شبکۀ آب پارلمانی

٩ حوت (اسفند) ١٣٨٩

با توجه به اکت های خشک و تر تعدادی از  نماینده های دور اول که با آب و تاب تلویزیونی پخش گردید، چند پیشنهاد کم و کوتاه خدمت رییس صاحب پارلمان جدید ارایه میگردد:

پیشنهاد اول- درصورت لزوم،  بالای میز هر  وکیل محترم یک قاب عینک شیشه فلمی گذاشته شود. این متاع- احتمالاً امریکایی- میتواند برای پوشاندن پلک های خسته مورد استفاده قرار گیرد. و هم،  بمنظور  عدم اذیت اعضای بیدار، در پهلوی عینک سیاه، یک یک دستگاه "فاژه گیر"، و "خرخر خپ کن" نیز  اضافه شود!

پیشنهاد دوم- مقابل هر یک از وکلای عزیز پارلمان افغانستان  فی لوله آب نل دیجیتالی انستال گردد. تطبیق این پروژه کم هزینه تر از هر نوع کمپاین، مقبولیت های آتی را به همراه خواهد داشت:

الف. از خوردن ضربه شدید فزیکی به سر و پوز نماینده های بعضی مردم جلوگیری بعمل میآید. به عباره رقیق تر، کوبیدن با بوتل منرالی ناجوانزنانه است و میتواند اختلال جدی را در سیستم خدمتگذاری مغز نمایندۀ ”نظرشده“ ایجاد نماید، که دراین حال، نسل های بعدی از حضور استیضاحی ایشان بی نصیب خواهند ماند.

ب. شرکت های نوشابه تعهد سپرده اند بخاطر  پاکی محیط زیست، من بعد آب معدنی را در بوتل های شیشه یی برای مشتریان عرضه خواهند داشت. حالا اگر این تعهد درست باشد، و با توجه به رسم بنا شده بوتل جنگی،  میتواند برای چشم، بینی، دهن، و حتی گوش وکیل، که غیرفعال ترین عضو ایشان است، صدمات جدیی وارد سازد.

همچنان از گذاشتن گیلاس آبخوری کنار این نل ها جداً امتناع صورت گیرد؛ برعلاوه خطر پیاله جنگی، آب از لب(گیلاس) همدیگر نوشی هم قطعاً منجر به ایجاد فریکسون های خط چهارم و پنجم خواهد گشت؛ و نیز اگر خدای ناخواسته این نل ها توسط کدام شرکت بی کیفیت پاکستانی نصب شده باشد، درآنصورت آدم نمیتواند تصور کند پوز و کلۀ مبارک وکیل اش چند بخیه خواهد خورد.

 

مجدداً پیشنهاد میگردد شبکۀ آب پارلمانی با سیستم خودکار فعالیت نماید؛ مثلاً بمجردیکه وکیل دست اش را پیش کرد، آب، بقسم جیب وزیر، از شیردهن جاری شود درغیر آن مانند دهن بعضی از وکلای دوره قبل تا آخر بسته بماند. همچنان نل های اتوماتیک نامبرده تنها برای کسانی باز گردد که در اثر عرق قانون سازی، به عطش کافی رسیده باشند. در اینصورت، وکلای محترم خواب آلود مجبورند از منابع خارجی دیگر رفع تشنگی فرمایند.

پیشنهاد سوم- از تیم تعمیراتی ولسی جرگه آینده نیز خواهش میگردد که پایۀ تمام چوکی های پارلمان را به اندازه سی سانتی متر داخل سمنت سالون فرو ببرند؛ چرا که با فسخ بوتل، و آغاز بدعت  چوکی جنگی بیم چرسس چانه، شکستن شانه، و بسیار چیزهای دیگر در این خانه  افزایش می یابد.  

پیشنهاد چهارم- با توجه به غلظت مواد کیمیاوی که در ویرایش تصاویر تعدادی از کاندیدان محترمه بکار رفته بود، پیشنهاد میگردد در پنـج گوشه ای پارلمــان پنج دکۀ بزرگ زیبایی- افزونی اعمار گردد. علاوه بر ترویج حسن، تأمین سلیقه و تصاعد عطر، تأسیس این دکه ها کمک مینماید موکلین، بخصوص آنهایی که از روی لب و دندان رأی داده اند، وکیل شان را بدون استــــفاده از وســـــایل "سن شناسی" تشخیص دهند.  

پیشنهاد پنجم- شخصاً با ارایه این نظر موافق نیستم؛ چرا که موکلین مناطق دوردست در حسرت دیدار وکلای محبوب شان دوباره پیر خواهند شد؛ اما بخاطر ترحم به حدنصاب، که معمولاً موقع اخذ تصامیم مهم، تنها میماند، دوستان پیشنهاد مینمایند زیر کفش هر نفر وکیل نیم قطره سریش الفی ریزانده شود! البته نباید جامعه جهانی از این پیشنهاد استحکامی مطلع گردد؛ چرا که بخاطر اجتناب از مصارف هنگفت انتخابات دوره های بعد، این ماده چسپنده را خارجی ها زیر  کفش وکیل نی، حتمن روی چوکی ایشان خواهند ریخت!

کابل- میزان ١٣٨٩

 

اشاره: سوژه این نسخه را جناب داکتر نجم الدین نجم تجویز نموده اند!به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

راشدانصاری10.10.2017 - 07:14

  سلام از ایران هستم جناب دهزاد عزیز خواندمت. مانا باشید سری به سایت بنده هم بزنید.... www.khaloorashed.com

عبدالحی نزهت01.03.2011 - 05:07

  جناب دهزاد سلام خیلی روزهامیشد که نخندیده بودم ازبرکب نوشتهءشما بسیار خندیدم صحت وسلامت باشید جالب ترین طنز
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نجیب الله دهزاد