در باب سرشماری هوایی

۶ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

کریما ببخشای بر حال ما               که ما را شمرده غنی از هوا

بز وگوسفند و سخیداد ومن             کنون می‌خرامیم دریک چمن

فریبا و زهرا و سید شهاب              شده در میان مواشی حساب

علی خان بیچاره چون یخ بُده       ووقت شمارش کمی شخ بُده

به تصویرستلایت افتاده مار           ازاین رو شده یک خزنده شمار

شکایت نبود ار یکی دو نفر           پس و پیش می‌شد با کره ‌خر

به جان عزیزِ تو ای دادرس           دوسه قریه رفته به جُمل مگس

تو ای کردگارِ غنی و عطا            بگو تیــــم آمار کرده خطا

به حق حبیبت‌ کم وبیش کن          زگوساله مارا کمی پیش کن

 

نشر شده در شمارۀ ۱۰۴۶ هفته نامۀ امیدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   موسی ظفر