نقش جوانان در ساختار یک جامعه

١٦ جدل (دی) ١٣٨٩

به باور آگاهان مسایل اجتماعی افغانستان و ملاحظات مشهود دیده میشود که کشور ما به عنوان یک جامعۀ جوان که فرایند گزار از جنگ و بحران به صلح و همزیستی مسالمت آمیز را به کندی تجربه میکند جوانان در این کشور با چالش ها روانی ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراوان و فزاینده یی روبرو میباشند که بیکاری، عدم اعتماد به آینده، اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج های اجباری، فقر و بحران های هویتی از قابل پیش بینی ترین پیامدهای وضعیت موجود بر زنده گی جوانان افغانستان دانسته میشوند که رویارویی با این چالش ها به تدوین و اجرای برنامه های دقیق، علمی و منسجم در سطح نهاد های ملی و بین المللی مرتبط با جوانان در افغانستان نیازمند میباشد،  که تا اکنون به جز از برنامه های نمایشی و اقدامات محدودی در سطح پایتخت و چند شهر بزرگ افغانستان نشانه های عملی از این گونه برنامه ها در کشور دیده نشده است.

من بدین باورم که نقش جوانان در ساختار جامعه مهم و ارزنده تلقی میگردد و است؛ زیرا جوانان را مسولین فردای جامعه محسوب مینمایم. به این منظور والدین گرامی مسئولیت بزرگ ایمانی و و جدانی در برابر فرزندان شان دارند تا تربیه سالم داده منحیث افراد مؤثر وکارا در جامعه تقدیم نمایند. زیرا؛ نوجواني یک از مراحل است که انتقال بين كودكي و بزرگسالي است، به مرور زمان رشد و تحول جسماني، شخصيتي و اجتماعي در یک فرد، از آغاز بلوغ تا هنگام پذيرش مسئوليتها در جامعه صورت میگیرد و اين تغييرات اساسی معمولا بين سنين  سیزده الی بیست دوسالگي صورت میگیرد. درین ایام ، جوان پا در یک تحول جدید گذاشته، دوران کودکی را پشت سر میگذارد. پس درین مرحله والدین را متوجه این امر میسازد، تا با تربیه درست و سالم فرزندان خویش یک تهداب جامعه مستحکم تر راسازند تا باشد که جامعه بسوی ترقی و تعالی سوق داده شود. وقتی در گذشته های کشور عزیز ما افغانستان یک نظر اجمالی داشته باشیم؛ که چگونه نسبت وجود فقر و بیسوادی از نیروی فزیکی جوانان بخاطر بر آورده ساختن اهداف سیاسی زمامداران وقت، سوء استفاده صورت میگرفت نه از نیروی فکری شان! یک جوان از داشتن استقلال فکری و تعیین سر نوشت خویش کاملاً محروم بود. میتوان گفت؛ که یگانه عامل عقب ماندگی یک جامعه نسبت به عدم توجه لازم در تنویر ذهنیت و خواسته های جوانان بوده است. مسلمآ این حق باید به جوانان داده شود تا دوشادوش بزرگان در تعیین سر نوشت مملکت سهم گرفته  تصمیم گیری نمایند ویا حد اقل مفکوره و نظریات خود را که در بهبود ساختن جامعه حیاتی باشد، شرک بسازند و نظریات شان از طرف بزرگان نا دیده گرفته نشود. طوریکه جوانان در یک جامعه اسلامی در یک حدود مشخص میباشند، تا رسالت ومسئولیت خویش را در قبال خود وخانواده و بلاخره در قبال جامعه بخوبی درک نمایند. ایام جوانی مرحلۀ است که انسان دارای قوت و نیروی جسمی وفکری میباشد که باید ازآن بصورت اعظمی استفاده صورت گیرد. یک جوان باید قسمی تربیه و آماده شود که هر لحظهء وقت را غنیمت شمرده در ترقی و پیشرفت جامعه خویش کوشا بوده و بتواند با استفاده از دوران جوانی بهره برداری سالم نماید. زیرا وقت درگذر است و باز گشت ندارد. همان طوریکه حضرت علی علیه السلام میفرماید: وای بحال کسیکه  امروزش از دیروز بهتر نباشد و فردایش از امروز. پس یک جوان مسلمان باید قادر باشد تا  در برابر عوامل مختلف وانگيزه های انحراف کننده، با قامت استوار ایستاده شود وغرائز سرکش را مهار نموده و توانای های جسمی واستعداد خويش را در مسير سالم به کار بیاندازد که شايسته رحمت بی پايان الهی گردد. بنأ چنین نتیجه گیری مینمایم که یک جوان با احساس و با دیانت همواره میکوشد تا با یک ذهنیت فرامرزی، فرا قومی و فرا ملیتی مصدر خدمت در جامعه بوده وحدت ملی، اتحاد اتفاق را شعار و سر لوحه زندگی خویش قرار دهند.  امروز در کشور ما بعد از سه دهه نشیب و فراز و بوجود آمدن نظام دیموکراسی نقش و جایگاه جوانان در جامعه تثبیت نگردیده، تقریباً بیشتر آنها مصروف درس وتحصیل هستند. قبول میکنیم که درس و تعلیم متضمین آینده جوانان است، اما در پهلوی آن باید روحیه وطن پرستی، انسان دوستی، احترام متقابل، انعطاف پذیری و همدیگر پذیری را معیار اصلی خویش قرار داده تا نه تعصب وجود داشته باشد نه اختلافات به اساس رنگ، نژاد قوم و قبیله صرف احترام به انسان و انسانیت باشد! نظر به ملاحظات عینی جامعۀ ما دیده میشود که جوانان اعم از پسر و دختر قسمت اعظم نفوس جامعۀ ما را می سازند مسلمآ که برنامه هایی مهمی توسط دولت افغانستان رویدست است تا سطح آگاهی و دانش جوانان افغانستان در عرصه های مختلف بلند برده شود و آنان به گونه یی در تمامی عرصه های زنده گی اجتماعی حضور فعال و موثر داشته باشند تا توسط دشمنان صلح و امنیت ملی جذب و استخدام نشوند و ضمن بر این تدابیر شدید و جدی اتخاذ گردد تا از رو آوری جوانان از مواد مخدر، ابتذال و بیگانه پرستی جلوگیری شود.

در اوضاع سر گشته کنونی وشرايط بحرانی فعلی بعض کشورها اسلامی که نسبت عدم پختکی لازم در مسير مبارزه وبيخبری از اصول  دعوت وفهم ناقص از اسلام،يک عده جوانان دستخوش يأس ونوميدی گرديده اند وپناه بردن به آغوش غرب رايگان راه حل معضلات خود ميدانند، درين ميان موقف جوانان مخلص ومتعهد کاملاً  روشن ومشخص است، آنان همه جريانات بحرانی وبن بست فعلی را در کشورهای اسلامی با ژرفنگری تحليل نموده. با اميد وباور به مستقبل وفردا های روشن،پيروزمندانه در مسير دعوت راستين اسلام گام های متين واستوار خود را بر ميدارند وبه پيش ميروند. البته ناگفته نماند، در سلامت یا فساد جامعه ، نقش دیگر كارگزاران اجتماعی مانند نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی را نمی توان نادیده گرفت . اما بنابر پژوهش های جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی ، در این تأثیر گذاری ، نهاد خانواده  درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است كه آن را از میان دیگر كارگزاران اجتماعی متمایز می سازد.  بنابراین برای تشكیل یك جامعه ی آرمانی ، تأسیس خانواده های آرمانی ضرورت دارد و خواستاران جامعه ی ایده آل ، باید به تشكیل خانواده های ایده آل بپردازند. با وصف جدیت و تلاش های دولت نوپای افغانستان در موارد رشد جوانان کشور تا هنوزهم یکسلسله معضلات و کمبودات گوناگونی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، تولیدی، صحی، تعلیمی و تحصیلی مخصوصآ امنیتی محسوس میگردد که به عنوان موانع بازدارنده در راه تقویت و حمایت دولت جمهوری افغانستان از نسل جوان کشور پنداشته میشوند که برداشتن چنین موانع و مشکلات به تلاش، ابتکار، وقت و بودجۀ کافی ضرورت دارند.

 نظر به ملاحظات عینی جامعۀ ما دیده میشود که جوانان اعم از پسر و دختر قسمت اعظم نفوس جامعۀ ما را می سازند مسلمآ که برنامه هایی مهمی توسط دولت افغانستان رویدست است تا سطح آگاهی و دانش جوانان افغانستان در عرصه های مختلف بلند برده شود و آنان به گونه یی در تمامی عرصه های زنده گی اجتماعی حضور فعال و موثر داشته باشند تا توسط دشمنان صلح و امنیت ملی جذب و استخدام نشوند و ضمن بر این تدابیر شدید و جدی اتخاذ گردد تا از رو آوری جوانان از مواد مخدر، ابتذال و بیگانه پرستی جلوگیری شود. نگارنده اين سطور چشمديد خود را هنگام وجودش در حرم الهی مکه معظمه مقارن بادهه اخير ماه مبارک رمضان، بيان ميدارد که منزل تحتانی مسجد حرام را جمع غفيری از دسته های جوان معتکف مملو ومزدحم نموده بود که نور ايمان از سيمای آنان بخوبی مشهور بود،صفا،محبت واخوت آنان عواطف ومشاعر هر مسلمانرا بر می انگيخت، يقينا با وجود همه مساعی استکبار در دور نگهداشتن جوانان از معتقدات وارزشهای دينی، مخصوصاً دربعضی کشورها اسلامی صورت گرفته وهجوم فرهنگی ووسايل اعلام غربی از طريق ماهواره وانترنت آنا نراشديداً تهديد مينماميد،علی الرغم اينهمه از مشاهده  انبوه جوانان ملتزم ومتمسک به دين وعقيده شان احساس امن واطمينان به انسان دست ميدهد.

در اوضاع سر گشته کنونی وشرايط بحرانی فعلی کشور که نسبت عدم پختکی لازم در مسير مبارزه وبيخبری از اصول  اسلام،يک عده جوانان دستخوش يأس ونوميدی گرديده اند وپناه بردن به آغوش غرب رايگان راه حل معضلات خود ميدانند، درين ميان موقف جوانان مخلص ومتعهد کاملاً  روشن ومشخص است، آنان همه جريانات بحرانی وبن بست فعلی را در کشورما با ژرفنگری تحليل نموده. با اميد وباور به مستقبل وفردا های روشن،پيروزمندانه در مسير بلند بردن اگاهی گام های متين واستوار خود را بر ميدارند وبه پيش ميروند. ما چگونه میتوان برای جوانان کشور خود زمینه ها و فرصت های آموزش، پرورش، مشارکت  وهمکاری بین جوانان، آگاهی، آزادی های موجه و رقابت های سالم را مساعد و روحیۀ رضاکاری را بین جوانان و دولت تقویت نمایم تا دولت به این درک برسد تا بالای جوانان سرمایه گذاری نماید و جوانان هم دوادوش با بزرگان در راستایی بازسازی و تامین امنیت گام های  موثر را بردارد . تا از جبران چنین تراژیدی ممکن پذیر نبوده لیکن گفته میتوانیم که بعداز سقوط طالبان و استقرار نظام جدید سیاسی در کنار وضع سایر قوانین تنظیم کننده خدمات اجتماعی، تعلیمی، فرهنگی، صحی و تحصیلی توجۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های رشد و تقویت جوانان کشوراز لحاظ ظرفیت سازی ها و رقابت های سالم اجتماعی مبذول گردیده  که شامل متعلمین ممتاز و محصلین واجد شرایط میباشند زمینه های تحصیلات مسلکی و تخصصی کوتاه مدت و طویل المدت به کشور های دوست مساعد گرداند تا اینکه بعد از اختتام تحصیلات عالی و مسلکی با بلند بردن سطح ظرفیت های کاری سهم جوانان مسلکی و متخصص در امر بازسازی کشور به وجهه احسن ایفا نمایند و یا این امر باعث میشود که در آینده یک افغانستان رو به ترقی و انکشاف امیدوار باشیم بدون در نظر داشت  نقش جوانان در کشور قادر نخواهد شد که وطن را به سوی ترقی وتعالی بکشاند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

فریما پشه یی 20.02.2021 - 03:17

 خیلی عالی

سعیدالرحمن ایماق 18.10.2020 - 07:31

 یکی از راه پیش رفت وترقی کشور سرمایه گذاری بالای جوانان و نسل آینده است.

امان الله عالمی07.12.2019 - 05:26

 متن بسیار زیباو واقعیات انکاناپزیر را نگاشتید استفاده کردیم. خداوند خیرنصیب تان گرداند وقلم تان رسا باشد.بابت نشراین مقاله مفیدتان تشکر

داکترکاظم میرزایی08.12.2019 - 09:19

 تشکر برادر گل بیسیار خوب

امان الله07.11.2019 - 06:01

 در پناهی الله متعال بوده باشی برادر محترم خدا کند تمام جوانان افغانستان به دیدگاه شما ارج گذاشته و این سخنان شما عملی گردد

فرهاد توخی05.11.2019 - 10:07

 بسیار یک مفهوم آموزنده بود خداوند ج شما را در عرصه زنده ګی کامیاب داشته باشه

نجیب الله محمدی29.10.2019 - 06:57

 واقعا خیلی زحمت کشیدید برادر دست تان درد نبیند.

غلام عباس 29.10.2019 - 16:04

 بسیار عالی جناب قلم تان همیشه رسا باد

غلام الدین بنیاد16.06.2019 - 09:12

 بسیار محتویات مفید را نوشتی و به اشتراک گذاشتی خیلی ممنون اقا جویا.

نوروز صادقی10.05.2019 - 07:52

 تشکر از معلومات تان

Mohammad hashim25.04.2019 - 04:27

 عالی بود محترم موفق و موید باشید!

نصیر احمد خاطری11.04.2019 - 08:47

 بسیار عالی موفق باشید همیشه !!

عبدالاحد 14.03.2019 - 20:03

  بسیارپرمحتوا بود

گل خان بغلانی 05.03.2019 - 04:02

  خیلی خوبیش وپرمفهوم خداوند متعال خیر دهد شمارا

امید عصمتی از فاریاب05.03.2019 - 04:53

  واقعا جوانان قوه فکری و فزیکی یک جامعه را تشکیل میدهد این جوانان هستند که با درک و درایت و عزم راسخ در ساختار جامعه سهیم هستند واقعا عالی بود جناب

انجنیر عبدالصبور 03.03.2019 - 17:27

  تشکر زیاد از این که این مطالب را برای ما گذاشتی و من هم دنبال این بودم که یک جوان چطور میتواند کشورش ترقی دهد خوب این سوال را که من گفتم یک جوان توانمند هم میفهمد پس این هم حل شد پس مردم ما افغانستان به یک دست نیستند هر کس به فکر هر طرف است یعنی رهبر انتخاب میکنن که فلان باشد که این ملیت باشد من نه تاجک نه پشتون نه هزاره نه ازبک فقط افغانستانی هستم از خاک مادرم هستم... من واقعن نمیدانم این ها چی داری میگن یعنی مردم افغانستان و چطور به رای راست برون من فقط دنبال این ام که چطور بتوانیم ما جوانان این بدبختی را از تن این وطن دور بسازیم افغانستان فریاد میزند که شما افغانستانی هستی نه قومی نه نژادی نه زبانی فقط افغانستانی هستی... من میخواهم یک متن درباره ساختن وطن را دریافت کنم باز هم تشکر از شما جناب همیشه پیروز باشید استاد گرامی

خیرمحمد لطف استان بادغیس14.02.2019 - 05:33

  خیلی بجا وپرمحتوا بود

سمیع الله بسمل جبلاسراجی 11.02.2019 - 06:52

  بسیار عالی دوست تشکر ممنون از زحمت تان

پویا رضایی30.01.2019 - 02:35

  بسیار معلومات عالی را بیان کردین تشکر

فتح الدین بهیج کو.فی28.01.2019 - 19:04

  واقعا جوانان مهم ترین عنصر یک جامعه هستن

خیرالله تیمور21.01.2019 - 04:24

  عالی بود تشکر از تلاشهای شما پیرامون نقش جوانان در ساختارجامعه

سید حسین حسنی بنیاد فرهنگی05.01.2019 - 10:43

  بسیار عالی در حد نگاه کلی بسیار عالی بود و خیلی جای گفت و کو دارد انشالله با هم ارتباط بگیریم

نعمت الله رحیمی از ولایت کابل 21.12.2018 - 04:39

  بسیاریک موضوع آموزنده و دلچسب بود تشکر فراوان از تلاش و زحمت کشی شما در این زمینه

اسماعیل شفق27.11.2018 - 09:03

  به دیگران محبت کنید خودتان را دوست را دوست داشته باشید. آرزو های بزدگ داشته باشید و هیچ وقت تسلیم نشوید.

محمد امین محمدی ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان 27.10.2018 - 07:26

  واقعا بجا نوشتین برادر عزیز قلم تان نویسا باد

شکریه صمدی28.10.2018 - 09:25

  بسیار یک موضوع خوب است واقعا هم جوانان نقش بسیار ارزنده یی در جامعه دارند گ

انیل حبیبی کاپیسا دانشگاه البیرونی16.09.2018 - 18:04

  بهترین موضوع افکار عامه در این است دست به دست هم داده و پیشرفت نمایم

سیدمحمد26.08.2018 - 09:10

  بسیارعالی تشکر اززحمات شما

معین الدین مهرزی افغان 02.08.2018 - 07:51

  عالی همیشه موفق کامگار باشید

ابو عبد الله16.07.2018 - 06:48

 جوانی بهترین دوره طلایی عمر انسان است مگر به شرط که این نیروی خدایی را در راه مشروع اش اتعمال کرد. در غیر آن به بدترین حالت تبدیل خواهد شد.

میرزاحسین 09.07.2018 - 01:47

  به نظر شخصی من خوب بود زحمت زیاد کشیده بودی اما کمی طولانی بود میتونستی همین مطالب را در متن کوتاه تری بگنجانی

محمد علی26.06.2018 - 21:25

  اصلاً واقع گرایانه نوشته نشده است، فقط که در کنار یک مجاهد که 40 سال در این کشور جهاد نموده نشسته باشید و مداحی کنید. عنوان نقش جوانان است که باید با در نظرداشت مؤلفه های جامعه شناختی در مورد نقش جوانان پرداخته می شد که متاسفانه نصیحت کردن والدین گرامی شروع می شود که اصلاً ربطی به عنوان ندارد حیف 5 دقیقه وقت ام که ضایع شد.

مائده از ایران 14.05.2018 - 11:34

  خوب بود ولی خیلی طولانی بود

صمیم نوروزی 21.04.2018 - 06:03

  خیلی گفته های عالی بود جناب جویا امید وارم همیشه کامیاب باشی در زنده گی

میرویس افغان19.03.2018 - 15:19

  واقعن که زیبا نوشته بودید تشکر از زحمت کشی تان قلم تان رسا باد به امید نوشته های خردمندانه دیگر شما.

فریدون عظیمی از ولایت تخار 26.02.2018 - 15:58

  واقعا بسیار عالی بود

فریدون عظیمی از ولایت تخار 26.02.2018 - 15:58

  واقعا بسیار عالی بود

فریدون عظیمی از ولایت تخار 26.02.2018 - 15:58

  واقعا بسیار عالی بود

فریدون عظیمی از ولایت تخار 26.02.2018 - 15:58

  واقعا بسیار عالی بود

عطاوالله مبارز اندرآبی 20.02.2018 - 08:38

  خیلی عالی بود سپاسگزارم از زحمات شما موفق و پیروز باشی...!!!

