گفت و شنود رادیو نوای جوانان با خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر نامدار کشور

٣ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٠

گفت و شنود رادیو نوای جوانان با خانم حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر زن نامدار خراسان به تاریخ ٣١ حمل (فروردین) ١٣٩٠

  

بشنویدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رادیو نوای جوانان