کتاب «جعل تاریخ و تاریخ جعل درافغانستان» از چاپ برامد

۷ میزان (مهر) ۱۴۰۲

نام کتاب: جعل تاریخ و تاریخ جعل درافغانستان
نویسنده: داکتر محیّ الدین مهدی
انتشارات کابل

داکترمحی الدین مهدی ازفضلا وپژوهندگان شناخته شدۀ افغانستان است، که درکارپژوهش وتحقیق موشگافانه می کوشد وقضایا راتااعماق آن می شگافد. او درمقدمۀ کتاب آورده است که:

«حین مطالعۀ کتابهای تاریخ افغانستان، به موارد بسیاری برخوردم که بامنابع معتبر ومعاصراختلاف آشکاردارد. این اختلاف یااز روی اهمال وبی دقتی نویسنده درنقل مطلب ازمنابع است، یا از روی تعمد وسوءنیت به غرض جعل وتحریف تاریخ . علاوه براین، عدم دسترسی نویسنده به منابع دست اول واعتماد و اکتفا به منابع دست متأخر، موجب صدورحکم های نادرست درقضایای تاریخ شده است.
گذشته ازین ها، قلت مآخذ وناشناخته ماندن بسیاری ازمنابع تاریخ افغانستان برای مورخین، سبب شده که کج فهمی هایی رخ دهد. درچنددهۀ پسین، کتب بسیاری که نیم قرن قبل کسی به آنان دسترسی نداشت، ازبایگانی ها، آرشیف ها وکتاب خانه ها بیرون آورده شد وچاپ ومنتشرگشت. اما موارد تحریف وجعل که به آن اشاره شد، غیر ازسهو واشتباهات است، که البته کسی از ارتکاب به آن مستثنی بوده نمی تواند.
در تحریف سؤنیت و تعمد درکار بوده است و من این موارد را سرعنوان های بخش  های هفده  گانۀ این رساله ساختم. افزون بر این، رهیافت هایم در این زمینه، انگیزۀ نگارش کتاب قطور تاریخ تجزیۀ خراسان  و تشکیل کشور افغانستان شد. درآن ضمن ، به منابع بسی بیشتری که در این مختصرنام برده ام، سرخوردم و یکبار دیگر مصمم شدم که این تحریف ها و نقیصه هارا نشان دهم و یک اثر تا حد امکان عاری از عیوب فوق، به جامعۀ فرهنگی و ادبی عرضه کنم.»

ااین پیشگفتار معرفی جامع و مانعی از این اثر کرده است. این اثر در 179 صفحه که در پایان فهرست مفصل منابع را در بر دارد، حاوی هفده عنوان است و ذیل هر عنوان موارد جعل وتحریف اشتباهی ویا عمدی را به طور مستند بیان می دارد و برمواردی که تاریخ نگاران متأخر در بیان راستین حوادث کوتاهی کرده اند، انگشت می گذارد. این اثر ما را به تجدیدنظر در باب بسیاری از رویدادهای تاریخی متأخر افغانستان  وا میدارد و چگونگی تاسیس کشوری  به نام افغانستان را به توضیح مینشیند. به این نکته هم باید توجه داشت که به جز خلافت عثمانی که انگلیس ها برای تضعیف آن  روح ملیت خواهی و وطن پرستی را در سرزمین  های  آن  خلافت  تلقین  می کردند و به قول اقبال: لُرد مشرق آن سراپا  مکر و فن      اهل دین را داد تلقین وطن، ازقرن نزده میلادی به تدریج درهمۀ خاورمیانه وشمال افریقا دست نشاندگان انگلیس حکومت می کردند، از خدیو مصر تا بعداً  شریف مکه  و شریف عراق  و نیز کشور کهنسال ولی تازه متولد افغانستان. حتی در دوران جنگ جهانی جنگ جهانی اول بود که سفیر انگلیس دست رضا خان راگرفت واو را بر تخت سلطنت ایران نشاند. نزدیکتر از آن، ماجرای سقوط حکومت ملی مصدق بود در ایران در 28 مرداد مشهور که انگلیس پسر رضا خان  راکه در غربت دست از سلطنت شسته بود، دوباره آورد و برتخت نشاند و او محمد رض اشاه (آریامهر) شاهنشاه ایران شد.
مطالعۀ این اثر را به همه دوستداران تاریخ وطن توصیه می کنیم . سپاس جناب داکتر مهدی را با روشنگری های تاریخی اش /. (ادارۀ امید)

نشانی هابرای دریافت کتاب :

www.kabulbooks.com                   info@kabulbooks.com

 

نشر شده در شمارۀ 1110 هفته نامۀ امیدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

روزبه حسینی28.11.2023 - 04:17

 مشکل من تا حال این اثر تاریخی را مطالعه نداشتم اما چیز های در باره با ارزش بودن شنیدم اگر بتوان این اثر را دریافت نمایم به مطالعه آن خواهم پرداخت
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رویدادها