎اندیشی انجامیده و زمینۀ عملکرد غیر قابل مهار گروه‎ها و نهاد‎های هراس افگن را دامنه دار تر نموده و حامیان ائدیولوژیک خشونت، ابزار ترور و محو فزیکی و تصفیه حساب با دیگراندیشان را با اطمینان و فراغ خاطر بیشتر، برنامه‎ریزی نموده، کشتار و ترور پیهم و متداوم شخصیت‎های سیاسی، پیگری عدلی و قضایی را در قبال نداشته، نهاد‎های نگهبان امنیت فزیکی شهروندان نیز فاقد توانایی حفظ مصونیت و امنیت اجتماعی بوده، در بیشتر موارد این کشتار‎ها با ابهام و کتمان مواجه گشته، بی‎باوری و اعتماد شهروندان به نهاد‎های نگهبان حریم امنیت شهروندان تشدید می‎یابد.

حزب آزادگان افغانستان شهادت این رزمنده راه آزادی و برابری ملی را به خانواده، هوا داران و دوستان، تسلیت ابراز داشته، در غم و اندوه بزرگ فقدان وی، خود را سهیم می داند.

 

 

هیئت اجرائیه حزب آزادگان افغانستان

۱۸ ثور ۱۳۹۶به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   حزب آزادگان