تارنمای خورشید به نشرات اغاز کرد

١٤ دلو (بهمن) ١٣٨٩

http://www.khorshed.org

 

خورشید نشریه الکترونیکی - تحلیلی وسیاسی است که ابتکار عده ای از فرهنگیان کشور به نشرات اغاز نمود است.

خورشید -  روزنه ایست برای آزادی، حق و عدالت  در کنار رسانه های  آزاد  کشور  که در خدمت  دیدگاه های نویسندگان و پژوهشگران  رسالتمند کشور قرار خواهد گرفت .

از همه فرهنگیان و قلم بدستان کشور صمیمانه تقاضا داریم تا با ارسال نوشته های خویش در پر باری خورشید بیفزایند.

 

با درود

گروه فرهنگی خورشید

 به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   خورشید