عتیق الله عطیش 29.12.2017 - 14:20

  دقیقا جوانان قشرارزشمندی هستند که درانکشاف وپیشرفت ،جامعه وکشوردربخش های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی نقش اساسی را دارامیباشدبنا باید بالای این نیروی موثرسرمایه گزاری کرد.

ﺷﺒﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺒﺸﺮ 27.12.2017 - 18:05

  ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ

سعید 03.12.2017 - 14:47

  خیلی مطالب خوبی داشت

سیدیحیی حلیمی08.11.2017 - 20:14

  بسیار جالب موفق باشید

الفت الله17.10.2017 - 06:58

 واقعا عالی بود بسیار زیاد تشکر

عبدالباسط مصدق 28.08.2017 - 16:11

  بسیار پر محتوا امید دارم که همیشه موفق باشی و در پی نوشتن بیشتر مقالات با عناوین مختلف باشید. در مقاله خود که به زبان روسی و قزاقی در کشور دوست قزاقستان ب جاپ رساندم نظریات خوب شما را هم درج نمودم

حمیدالله23.07.2017 - 05:33

  درود بر دوست عزیز ما نجیب الله جویا. واقعن در معادله جوانان در کشور همچو افغانستان هنوز جایگاه و نقش جوانان در ساختار یک جامعه آنچه توقع میرود دیده نشده است. هرزگاهی هم اگر وجود داشته است تنها تکه دارن قومی از ایشان استفاده سوء نموده که هدف و مرام ایشان تکیه بر اریکه قدرت است وبس.

طاهره نیکسا03.06.2017 - 17:19

 بسیار عالی بود تشکر

مریم نقوی30.04.2017 - 04:43

  عالی بود ممنون از آقای جویا

عمر علی 03.05.2017 - 18:11

  سپاس اگر کوتاه میبود بهتر بود

ریحان19.04.2017 - 17:02

  واقعا معلومات خوبی بود تشکر از اینکه از جوانان یاد اوری کردید

عبدالمصور 04.04.2017 - 06:15

  بسيار خوب است براى همه آرزو دارم كه موفق باشى

ساغر30.03.2017 - 03:55

  واقعآعالی به امیدموفقیت هرچی بیشتر.

نثاراحمد(صافی )19.03.2017 - 14:31

  جوان پایگاه جامعه است

عبدالرشید جلالزی ژورنالیست در پکتیا09.03.2017 - 17:26

  واقعا معلومات خیلی عالی بود قلم تان رسا باد.

محمد رضا دانش24.02.2017 - 18:25

  مممنون . واقعا مقاله جالب درباره نیروی فراموش شده این مرزوبوم نوشته کردید (جوانان)

عبدالواسع حبیبی16.02.2017 - 07:08

  ازآنجاییکه جوانی میانه‌ی عمر انسان است و میانه هر چیز بهترین آن است همانند خورشید که در میانه‌ی روز خوب‌تر می‌تابد و هوا را گرم‌تر می‌کند انسان هم همین‌طور است” و اگر به زمان گذشته‌ هم بنگریم، در می‌یابیم که برجسته‌ترین اشخاصی که توانستند دگرگونی‌ای را در یک جامعه به وجود آورند همانا جوانان بودند.

سید جلال مدبر19.01.2017 - 06:41

  درقدم نخست تشکری مینمایم ازآقای جویا که نقش جوانان رابیان کردن، راستی ثقل افرادواشخاص درجامعه هم جونان است ازلحاظ کاری ونوآوری تفکر. امابایداین رانادیده نگرفت که جوانهای قابل ارزش واحترام است که راستی ازان نیروی خداوندی بطوری درست استفاده کردچون جوانهابرای جامعه بیشترتاثیر گذاروتبلور است

روح الله ((هاشمی )) مزارشریف 03.01.2017 - 14:52

 جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی‌ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت و تقویت فرصت‌های ارتقای کیفیت زندگی هستند. باید گفت درصد بالایی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می‌دهند و همین امر مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها را توامان فراهم ساخته چرا که در صورت ایجاد شرایط رشد اقتصادی و محیط‌ های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی، نیروی جوان جامعه به عنوان فرصتی بزرگ برای کشور تلقی می‌شود اما در غیراین صورت، همین فرصت به انرژی مخربی بدل خواهد شد که بنیان جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. براین اساس مطابق قانون اساسی، دولت باید به عنوان متولی در راستای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی و تبدیل آنها به فرصت همچنین بسترسازی شرایط مطلوب برای جوانان، برنامه‌های اصولی و کاربردی را در دستور کار خود قرار دهد.

