اسرار دل

۳۰ جدی (دی) ۱۴۰۲

نهـان اســرار دل را آشـکارا می کند روزی

ز شکّ و شبه دل ها را مبرّا می کند روزی

شـکـیـبـایی بـه آیـیـن محـبت تلخ هـجـران را

به کام شـوق دل شهـد گـوارا می کند روزی

کـتاب عـشق را با دیـدۀ احساس اگـر خـوانـد

فقط با عشق دل صغرا وکبرا می کند روزی

ز باغ تنگ مصنوع صور دامـن کـشد با ناز

به سان لاله جا درقلب صحرا می کند روزی

دل تـنهای تـنها را بـه بـزم زهـره و مهـتـاب

به سازوشعرگویی مجلس آرا می کند روزی

تمـام زنـدگانـی گـر شــود یک لحـظـۀ دیـدار

همین یک لمحه راجذّاب وگیرا میکند روزی

هرآن چیزیکه قول و وعدۀ آن را به دل داده

به وقتش موبه موتطبیق واجرا میکند روزی

بـرای آن که پـیـمان و وفـاداری شـود احـیــا

وفا با حـرف وگفتارش ازیرا می کند روزی

به سـال نـو فـرسـتـد از تهـی دل نـامـۀ دیدار

هـریـوا قصۀ سُـغـد و بخـارا می کند روزی

ز جـام با صفای عـشـق اگـر آب بقا نـوشـید

نماد جـاودانی، شـخصِ میرا می کند روزی

فـدای نرمش لطف و محبت می شـوم از دل

که سختی رابرون ازسنگ خارامیکند روزی

بیا درمشرب عشق وخرد نیروی وحدت بین

که مهـر هـمـدلی را گیتی آرا می کند روزی

یهـود و مسـلم و هندو و بـودایی و ترسـا را

بـرای درک عـقـلانی پـذیـرا می کند روزی

ز شـرق دل بـرآرد آفـتاب عـشق و پاکی را

شـرار خـفـتۀ دل مهـرِ میترا می کند روزی

اوسـتـا را ز روح شـعـر فـردوسـی کند پیدا

کهن حماسه هارا بس دل آرا می کند روزی

ز بحر دانش و عشق و خـرد کان گهر یابید

که مهر روشن دل شورِ شورا میکند روزی

ز فـرهنگ و تمدن مشق تعلیم و سبق گیرید

که خشم وجنگ راصلح ومدارامیکند روزی

کـهـــن تـاریـخ مـا گنجـیـنـۀ بی انـتـهـا دارد

قدیم وحال وفردا را چه دارا می کند روزیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان