سرزمين پارس، خاستگاه پارسي دري

١٧ میزان (مهر) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   طاهر احمدی