روح الله ((هاشمی )) مزارشریف 03.01.2017 - 14:52

 جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی‌ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت و تقویت فرصت‌های ارتقای کیفیت زندگی هستند. باید گفت درصد بالایی از جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می‌دهند و همین امر مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها را توامان فراهم ساخته چرا که در صورت ایجاد شرایط رشد اقتصادی و محیط‌ های مناسب برای رشد فکری، علمی، اخلاقی و جسمی، نیروی جوان جامعه به عنوان فرصتی بزرگ برای کشور تلقی می‌شود اما در غیراین صورت، همین فرصت به انرژی مخربی بدل خواهد شد که بنیان جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. براین اساس مطابق قانون اساسی، دولت باید به عنوان متولی در راستای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی و تبدیل آنها به فرصت همچنین بسترسازی شرایط مطلوب برای جوانان، برنامه‌های اصولی و کاربردی را در دستور کار خود قرار دهد.

محمد رضا دانش 29.09.2016 - 11:59

  سلام وسپاس فراوان ازشما که بازحمات زیاد متن ومحتویات مقاله خویش را درباره کسانی که از گذشته های دور تاکنون هیچ توجه به آنان نشده به نشررساندید ،مقاله خوبی بود اگر کمی توجه به جوانان این جامعه گردد که درواقع نیرومندتری سلاح ، نخبه ترین انسانها، وسرمایه دارترین نسل جوان دریک جامعه مدنی ومتمدن می باشد

سلیمان21.04.2016 - 13:16

  کاملا عالی بود و بینظیر بود تشکر که جوانان را از خواب بیدار کردید .

احمد جاوید جویا 06.04.2016 - 09:53

 اگر پیشرفت و توسعۀ یک جامعه را منوط به یک گروهی اجتماعی بدانیم، بدون تردید آن گروۀ اجتماعی بیرون از جوانان نمی تواند باشد. جوانان در یک جامعه به عنوان مهم‌ترین نیروی توان‌مند و متحرک نقشی برازنده ای را در پیش برد یک جامعه به سمتِ توسعه و رفاه اجتماعی بازی می‌کنند. دولت های که چشم به آینده ای روشن سرزمین‌شان دوخته اند، می داند که این آینده بدون توجه به نسل جوان دست نیافتنی است.

محمدهادی 09.01.2016 - 05:12

 عالی است موفق باشید

محمد05.10.2015 - 16:08

 اصلا افتضاح بود

خِرد و احمدی09.06.2015 - 11:32

  بسیار عالی

رحم الدین06.06.2015 - 04:32

 بسیار عالی بسیار زیاد تشکر

محبوب25.05.2015 - 05:12

  تشکر

زحل 18.05.2015 - 10:15

 GREAT

سیف الله فیروزی13.05.2015 - 06:28

  دقیقاً جونان ستون فقرات درجامعه است اگر دیواری بی ستون باشد امکان ایستان را ندارد وهمچنین جوانا ستون جامعه است تشک!

MOHAMMAD RAFI03.05.2015 - 10:18

 جوانان درجامعه کار های خوب میتوانند

محمد ولید هاشمی04.05.2015 - 04:52

  بسیارآموزنده تشکر

مهم نیست27.04.2015 - 13:56

  مرسی

سروش 03.03.2015 - 15:39

 خیلی ممنون خوب بود امااگر دوکلمه ام باشه وپر مفهوم باشه بهتر است از این که یک عالم بنویسد خسته کن تمام میشه اگر چه مطالب خوبی ذکر کردید

