حكمت حرف «ع» در مدنيت و زندگاني اسلامي

۹ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷

اسلام نه تنها باعث يك مدنيت بسيار عظيم شد ، انسان و جامعه را در راستاي انسانيت و كرامت انساني تغيير داد و درين  بخش حرف  " ع" نقش بارز بازي كرده است 

مدنيت اسلام به اساس سه  " ع" به پا خاست . علم ، عبادت و عدالت .

اولين آيه اقراء بود يعني بخوان و به استناد يك حديث پيشواي اسلام اولين شيء كه خلق شد قلم بود. شيخ فريد الدين عطار نيشاپوري چه زيبا گفته است

چو شمع از پي علم بايد گداخت - كه بي علم نتوان خدا را شناخت

وظيفه اي هر مسلمان است تا هر چيز را با ديد علم بيبيند نه غير آن . اسلام باعث به وجود آوردن تحقيقات علمي شد و ما از قرآن آموختيم كه عين اليقين، علم اليقين و حق اليقين. يعني با مشاهدات است كه در قبال علم ما به حقيقت مي رسيم . 

عبادت ركن دوم تمدن اسلامي است. عبادت به معني بندگي كردن است نه تنها نماز خواندن. پس وقتي خداوند به ما رحم ميكند كه هر كاري را كه خداوند ( ج) و محمد ( ص) به ما هدايت و ارشاد كرده است اطاعت كنيم و راه رستگاري را به پيش گيريم. طور مثال وقتي ما مؤدب هستيم عبادت كرده ايم زيرا گفته است "مؤمن آن است كه مردم از دست و زبانش در امان باشد". وقتي ما نظيف هستيم ، عبادت كرديم زيرا گفته است " نظافت نصف ايمان است". وقتي نماز ادا مي كنيم عبادت كرده ايم . وقتي به همسايه مهربان هستيم عبادت كرده ايم . 

عدالت توازن معني ميدهد. همه جهان هستي به توازن خلق شده است و چون انسان جزء خلقت است بايد با توازن باشد . پس در همه امور بايد از توازن كار گرفت و اگر نه توازن را برهم مي زنيم و راه ظلم را باز مي كنيم . زيرا إنتي تز عدالت ظلم است . أنصاف ، حقوق مساوي أفراد ، عدالت اقتصادي و غيره توازن را إيجاد ميكند و باعث آوردن صلح آدمي و اجتماعي ميگردد. 

زندگاني مسلمان هم با سه  "ع" استوار ساخته شده است . ع اول عقل است. در هر كار بايد عقل را محور و أصول قرار داد. عقل جوهر انسانيت است. اگر ما از عقل كار نه ميگيريم  در انسان بودن و مسلمان بودن ما شك خلق ميشود. عقل سليم در بدن سالم است .سالميت عقل تنها به صحت خوب داشتن نيست بلكه اتكاء به علم است زيرا عاقل از علم و عبادت كار ميگيرد . طور مثال يك شخص را كسي توهين ميكند ، اين ديده ميشود كه نه در علم است و نه در أصول عبادت و نه اساس عدالت. پس شخص توهين كننده بي عقل است . چون بي عقل است جاهل است. ع دوم عقيده است . عقيده به اساس علم بنا شده است . قرآن مي گويد " وقر رب زدني علما" يعني الهي علم من را فزوني ده" عقيده بدون علم وجود ندارد . عقيده بدون علم انسان را به بيراهه مي كشاند. آنانيكه عقايد خلاف توحيد دارند براي اين است كه توحيد را نياموخته اند. جلاي ايمان عقيده است . عقيده علمي كه به اساس علم قرآن است نشانه اي جهت و راه يابي است . ع سوم عمل است . آنانيكه عمل ندارند براي اين است كه عقيده كامل ندارند و عقيده كامل ندارند براي اينكه أصول علمي عقيده را نياموخته اند، علم و عقيده بدون عمل مانند اين است كه شما يك موتر لوكس خريداري كنيد و از آن استفاده نكنيد . 

شش ع كه در بالا تذكر داده شد توسط چهار ع ديگر به ما رسيد كه اگر اين چهار ع نمي بود اسلام از بين ميرفت . نقش اين چهار ع  جامعه ساز و باعث توسعه تمدن اسلامي شد. 

ع اول عبدالله مشهور به ابوبكر صديق ( رض) است كه نگذاشت أساس زكات از بين برود. ع دوم عمر ابن الخطاب (رض) است كه اسلام را جهاني ساخت. ع سوم  عثمان ابن عفان است كه به ما مصحف عثماني را به يادگار گذاشت و ع چهارم. علي ابن ابي طالب است كه به ما دستور زبان علمي را به ميراث گذاشت و راه تفسير و تأويل بهتر قرآن را باز كرد. خلفائ راشدين نقش عمده در حفظ اسلام ، معارف اسلام و أصول فكري و اقتصادي اسلام بازي كردند و اگر  اين چهار شخصيت بزرگ تاريخ اسلام نه مي بود دشمنان اسلام ، اسلام را نابود ميكردندبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

م.ش.فروغ09.09.2018 - 07:33

  تشرف و تبرک حرف بصورت مجرد کدام متن علمی و نصوصی ندارد. دو مثال: عزازیل به حرف عین شروع میشود و فرعون حرف عین دارد

محمدقوی کوشان07.09.2018 - 20:28

  اصل و درست آیۀ مبارکه قل الرب زدنی علماً می باشد.

کلمه گوی02.09.2018 - 12:21

  آیا این ابتکاررا تنها در زبان عربی و فارسی و زبان دیگر که این رسم خط را دارد میتوان یافت یا زبان های بسیار دیگر هم بدان مشعر شده میتواند در غیر آن در زبان های دیگر چگونه میتوان این درک و اختراع آقای داکتر یونس را میشود یافت و چطور ؟؟؟

کمران باری02.09.2018 - 12:17

  در زبان های دیگر که حرف عین وجود ندارد چگونه میتوان به این مقله توجه کرد

سهراب عادل02.09.2018 - 09:54

 حرف عربی ع اصلیت و ریشه عربی دارد غیر از لسان فارسی و پشتو و اردو فکر نمیکنم در دیگر زبان ها به این شکل و تلفظ وجود داشته باشد. وجود آن در دیگر زبان ها که مسلمانانی دران دیار زندگی دارند به شمول بومی های آن کشور ها و اقوام ساکن دران ممالک نه بااصالت هجا تلفظ و گویش میتوانند و نه به عین صورت نوشته میتوانند به اساس شرح و اعتقاد این نوشتار چه تعبیر و تاویل دارد به طور مثال خود حرف ع که عین نوشته و تلفظ شده میتواند در انگلیسی AIN (این ) تحریر و گویش خواهد داشت. موضوع اینکه هرگاه مسلمان انگلیسی تبار و زبان تحت تعلیم عربی قرار گیرد (اگرچه مشکل دارد تامانند اهل زبان تلفظ کند) باز هم با تقربی تکلم خواهد توانست اما با هجای اصلی مشکل دارد ) جدا است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس