کارایی و نقش شعر در زنده گی اجتماعی فارسی زبانان، گفت و شنود رادیو نوای جوانان با داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده

١٧ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٠

گفت و شنود رادیو نوای جوانان با داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر زن نامدار خراسان دربارۀ کارایی و نقش شعر در زنده گی اجتماعی فارسی زبانان به تاریخ ١٤ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٠

  

بشنویدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رادیو نوای جوانان