ایمل الکوزی 14.02.2015 - 10:27

 بسیار سخن های اموزنده بود بسیار عالی متشکرم جناب

سحر ایران12.02.2015 - 17:33

  موید باشید کوتاه ومفید بود.با تشکر

عظمت 08.02.2015 - 10:25

  به نظرمن بجای آرایش ونشان دادن واژه ها اگرکوتاه باشدمفید است وارزشمند

رضا نوری ازکابل افغانستان18.01.2015 - 17:39

  جالب بود فیض بردیم

فائزه01.12.2014 - 05:16

 منظور من رو نگرفتن اینا

همیرا10.11.2014 - 17:24

  بسیار عالی بود

خالد03.11.2014 - 14:45

 بسيار عالي است

مهدی26.10.2014 - 19:36

  چی نوشتی هان خلاصه کنید لطفاً

فاطمه08.10.2014 - 11:26

  خخخخخخخخخییییییلللللیییی بد بود

پانته03.10.2014 - 09:16

  لطفا بگید مادرتغییر جامعه خودمون چه نقشی داریم

سید علی موسوی27.08.2014 - 04:11

  به نظر شخصی مه زحمت زیاد کشیده بودی تشکر بسیار زیاد موفق باشی...

محمد شکیب یعقوبی 25.08.2014 - 04:26

  به نظر مه بهترین واژه ها به کار رفته بود خیلی ها عالی بود موفق باشید.

نوراحمد سدید یعقوبی02.07.2014 - 02:21

  مطالب خیلی جالب وارزشمند را نوشته اید . تشکر از شما همیشه موفق وکامگار باشید.

احمد دقيق21.05.2014 - 16:59

 بسيار عالي دوست عزيز

اقبال کامی ع07.05.2014 - 08:07

  بسیار یک نظر عالی شما یاد آور شدین سپاس از شما

نجمه29.04.2014 - 16:58

 خوب بود ولی یکمی طولانی بود

zahra panahi15.03.2014 - 14:30

  this was great and beautiful

امین05.03.2014 - 12:27

  بد نبود

آغا گل معصومی 04.03.2014 - 06:04

  خیلی موثر بود از شما خیلی متشکرم وارزومندم معلومات بیشتر به ارتباط نقش جوان در یک جامعه از هر نگاه نشرنمائید.

خاطره19.02.2014 - 12:52

  من ميخواستم بكويم كه يك موضوع عالي دلجسب و ادبي بود تشكر.

سرورمدبر11.02.2014 - 11:51

  عالی است

عتیق الله 19.01.2014 - 05:04

  بسیار عالی بود به امید موفقیت های هرچی بیشتر در تمام امور زندگی تان

دکتر تیمور از ایران12.12.2013 - 04:31

  سلام دوست عزیز.برای جنابعالی و مردم بزرگ افغان و دیگر فارسی زبانان و مسلمانان ارزوی توفیق و سربلندی دارم .زمانی به جایگاه اصلی خود میرسیم که دارای وحدت همدلی و روح ایثار گری باشیم

زهرا07.12.2013 - 13:14

 خيلي خوب بود مرسي

زهرا 07.12.2013 - 13:19

 بد بود

mobina06.12.2013 - 19:21

  اگه مطالب کوتاه تر و جذاب تر باشه خیلی خوب میشه موفق باشید

صدا11.11.2013 - 11:30

 زیادخوب نبود

مخمد شفیع بهبودی.05.11.2013 - 06:09

 بسیار عالی و خواندنی.

آفاق28.10.2013 - 16:54

  ممممممممممممممممممممممممممممممررررررسی

زهره20.10.2013 - 16:12

  مطلب خوبی بود ممنون

احمد جواد 07.08.2013 - 06:39

  همیشه موفق ومویدباشید

مسعود از ایران16.04.2013 - 10:49

  امیدوارم همه کشورهای پارس زبان به حق خود در جهان برسند

سمیع الله 07.01.2013 - 07:03

  خداوند شمارا در پناهی خود داشته باشد خیلی ها عالی

فاروق22.05.2012 - 08:12

 خیلی عالی بود تشکر از زحمت کشی شما
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نجیب الله جویا